کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Gene به فارسی

Gene
(زیست‌ شناسی‌) ژن‌، عامل‌ موجود در کروموزوم‌ که‌ناقل‌
Gene
صفات‌ ارثی‌ است‌.
Genealogist
شجره‌ شناس‌.
Genealogy
شجره‌ النسب‌، شجره‌ نامه‌، نسب‌، سلسله‌، دودمان‌.
Geneatlogic
وابسته‌ به‌ شجره‌نامه‌.
Genera
suneg fo.lp.
Generable
همگانی‌، قابل‌ تعمیم‌.
Generable
قابل‌ تولید، زایش‌ پذیر.
General
عام‌، کلی‌.
General
عمومی‌، جامع‌، همگانی‌، متداول‌، کلی‌، معمولی‌، همگان‌،
General
ژنرال‌، ارتشبد.
General Ledger
معین‌ عام‌.
General Paresis
جنون‌ و فلج‌ حاصل‌ در اثر ضایعات‌ سیفلیسی‌ مغز.
General Practitioner
ط‌بیب‌ امراض‌ عمومی‌، پزشک‌ بیماریهای‌ عمومی‌.
General Purpose
هر کاره‌، بدرد هر کاری‌ خورنده‌.
General Staff
ستاد ارتش‌.
General Store
فروشگاهی‌ که‌همه‌ نوع‌جنسی‌ در ان‌ یافت‌ میشود ولی‌ قسمت‌
General Store
بندی‌ نشده‌.
Generalissimo
فرمانده‌ کل‌، سپهسالار، ژنرالیسیم‌.
Generality
عمومیت‌، اظ‌هار عمومی‌، نکته‌ کلی‌، اصل‌ کلی‌.
Generalization
عمومیت‌ دادن‌.
Generalize
بط‌ور عام‌ گفتن‌، عمومیت‌ دادن‌ (به‌)، عمومی‌ کردن‌،
Generalize
تعمیم‌ دادن‌.
Generalize
تعمیم‌ دادن‌، کلیت‌ بخشیدن‌.
Generalized
تعمیم‌ یافته‌، کلی‌.
Generally
بط‌ور کلی‌، عموما، معمولا.
Generalship
سرلشکری‌، سرتیپی‌، علم‌ لشکرکشی‌، مدیریت‌، ریاست‌.
Generate
زادن‌، تولید کردن‌، احداث‌ کردن‌، بوجود اوردن‌، تناسل‌
Generate
کردن‌، حاصل‌ کردن‌، تولید نیرو کردن‌.
Generate
تولید کردن‌، زاییدن‌.
Generated Error
خط‌ای‌ تولید شده‌.
Generating Function
تابع‌ مولد، تابع‌ زاینده‌.
Generation
تولید، زایش‌، نسل‌.
Generation
تولید نیرو، نسل‌.
Generative
تولیدی‌، نسلی‌.
Generator
زاینده‌، زایاد، دینام‌، ژنراتور، مولد برق‌.
Generator
مولد، زاینده‌.
Generatrix
(هن.) نقط‌ه‌ یا خط‌ یا سط‌حی‌ که‌سبب‌ احداث‌ خط‌ یا سط‌ح‌ یا
Generatrix
جسمی‌ میشود، احداث‌ کننده‌، (هن.) مولد، زاینده‌، زایا.
Generic
نوعی‌، جنسی‌، عمومی‌، عام‌، کلی‌، وابسته‌ به‌ تیره‌.
Generosity
بخشش‌، سخاوت‌، خیر خواهی‌، گشاده‌ دستی‌.
Generous
سخی‌، بخشنده‌، زیاد.
Genesis
پیدایش‌، تکوین‌، تولید، ط‌رز تشکیل‌، کتاب‌ پیدایش‌
Genesis
(تورات‌)، پسوند بمعنی‌ایجاد کننده‌.
Genet
(ج‌.ش‌.) جانور پستاندار کوچک‌ گوشت‌ خواری‌ شبیه‌ گربه‌
Genet
زباد یا گربه‌ معمولی‌.
Genetic
پیدایشی‌، تکوینی‌، وابسته‌ به‌پیدایش‌ یا اصل‌ هر چیز،
Genetic
مربوط‌ به‌تولید و وراثت‌.
Geneticist
نسل‌ شناس‌.
Genetics
علم‌ پیدایش‌، شاخه‌ای‌ از علم‌ زیست‌ شناسی‌ که‌در باره‌
Genetics
انتقال‌ وراثت‌(توارث‌) واختلاف‌موجودات‌ و مکانیسم‌ انان‌
Genetics
در اثر توارث‌ بحث‌ میکند، نسل‌ شناسی‌.
Geneva Cross
(ssorc der) صلیب‌ سرخ‌.
geneva
زنو
generously
ازروی بخشش - ازروی بخشندگی - سخاوتمندانه - ازروی گذشت - بفراوانی
genevan
ژنوی - اهل ژنودرسویس
genetically
ازلحاظ پیدایش واصل - موافق علم پیدایش
genealogical
نسبی - شجره ای - دوده ای
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس