Adventure

تلفظ Adventure
تلفظ Adventure به آمریکاییUs: /ædˈvent͡ʃər/
تلفظ Adventure به انگلیسیUk: /ədˈvent͡ʃə/

معنی Adventure به فارسی


، n : سرگذشت ، حادثه ، ماجرا ، مخاطره ، ماجراجویی ، تجارت مخاطره امیز ، ، vi ، vt : در معر­ مخاطره گذاشتن ، دستخوش حوادک کردن ، با تهور مبادرت کردن ، دل بدریا زدن ، خود را بمخاطره انداختن

مترادف Adventure


اسم
حادثه
accidence , accident , incident , event , adventure , case , phenomenon , fortuity
ماجرا
adventure
مخاطره
adventure , risk , hazard , venture , jeopardy , peril , menace
سرگذشت
event , adventure , narrative , narration , venture , destiny
تجارت مخاطره امیز
adventure
فعل
در معرض مخاطره گذاشتن
adventure
دستخوش حوادی کردن
adventure
با تهور مبادرت کردن
adventure
دل بدریا زدن
adventure
خود را بمخاطره انداختن
adventure

معنی کلمه Adventure به انگلیسی


adventure
magazine from the National Geographic Society devoted to outdoor adventure excursions
escapade, exciting experience; risky undertaking
dare, participate in an exciting experience; endanger oneself, put oneself at risk
adventure park
park for adventure sports (such as rock climbing, boating, etc.)
adventure story
story of an adventure, heroic story
bold adventure
dangerous adventure, risky activity
romantic adventure
adventure undertaken for romance
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس