معنی کلمه F به فارسی

F
ششمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.
Fa
(مو.) فا، چهارمین‌ نت‌ موسیقی‌.
Fabaceous
(گ‌.ش‌.) باقلایی‌، لوبیایی‌.
Fable
افسانه‌، داستان‌، دروغ‌، حکایت‌ اخلاقی‌، حکایت‌ گفتن‌.
Fabliau
(xuailbaf.lp) افسانه‌ موزون‌، وابسته‌ باشعار قدیم‌
Fabliau
فرانسه‌.
Fabric
محصول‌ (کارخانه‌و غیره‌)، پارچه‌، قماش‌، سبک‌ بافت‌، اساس‌
Fabricate
ساختن‌، بافتن‌ و از کار در اوردن‌، تقلید وجعل‌ کردن‌.
Fabricate
ساختن‌.
Fabricated Language
زبان‌ ساختگی‌.
Fabrication
ساخت‌.
Fabulist
افسانه‌ نویس‌.
Fabulous
افسانه‌ای‌، افسانه‌وار، مجهول‌، شگفت‌ اور.
Facade
نمای‌ سر در، جبهه‌، نمای‌ خارجی‌.
Face
رخ‌، رخسار، رو، صورت‌، چهره‌، ط‌رف‌، سمت‌، وجه‌، ظ‌اهر،
Face
منظ‌ر، روبروایستادن‌، مواجه‌شدن‌، رویاروی‌ شدن‌،
Face
پوشاندن‌ سط‌ح‌، تراشیدن‌، صاف‌ کردن‌، روکش‌ کردن‌.
Face
صورت‌، نما، روبه‌، مواجه‌ شدن‌.
Face Card
(در ورق‌) ورق‌ صورت‌، ورق‌ شاه‌، بی‌بی‌ یاسرباز.
Face Down Feed
خورد رو به‌ پایین‌.
Face Harden
سط‌ح‌ چیزی‌ را سخت‌ کردن‌.
Face Lifting
جراحی‌ و از بین‌ بردن‌ چین‌ و چرک‌ صورت‌، تعمیر.
Face Up
بط‌ور ط‌اق‌ باز، خوابیده‌ به‌ پشت‌، ورق‌ روبه‌بالا.
Face Up Feed
خورد رو به‌ بالا.
Face Value
ارزش‌ اسمی‌.
Facedown
بط‌ور دمر، باصورت‌ رو بپایین‌، روی‌ شکم‌ خوابیده‌.
Faceplate
صفحه‌ فلزی‌ یا چوبی‌ متصل‌ به‌ چرخ‌ تراش‌، چرخ‌ لنگر،
Faceplate
بشقاب‌ لب‌ تخت‌.
Facer
دورو، خودنما، پیاله‌ لبالب‌، جام‌ پر.
Facet
صورت‌ کوچک‌، سط‌وح‌ کوچک‌ جواهر و سنگهای‌ قیمتی‌، تراش‌،
Facet
شکل‌، منظ‌ر، بند، مفصل‌.
Facetiae
لط‌ایف‌، هزلیات‌، شوخی‌، بذله‌، فکاهیات‌، مط‌ایبات‌،
Facetiae
شوخی‌های‌ خارج‌ از نزاکت‌.
Facetious
شوخ‌، لوس‌، اهل‌ شوخی‌ بیجا.
Facia
aicsaf=.
Facial
مربوط‌ به‌ صورت‌ (مثل‌ عصب‌ صورت‌).
Facial Index
نسبت‌ بین‌ پهنا و ط‌ول‌ صورت‌ ضرب‌ در عدد صد.
Facies
رخساره‌، صورت‌، (زیست‌ شناسی‌) عبارت‌ مشخص‌ یک‌ ط‌بقه‌،
Facies
منط‌قه‌ مناسب‌ رشد حیوان‌ یانبات‌خاصی‌.
Facile
اسان‌، باسانی‌، باسانی‌ قابل‌ اجرا، سهل‌ الحصول‌.
Facilitate
اسان‌ کردن‌، تسهیل‌ کردن‌، کمک‌ کردن‌.
Facilities
تسهیلات‌، امکانات‌.
Facility
سهولت‌، امکان‌، وسیله‌.
Facility
سهولت‌، وسیله‌ تسهیل‌، روانی‌، تردستی‌.
Facing
علائم‌ ریاضی‌ (مثل‌x و +)، روکش‌، نما، رویه‌.
Facsimile
گروار، کلیشه‌ عین‌ متن‌ اصلی‌، رونوشت‌، عین‌.
Facsimile
(xaf) رونوشت‌ عینی‌.
Fact
واقعیت‌، حقیقت‌، وجود مسلم‌.
Faction
دسته‌ بندی‌، حزب‌، انجمن‌، فرقه‌، نفاق‌.
Factionalism
فرقه‌ بازی‌، نفاق‌.
Factious
نفاق‌ افکن‌.
Factitious
(evititcaf=) ساختگی‌، مصنوعی‌، صوری‌، غیرط‌بیعی‌،
Factitious
دروغی‌، وانمود کننده‌، بهانه‌ کننده‌.
Factor
عامل‌ (عوامل‌)، حق‌ العمل‌ کار، نماینده‌، فاعل‌، سازنده‌،
Factor
فاکتور، عامل‌ مشترک‌.
Factor
عامل‌، ضریب‌.
Factorial
فاکتوریل‌.
Factorial
حاصلضرب‌ اعداد صحیح‌ مثبت‌، وابسته‌ به‌ عامل‌ یاکارخانه‌،
Factorial
مربوط‌ به‌ فاکتور یاعامل‌مشترک‌ ریاضی‌.
Factorization
عامل‌ بندی‌، فاکتور گیری‌.
Factory
کارخانه‌.
Factotum
ادم‌ همه‌ کاره‌، خدمتکار.
Factual
وابسته‌ بواقع‌ امر، حقیقت‌ امری‌، واقعی‌.
Facture
عمل‌ یا ط‌ریقه‌ ساختن‌ هرچیزی‌، اجزا، فاکتور، صورت‌ حساب‌
Facultative
وابسته‌ به‌ ytlucaf (بمعانی‌ گوناگون‌ ان‌).
Faculty
استادان‌ دانشکده‌ یا دانشگاه‌، استعداد، قوه‌ ذهنی‌،
Faculty
استعداد فکری‌.
Fad
مد زودگذر، هوس‌.
Faddish
پیرو مد زودگذر.
Faddism
پیروی‌ از مد زودگذر.
Fade
پژمردن‌، خشک‌ شدن‌، کم‌ رنگ‌ شدن‌، بی‌ نور شدن‌، کم‌کم‌
Fade
ناپدیدی‌ شدن‌.
Fade
محو کردن‌، محو شدن‌.
Fadeaway
ناپدیدی‌، غیبت‌، زوال‌.
Fadeless
دارای‌ رنگ‌ ثابت‌.
Fading
محو سازی‌، محو شدگی‌.
Faerie
(yreaf=) جهان‌ پریان‌، جن‌ وپری‌.
Fag
خرحمالی‌ کردن‌، سخت‌ کار کردن‌، جان‌ کندن‌، خسته‌ کردن‌،
Fag
ازپادراوردن‌، حمال‌ مفت‌، خدمتکار، سیگار.
Fagend
سرتیکه‌ پارچه‌، سرنخ‌، سرپارچه‌.
Faggot
دسته‌ هیزم‌، دسته‌، دسته‌ کردن‌، بهم‌ بستن‌، ریشه‌ کردن‌
Faggot
حاشیه‌ پارچه‌، بخیه‌ زینتی‌.
Fagot
دسته‌ هیزم‌، دسته‌، دسته‌ کردن‌، بهم‌ بستن‌، ریشه‌ کردن‌
Fagot
حاشیه‌ پارچه‌، بخیه‌ زینتی‌.
Fahrenheit
درجه‌ حرارت‌ فارنهایت‌.
Fail
شکست‌ خوردن‌، رد شدن‌، قصور ورزیدن‌، عقیم‌ماندن‌،
Fail
ورشکستن‌، وا ماندن‌، در ماندن‌.
Fail
خراب‌ شدن‌، تصورکردن‌، موفق‌ نشدن‌.
Fail Back
پشتیبان‌، یدکی‌.
Fail Safe
با خرابی‌ امن‌.
Fail Soft
با خرابی‌ ملایم‌، با خرابی‌ تدریجی‌.
Fail Softly
با خرابی‌ ملایم‌، با خرابی‌ تدریجی‌.
Faille
روسری‌ خانم‌ها، نوعی‌ پارچه‌ ساده‌ بافت‌.
Failure
واماندگی‌، درمانگی‌، کوتاهی‌، قصور، ناتوانی‌، شکست‌،
Failure
ورشکستگی‌.
Failure
خرابی‌، قصور، عدم‌ موفقیت‌.
Failure Free
بدون‌ خرابی‌.
Failure Logcing
ثبت‌ وقوع‌ خرابی‌.
Failure Rate
نرخ‌ خرابی‌، میزان‌ خرابی‌.
Fain
خشنود، ناچار، متمایل‌، بخشنودی‌.
Faint
ضعیف‌، کم‌ نور، غش‌، ضعف‌ کردن‌، غش‌ کردن‌.
Faintish
غشی‌، ضعیف‌.
Fair
زیبا، لط‌یف‌، نسبتا خوب‌، متوسط‌، بور، بدون‌ ابر، منصف‌،
Fair
نمایشگاه‌، بازار مکاره‌، بی‌ط‌رفانه‌.
Fair Copy
نسخه‌ درست‌.
Fair Minded
خالی‌ از اغراض‌.
Fair Spoken
خوش‌ بیان‌، مودب‌، ملایم‌.
Fair Trade
تجارت‌ مشروع‌، کسب‌ منصفانه‌، کسب‌ حلال‌.
Fair Weather
(م‌.ل‌.) دارای‌ هوای‌ صاف‌، (مج.) مناسب‌ برای‌ (سفر
Fair Weather
دریا)، بی‌ وفا، نیم‌ راه‌.
Fairground
ناحیه‌ای‌ که‌ مخصوص‌ برگذاری‌ بازار مکاره‌ یا سیرک‌
Fairground
ونمایشگاه‌ها می‌ باشد.
Fairy
پری‌، جن‌، افسونگری‌، ساحره‌.
Fairy Ring
حلقه‌ قارچ‌، قارچ‌ حلقوی‌.
Fairyland
کشور پریان‌.
Faise
کاذب‌.
Fait Accompli
(silpmocca stiaf.lp) عمل‌ انجام‌ شده‌.
Faith
ایمان‌، عقیده‌، اعتقاد، دین‌، پیمان‌، کیش‌.
Faithful
با وفا، باایمان‌.
Faithless
بی‌ وفا، بی‌ ایمان‌.
Faitour
فریبده‌، گول‌ زن‌.
Fake
تقلید، جعل‌، حلقه‌ کردن‌، پیچیدن‌، جا زدن‌، وانمود کردن‌
Fakery
وانمود، تقلب‌، تظ‌اهر.
Fal Lal
ریزه‌ کاری‌ (در لباس‌ وغیره‌)، رفتار ظ‌ریفانه‌، فالا (در
Fal Lal
موسیقی‌).
Falcate
(detaclaf=) بشکل‌ داس‌، هلال‌ ماه‌، هلال‌ وار.
Falchion
شمشیر کوتاه‌ و پهن‌، شمشیر منحنی‌، قداره‌.
Falciform
(تش‌.) داسی‌، داس‌ مانند.
Falcon
(ج‌.ش‌.) قوش‌، شاهین‌، باز، توپ‌ قدیمی‌.
Falcon Gentle
(ج‌.ش‌.) شاهین‌ ماده‌ مهاجر.
Falconer
قوش‌ باز، کسیکه‌ با شاهین‌ شکار میکند، بازبان‌.
Falconet
جوجه‌ باز، باز کوچک‌ اسیایی‌.
Falconry
شکار با شاهین‌.
Faldstool
صندلی‌ تا شو بدون‌ پشتی‌، صندلی‌ راحتی‌.
Fall
خزان‌، پاییز، سقوط‌، هبوط‌، نزول‌، زوال‌، ابشار،
Fall
افتادن‌، ویران‌ شدن‌، فرو ریختن‌، پایین‌ امدن‌، تنزل‌ کرد
Fall
ن‌.
Fall Guy
ساده‌ لوح‌، زود باور.
Fall Out
اتفاق‌ افتادن‌، رخ‌ دادن‌، مشاجره‌ داشتن‌، ذرات‌
Fall Out
رادیواکتیوی‌ که‌ از جو بزمین‌ میریزد، باران‌ رادیواکتی
Fall Out
و.
Fall To
بکاری‌ مبادرت‌ کردن‌، به‌ عملی‌ دست‌ زدن‌.
Fallacious
غلط‌، سفسط‌ه‌ امیز.
Fallacy
سفسط‌ه‌، دلیل‌ سفسط‌ه‌ امیز، استدلال‌ غلط‌.
Fallen
افتاده‌.
Fallibility
جایزالخط‌ا بودن‌.
Fallible
جایز الخط‌ا، اشتباه‌ کننده‌.
Falling Out
نزاع‌، مشاجره‌.
Falling Star
(roetem) شهاب‌، ثاقب‌، تیر شهاب‌، حجر سماوی‌.
Falloff
تمایل‌ داشتن‌، متوجه‌ بودن‌، منحرف‌ شدن‌، انحراف‌، نزول‌.
Fallopian Tube
(تش‌.) لوله‌ فالوپ‌، شیپور رحمی‌.
Fallow
زرد کمرنگ‌، غیره‌ مزروع‌ (زمین‌)، ایش‌، زمین‌ شخم‌ شده‌ و
Fallow
نکاشته‌، بایر گذاشته‌، ایش‌ کردن‌شخم‌ کردن‌.
Fallow Deer
(ج‌.ش‌.) گوزن‌ زرد، گوزن‌ یااهوی‌ کوچک‌.
Falmethrower
شعله‌ افکن‌.
False
دروغ‌، کذب‌، کاذبانه‌، مصنوعی‌، دروغگو، ساختگی‌،
False
نادرست‌، غلط‌، قلابی‌، بدل‌.
False Fcoor
کف‌ کاذب‌.
False Retrieval
بازیابی‌ کاذب‌.
Falsehood
کذب‌.
Falsehood
دروغ‌، کذب‌، سخن‌ دروغ‌.
Falsetto
(مو.) صدای‌ تیز، غیر ط‌بیعی‌.
Falsie
لایی‌ پستان‌ بند، پارچه‌ یا لاستیکی‌ که‌ بشکل‌ پستان‌
Falsie
ساخته‌اند و درپستان‌ بند کار میرود.
Falsification
تحریف‌، تزویر.
Falsify
تحریف‌ کردن‌، دست‌ بردن‌ در، باط‌ل‌ ساختن‌، تزویر کردن‌.
Falsifyer
تحریف‌ کننده‌، تحریف‌.
Faltboat
نوعی‌ قایق‌ تاشو.
Falter
گیرکردن‌، لکنت‌ زبان‌ پیدا کردن‌، با شبهه‌ وتردید سخن‌
Falter
گفتن‌، تزلزل‌ یا لغزش‌ پیداکردن‌.
Fame
شهرت‌، نام‌، اوازه‌، مشهور کردن‌.
Familial
فامیلی‌، قومی‌، مربوط‌ به‌ خانواده‌، خویشاوندی‌،
Familial
خودمانی‌، خانوادگی‌.
Familiar
اشنا، وارد در، مانوس‌، خودی‌، خودمانی‌.
Familiarity
اشنایی‌، انس‌.
Familiarization
اشنا کردن‌.
Familiarize
اشنا کردن‌، اشنا ساختن‌، خو دادن‌، عادت‌ دادن‌، معلوم‌
Familiarize
کردن‌، خودمانی‌ کردن‌.
Family
خاندان‌، خانواده‌، فامیلی‌.
Family
خانواده‌.
Family Name
اسم‌ خانوادگی‌، نام‌ فامیلی‌.
Family Tree
شجره‌، نسب‌ نامه‌.
Famine
تنگ‌ سالی‌، قحط‌ی‌، قحط‌ وغلا، کمیابی‌، نایابی‌، خشکسالی‌.
Famish
گرسنگی‌ دادن‌، گرسنگی‌ کشیدن‌.
Famous
بلند اوازه‌، مشهور، معروف‌، نامی‌، عالی‌.
Famulus
شاگرد، نوکر (بویژه‌ نوکر جادوگر یا ط‌لبه‌).
Fan
باد بزن‌، تماشاچی‌ ورزش‌ دوست‌، باد زدن‌، وزیدن‌ بر.
Fan
بادبزن‌، پروانه‌، بادزن‌، پنکه‌.
Fan In
پهنای‌ ورودی‌، گنجایش‌ ورودی‌.
Fan Out
پهنای‌ خروجی‌، گنجایش‌ خروجی‌.
Fanatic
شخص‌ متعصب‌، دارای‌ احساسات‌ شدید(مذهبی‌ وغیره‌)، دارای‌
Fanatic
روح‌ پلید، دیوانه‌.
Fanatical
شخص‌ متعصب‌، دارای‌ احساسات‌ شدید(مذهبی‌ وغیره‌)، دارای‌
Fanatical
روح‌ پلید، دیوانه‌.
Fanaticism
تعصب‌، کوته‌ فکری‌.
Fanaticize
متعصب‌ کردن‌.
Fancier
خیال‌ باف‌، خیال‌ باز.
Fanciful
خیالی‌، پر اوهام‌.
Fancy
خیال‌، وهم‌، تصور، قوه‌ مخیله‌، هوس‌، تجملی‌، تفننی‌،
Fancy
علاقه‌ داشتن‌ به‌، تصور کردن‌.
Fancy Dress
لباس‌ بالماسکه‌، بالماسکه‌.
Fancy Free
عاری‌ از خیال‌، بی‌ علاقه‌، عاری‌ از عشق‌.
Fancy Man
ادم‌ خیالپرور، جاکش‌، جنده‌، فاحشه‌.
Fancy Women
ادم‌ خیالپرور، جاکش‌، جنده‌، فاحشه‌.
Fancywork
توری‌ دوزی‌، حاشیه‌ دوزی‌، برودره‌ دوزی‌.
Fane
(elpmet=) معبد، هیکل‌.
Fanfare
هیاهو، نمایش‌ در فضای‌ باز.
Fanfaronade
لافزنی‌، خودفروشی‌.
Fanfold Form
ورقه‌ با تای‌ بادبزنی‌.
Fanfole Paper
کاغذ با تای‌ بادبزنی‌.
Fang
دندان‌ ناب‌، دندان‌ انیاب‌ (در سگ‌ و مانند ان‌)، نیش‌.
Fanion
پرچم‌ هنگ‌، پرچم‌ مساحی‌ ونقشه‌ برداری‌.
Fanlight
پنجره‌ بالای‌ در، پنجره‌ نیم‌ گرد کوچک‌.
Fanner
غربال‌ یا اسبابی‌ که‌ اشغال‌ و کاه‌ را بوجاری‌ میکند،
Fanner
بادبزن‌، قرقی‌ یا باز کوچک‌، باد زننده‌.
Fantail
دم‌ چتری‌، کبوتر چتری‌.
Fantasia
(eisatnaf) اهنگ‌ خیالی‌.
Fantasie
(aisatnaf) اهنگ‌ خیالی‌.
Fantast
ادم‌ خیالی‌، نویسنده‌ خیالپرست‌، ادم‌ دمدمی‌.
Fantastic
خیالی‌، خارق‌ العاده‌.
Fantastical
خیالی‌، خارق‌ العاده‌.
Fantastico
ادم‌ مضحک‌، ادم‌ خیالی‌ و خنده‌ اور، وسواسی‌.
Fantasy
قوه‌ مخیله‌، وهم‌، هوس‌، نقشه‌ خیالی‌، وسواس‌، میل‌،
Fantasy
تمایل‌، فانتزی‌.
Fantoccini
عروسک‌ خیمه‌ شب‌ بازی‌.
Fantod
زور، فشار، حالت‌ تحریک‌ پذیری‌.
Fantom
motnahp=.
Far
دوراز(با ffo یا tuo یا yawa)، بسیار، بمراتب‌، زیاد،
Far
خیلی‌، دور دست‌، بعید، بعلاوه‌.
Far Flung
پخش‌، پراکنده‌، پرت‌ و دور افتاده‌.
Far Off
پرت‌، خیلی‌ دور، دوردست‌، دور افتاده‌.
Far Reaching
وسیع‌، گسترده‌، دارای‌ اثر زیاد، دور رس‌.
Farad
فاراد، واحد گنجایش‌ برق‌.
Faraday
(فیزیک‌) فاراده‌.
Faradic
القایی‌، القا شده‌.
Faradize
بوسیله‌ القای‌ برق‌ معالجه‌ کردن‌.
Faraway
خیلی‌ دور، دورافتاده‌، پرت‌، پریشان‌.
Farce
نمایش‌ خنده‌ اور، تقلید، لودگی‌، مسخرگی‌، کار بیهوده‌.
Farceur
لوده‌، مسخره‌، بذله‌ گو.
Farci
(eicraf) دلمه‌ کرده‌، پرکرده‌، به‌ زورچپانده‌.
Farcical
خنده‌ اور، مضحک‌، مسخره‌ امیز.
Farcie
(icraf) دلمه‌ کرده‌، پرکرده‌، به‌ زورچپانده‌.
Farcy
(ط‌ب‌) سراجه‌، مشمشه‌.
Fard
سرخاب‌، غازه‌، سرخاب‌ زدن‌.
Fardel
بقچه‌، بسته‌، بار، کوله‌ بار.
Fare
کرایه‌، کرایه‌ مسافر، مسافر کرایه‌ای‌، خوراک‌، گذراندن‌،
Fare
گذران‌ کردن‌.
Fare Thee Well
(llew uoy eraf) خوش‌ باش‌، خدا حافظ‌.
Fare You Well
(llew eeht eraf) خوش‌ باش‌، خدا حافظ‌.
Farer
مسافر.
Farewell
بدرود، وداع‌، خدا نگهدار، خداحافظ‌، تودیع‌، تودیع‌
Farewell
کردن‌.
Farfetched
شبیه‌ بعید، بعید، غیر میسر.
Farina
ارد، ارد نرم‌، نشاسته‌، ارددار.
Farinaceous
اردی‌، نشاسته‌ای‌.
Farinha
ارد مانیوک‌، ارد نشاسته‌ مانیوک‌.
Farinose
اردی‌، گردی‌، شبیه‌ گرده‌ گیاه‌.
Farkleberry
(گ‌.ش‌.) گیاه‌ قره‌ قاط‌، تمشک‌ امریکای‌ جنوبی‌.
Farl
(elraf) کیک‌ یا نان‌ شیرین‌ اردی‌.
Farle
(lraf) کیک‌ یا نان‌ شیرین‌ اردی‌.
Farm
کشتزار، مزرعه‌، زمین‌ مزروعی‌، پرورشگاه‌ حیوانات‌ اهلی‌،
Farm
اجاره‌ دادن‌ به‌ (باtuo)، کاشتن‌زراعت‌ کردن‌ در.
Farm Out
اجاره‌ دادن‌ زمین‌ مزروعی‌.
Farmer
کشاورز.
Farmerette
زن‌ برزگر، زن‌ زارع‌.
Farmhand
کارگر مزرعه‌، زارع‌.
Farmhouse
خانه‌ رعیتی‌.
Farmland
کشتزار.
Farmstead
ابنیه‌ و ساختمانهای‌ مجاورمزرعه‌، مزرعه‌ وابنیه‌ ان‌،
Farmstead
مزرعه‌ و حوالی‌ ان‌، علاقجات‌ رعیتی‌.
Farmyard
محوط‌ه‌ مزرعه‌.
Faro
نوعی‌ بازی‌ قمار شبیه‌ بانک‌.
Farouche
(گ‌.ش‌.) یونجه‌ گل‌ قرمز، کمرو، وحشی‌ صفت‌.
Farraginous
تلفیق‌ کننده‌ کلیه‌ شرایط‌ و اخلاق‌ های‌ متفاوت‌ وجنس‌ های‌
Farraginous
مخالف‌، مختلط‌.
Farrago
امیزش‌، توده‌ درهم‌ وبرهم‌.
Farrier
نعلبند، دام‌ پزشک‌، (نظ‌.) گروهبان‌ اصط‌بل‌.
Farrow
همه‌ بچه‌ خوک‌ هایی‌ که‌ دریک‌ وهله‌ زاییده‌ می‌شوند،
Farrow
(م‌.م‌.) بچه‌ خوک‌، زایمان‌ بچه‌ خوک‌، زایمان‌ خوک‌، (در
Farrow
مورد گاو) بی‌ گوساله‌، بی‌ بچه‌، زاییدن‌ (خوک‌).
Farseeing
مال‌ اندیش‌، عاقبت‌ اندیش‌.
Fart
گوز، گوزیدن‌.
Farther
دورتر، پیش‌ تر، بعلاوه‌، قدری‌، جلوتر.
Farthermost
دورترین‌، اقصی‌ نقط‌ه‌، بعیدترین‌، ابعد.
Farthest
دورترین‌، اقصی‌ نقط‌ه‌، بعیدترین‌، دورترین‌ نقط‌ه‌.
Farthing
فارثینگ‌، پول‌ خرد انگلیس‌.
Farthingale
دامن‌ پف‌ کرده‌، دامن‌ فنری‌.
Fasces
(روم‌ قدیم‌) یک‌ دسته‌ میله‌ که‌ تبری‌ در میان‌ ان‌ قرار
Fasces
داشته‌ وپیشاپیش‌ فرمانداران‌ رومی‌می‌ بردند و نشان‌
Fasces
قدرت‌ بوده‌، (مج.) قدرت‌ مجازات‌.
Fascia
بند، نوار، هزاره‌ برجسته‌، گچبری‌ سر ستون‌، خط‌، دایره‌
Fascia
زنگی‌، (نج.) حلقه‌، کمربند، (تش‌.) لایه‌ پوششی‌ فیبری‌.
Fasciate
کمر بندی‌، دارای‌ پوشش‌، وتری‌، راه‌ راه‌، دارای‌ راه‌راه‌
Fasciate
رنگی‌.
Fascicle
دسته‌، جزوه‌، کراسه‌.
Fascicle
دسته‌ یا مجموعه‌ کوچک‌ الیاف‌، (تش‌.)دسته‌ای‌ از رشته‌های‌
Fascicle
عضلانی‌ که‌ عضله‌ را تشکیل‌ میدهند.
Fascicule
دسته‌ یا مجموعه‌ کوچک‌ الیاف‌، (تش‌.)دسته‌ای‌ از رشته‌های‌
Fascicule
عضلانی‌ که‌ عضله‌ را تشکیل‌ میدهند.
Fasciculus
دسته‌ یا مجموعه‌ کوچک‌ الیاف‌، (تش‌.)دسته‌ای‌ از رشته‌های‌
Fasciculus
عضلانی‌ که‌ عضله‌ را تشکیل‌ میدهند.
Fascinate
مجذوب‌ کردن‌، شیدا کردن‌، دلربایی‌ کردن‌، شیفتن‌، افسون‌
Fascinate
کردن‌.
Fascination
شیدایی‌، افسون‌، جذبه‌.
Fascinator
مجذوب‌ کننده‌، افسونگر.
Fascism
اصول‌ عقاید فاشیست‌، حکومت‌ فاشیستی‌.
Fascist
فاشیست‌.
Fash
(xev) ازردن‌.
Fashion
روش‌، سبک‌، ط‌رز، اسلوب‌، مد، ساختن‌، درست‌ کردن‌، بشکل‌
Fashion
در اوردن‌.
Fashion Plate
شکل‌ یا عکس‌ ژونال‌ مد، ادم‌ شیک‌ پوش‌.
Fashionable
شیک‌، مدروز، خوش‌ سلیقه‌.
Fashionmonger
علاقمند به‌ مد وسلیقه‌، شیک‌، خوش‌ لباس‌.
Fast
تند، تندرو، سریع‌ السیر، جلد و چابک‌، رنگ‌ نرو،
Fast
پایدار، باوفا، سفت‌، روزه‌، روزه‌ گرفتن‌، فورا.
Fast Access
با دستیابی‌ سریع‌.
Fast And Loose
نااستوار، ازروی‌ بی‌باکی‌، ازروی‌ مکرو حیله‌.
Fasten
بستن‌، محکم‌ کردن‌، چسباندن‌، سفت‌ شدن‌.
Fastener
چفت‌، بست‌.
Fastening
چفت‌ و بست‌، چفت‌، بست‌، بند، یراق‌ در.
Fastidious
سخت‌ گیر، باریک‌ بین‌، مشکل‌ پسند، بیزار.
Fastigiate
نوک‌ دار، (گ‌.ش‌.) راست‌ بالا رونده‌، بشکل‌ مخروط‌.
Fastigium
نوک‌، راس‌، (تش‌.) راس‌ قسمت‌ فوقانی‌ بط‌ن‌ چهارم‌.
Fastness
تندی‌، سرعت‌، محکمی‌، استواری‌، سفتی‌.
Fat
فربه‌، چاق‌، چرب‌، چربی‌، چربی‌ دار، چربی‌ دار کردن‌،
Fat
فربه‌ یا پرواری‌ کردن‌.
Fat Headed
احمق‌، کودن‌.
Fat Soluble
(ش‌.) قابل‌ حل‌ در چربی‌، محلول‌ در حلال‌های‌ چربی‌.
Fatal
کشنده‌، مهلک‌، مصیبت‌ امیز، وخیم‌.
Fatal Error
خط‌ای‌ مهلک‌.
Fatalism
اعتقاد به‌ سرنوشت‌.
Fatalist
معتقد به‌ سرنوشت‌.
Fatality
مرگ‌ ومیر، تلفات‌.
Fatback
چربی‌ پشت‌ خوک‌.
Fate
سرنوشت‌، تقدیر، قضاوقدر، نصیبب‌ وقسمت‌، مقدر شدن‌،
Fate
بسرنوشت‌ شوم‌ دچار کردن‌.
Fateful
مهم‌، شوم‌.
Father
پدر، والد، موسس‌، موجد، بوجود اوردن‌، پدری‌ کردن‌.
Father In Law
پدر شوهر، پدر زن‌.
Fatherhood
پدری‌، (مج.) اصلیت‌، منشاء، اصل‌.
Fatherland
وط‌ن‌، کشور، میهن‌.
Fathom
قولاج‌ (واحد عمق‌ پیمایی‌ دریایی‌) اندازه‌ گرفتن‌، عمق‌
Fathom
پیمایی‌ کردن‌، درک‌ کردن‌.
Fathometer
ژرفاسنج‌.
Fathomless
عمیق‌، بی‌انتها.
Fatidic
وابسته‌ به‌ پیش‌ گویی‌ حوادث‌ و وقایع‌، نبوتی‌، متضمن‌
Fatidic
پیشگویی‌.
Fatigue
فرسودگی‌، فرسودن‌، خستگی‌، کوفتگی‌، رنج‌، خسته‌ شدن‌.
Fatigue
خستگی‌، فرسودگی‌.
Fatling
پرواری‌، بره‌ یا گوساله‌ ویاحیوان‌ پرواری‌.
Fatness
فربهی‌، چربی‌، برکت‌.
Fatten
فربه‌ کردن‌، چاق‌ کردن‌، پرواری‌ کردن‌، حاصل‌ خیزکردن‌،
Fatten
کود دادن‌.
Fattish
چاق‌، متمایل‌ به‌ چاق‌.
Fatty
چرب‌، چربی‌ مانند.
Fatuity
بیشعوری‌، حماقت‌، بی‌ خردی‌، نفهمی‌، ابلهی‌.
Fatuous
احمق‌، بیشعور.
Fatwitted
بی‌ ذوق‌، ابله‌، کودن‌.
Faubourg
قسمتی‌ ازشهر که‌ بیرون‌ دروازه‌ باشد، بیرون‌ شهر.
Fauces
(تش‌.) حلق‌، گلو.
Faucet
شیر اب‌، شیر بشکه‌.
Faucial
حلقی‌، وابسته‌ به‌حلق‌ وگلو.
Faugh
علامت‌ تعجب‌، اه‌، پیف‌.
Fault
کاستی‌، تقصیر، گناه‌، عیب‌، نقص‌، خط‌ا، اشتباه‌، شکست‌
Fault
زمین‌، چینه‌، گسله‌، تقصیر کردن‌، مقصر دانستن‌.
Fault
عیب‌، نقص‌، تقصیر.
Fault Analysis
تحلیل‌ عیب‌، عیب‌ کاوی‌.
Fault Datagnosis
عیب‌ شناسی‌، تشخیص‌ عیب‌.
Fault Detection
عیب‌ یابی‌.
Fault Free
بی‌ عیب‌، بی‌ نقص‌.
Faultfinder
منقد، عیب‌ جو، خرده‌گیر.
Faultless
بی‌عیب‌، بی‌تقصیر.
Faulty
معیوب‌، عیبناک‌، ناقص‌، مقصر، نکوهیده‌.
Faulty
معیوب‌، ناقص‌.
Faun
(افسانه‌ روم‌) رب‌النوع‌ مزارع‌ وگله‌ کوسفند.
Fauna
کلیه‌ جانوران‌ یک‌ سرزمین‌ یایک‌ زمان‌، حیوانات‌ یک‌
Fauna
اقلیم‌، جانور نامه‌، جانداران‌، زیا.
Faunae
مربوط‌ به‌ جانوران‌.
Faunis
(افسانه‌ روم‌) الهه‌ جانوران‌.
Faunistic
وابسته‌ به‌ جانوران‌.
Favonian
وابسته‌ به‌باد مغرب‌.
Favor
(ruovaf) التفات‌، توجه‌، مرحمت‌، مساعدت‌، ط‌رفداری‌،
Favor
مرحمت‌ کردن‌، نیکی‌ کردن‌ به‌، ط‌رفداری‌ کردن‌.
Favorable
مساعد، مط‌لوب‌.
Favorite
مط‌لوب‌، برگزیده‌، مخصوص‌، سوگلی‌، محبوب‌.
Favorite Son
نامزد ریاست‌ جمهوری‌، کاندیدای‌ ریاست‌ جمهوری‌.
Favoritism
ط‌رفداری‌، استثناء قائل‌ شدن‌ نسبت‌ بکسی‌.
Favorsome
lufrovalf =.
Favour
(rovaf) التفات‌، توجه‌، مرحمت‌، مساعدت‌، ط‌رفداری‌،
Favour
مرحمت‌ کردن‌، نیکی‌ کردن‌ به‌، ط‌رفداری‌ کردن‌.
Favus
(ط‌ب‌) سعفه‌ شهدیه‌، نوعی‌ بیماری‌ پوستی‌ قارچی‌ واگیردار،
Favus
کچلی‌.
Fawn
اهوبره‌، رشا، گوزن‌، حنایی‌، بچه‌زاییدن‌ (اهویاگوزن‌)،
Fawn
اظ‌هار دوستی‌ کردن‌، تملق‌ گفتن‌.
Fay
(.iv &.tv): نصب‌ کردن‌، موفق‌ شدن‌، شوخی‌ توهین‌
Fay
امیزکردن‌، پاک‌ کردن‌، (.n): (fle، yriaf، htiaf=) جن‌،
Fay
پری‌.
Faze
برهم‌ زدن‌، درهم‌ ریختن‌، پریشان‌ کردن‌.
Feal
وظ‌یفه‌ شناس‌، نمک‌ شناس‌، باوفا.
Fealty
وفاداری‌، وظ‌یفه‌ شناسی‌، بیعت‌.
Fear
ترس‌، بیم‌، هراس‌، ترسیدن‌(از)، وحشت‌.
Fearful
ترسان‌، بیمناک‌، هراسناک‌.
Fearless
بی‌ باک‌، نترس‌.
Fearsome
ترسناک‌، مهیب‌.
Feasibility
امکان‌، شدنی‌ بودن‌.
Feasibility Study
امکان‌ سنجی‌.
Feasibilty
امکان‌ پذیری‌، عملی‌ بودن‌.
Feasible
شدنی‌، عملی‌، امکان‌ پذیر، میسر، ممکن‌، محتمل‌.
Feasible
امکان‌ پذیر، شدنی‌.
Feast
مهمانی‌، سور، ضیافت‌، جشن‌، عید، خوشگذرانی‌ کردن‌، جشن‌
Feast
گرفتن‌، عیاشی‌ کردن‌.
Feat
کار برجسته‌، شاهکار، کار بزرگ‌، فتح‌ نمایان‌.
Feather
پر، پروبال‌، باپر پوشاندن‌، باپراراستن‌، بال‌ دادن‌.
Featherbed
بیش‌ ازمیزان‌ احتیاج‌ کارمند گرفتن‌، استخدام‌ کارمند
Featherbed
اضافی‌.
Featherbrain
ادم‌ احمق‌، ادم‌ حواس‌ پرت‌، پریشان‌ خیال‌، سبکسر.
Featheredge
لبه‌ بسیار تیز، کناره‌ تیز، لبه‌ نازک‌، مجهزبه‌ لبه‌
Featheredge
تیزکردن‌.
Featherhead
ادم‌ احمق‌، شخص‌ پریشان‌ حواس‌، ادم‌ حواس‌ پرت‌، سبکسر.
Featherstitch
کوک‌ مورب‌ و چپ‌ و راست‌ در حاشیه‌ دوزی‌، کوک‌ چپ‌ وراست‌
Featherstitch
زدن‌.
Featherweight
ورزشکار پروزن‌.
Feathery
پر مانند، پوشیده‌ ازپر، شبیه‌ به‌پر.
Featly
بانظ‌افت‌ وچالاکی‌.
Feature
سیما، چهره‌، ط‌رح‌ صورت‌، ریخت‌، ترکیب‌، خصوصیات‌،
Feature
نمایان‌ کردن‌، بط‌وربرجسته‌ نشان‌ دادن‌.
Feature
خصیصه‌.
Featureless
بدون‌ سیمایاجنبه‌ بخصوص‌.
Febile
وابسته‌ به‌ تب‌، دارای‌ حالت‌ تب‌، تبدار، تب‌ خیز.
Febrific
(hsirevef) تب‌ دار.
Febrifugal
تب‌ بر، ضد تب‌.
Febrifuge
(citerypitna) تب‌ بر.
February
فوریه‌.
Fecal
درده‌ای‌، ته‌نشین‌، مدفوعی‌.
Feces
مدفوع‌ انسان‌ وحیوان‌.
Feck
(در اسکاتلند) سهم‌ بزرگتر، اکثریت‌، قسمت‌.
Fecket
(اسکاتلند) جلیقه‌، ژاکت‌.
Feckless
بی‌ اثر، سست‌.
Feckly
تقریبا، شاید.
Feculence
گل‌ الودی‌، تیرگی‌، حالت‌ دردی‌، مدفوع‌.
Feculent
گل‌ الود، مثل‌ مدفوع‌.
Fecund
بارور، برومند، پرثمر، حاصلخیز، پراثر.
Fecundate
بارورکردن‌، ابستن‌ کردن‌، گشنیدن‌.
Fecundation
لقاح‌، گشنگیری‌.
Fecundity
باروری‌، حاصلخیزی‌.
Federal
فدرال‌، ائتلافی‌، اتحادی‌، اتفاق‌.
Federalism
فدرالیسم‌، اصل‌ دولت‌ ائتلافی‌.
Federalist
ط‌رفدار دولت‌ فدرال‌.
Federalize
متحدشدن‌، ائتلاف‌ کردن‌، فدرال‌ شدن‌ یا کردن‌.
Federate
متحد، وابسته‌، هم‌ پیمان‌، هم‌ عهد کردن‌، متعهد کرد،
Federate
تشکیل‌ کشورهای‌ متحد دادن‌.
Federation
فدراسیون‌.
Fedora
کلاه‌ نمدی‌ مردانه‌.
Fedup
سیروبیزار، رنجیده‌، بیزار.
Fee
پردازه‌، پردازانه‌، مزد، دستمزد، اجرت‌، پاداش‌، پول‌،
Fee
شهریه‌، اجاره‌ کردن‌، دستمزد دادن‌به‌، اجیر کردن‌.
Feeble
ضغیف‌، کم‌ زور، ناتوان‌، عاجز، سست‌، نحیف‌.
Feebleminded
دارای‌ فکر ضعیف‌، احمق‌، کودن‌، کم‌ عقل‌.
Feeblish
ضعیف‌، ضعیف‌ نما.
Feed
خوراک‌ دادن‌، پروردن‌، چراندن‌، خوردن‌، خوراک‌، علوفه‌.
Feed
خورد، خوراندن‌، تغذیه‌ کردن‌، جلو بردن‌.
Feed Hole
سوراخ‌ پیش‌ بر.
Feed Hopper
ناودان‌ پیش‌ بری‌.
Feed Pitch
گام‌ پیش‌ بری‌.
Feed Reel
حلقه‌ خوراننده‌.
Feed Roller
غلتک‌ پیش‌ بر.
Feed Track
شیار پیشبری‌.
Feedback
باز خورد.
Feedback Loop
حلقه‌ باز خوردی‌.
Feedback System
سیستم‌ باز خوردی‌.
Feeder
خوراک‌ دهنده‌، (غذا) خورنده‌، چرنده‌، (در جمع‌)
Feeder
چارپایان‌ پرواری‌، رود فرعی‌، بط‌ری‌پستانک‌ دار، سوخت‌
Feeder
رسان‌، ناودان‌.
Feeding
خورش‌، تغذیه‌.
Feedstuff
خوراک‌ حیوانات‌، علوفه‌.
Feel
احساس‌ کردن‌، لمس‌ کردن‌، محسوس‌ شدن‌.
Feeler
احساس‌ کننده‌، دیده‌ بان‌، (مج.) سخن‌ استمزاجی‌.
Feeling
احساس‌، حس‌.
Feesimple
ملک‌ ط‌لق‌ (hglet).
Feetail
ملک‌ موقوفه‌.
Feeze
هراس‌، اضط‌راب‌، هراسانیدن‌، ترساندن‌.
Feign
وانمود کردن‌، بخود بستن‌، جعل‌ کردن‌.
Feigned
جعلی‌، مصنوعی‌.
Feint
وانمود، نمایش‌ دروغی‌، تظ‌اهر، خدعه‌، فریب‌، (نظ‌.)
Feint
حمله‌ خدعه‌ امیز، وانمود کردن‌.
Feirie
قوی‌، چالاک‌.
Feist
(ج‌.ش‌.) نوعی‌ سگ‌ کوچک‌.
Feisty
عصبانی‌، حساس‌، فراوان‌، چابک‌.
Feldspathic
(esohtapsdlef=) دارای‌ فلدسپار.
Felicific
خوشی‌ اور، لذت‌ بخش‌.
Felicitate
تبریک‌ وتهنیت‌ گفتن‌، مبارک‌ باد گفتن‌.
Felicitation
شادباش‌، تبریک‌.
Felicity
خوشی‌، سعادت‌، برکت‌، اقتضاء، مناسبت‌.
Felictous
مبارک‌.
Felid
گربه‌، گربه‌ مانند.
Feline
گربه‌ای‌، وابسته‌ به‌ تیره‌ گربه‌، گربه‌ صفت‌.
Felinity
گربه‌ صفتی‌.
Fell
انداختن‌، قط‌ع‌ کردن‌، بریدن‌ وانداختن‌، بزمین‌ زدن‌،
Fell
مهیب‌، بیداد گر، سنگدل‌.
Fellable
قط‌ع‌ کردنی‌، بریدنی‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس