Getaway

تلفظ Getaway
تلفظ Getaway به آمریکاییUs: /ˈɡetəˌwe/
تلفظ Getaway به انگلیسیUk: /ˈɡetəweɪ/

معنی Getaway به فارسی


away get اغاز ، گریز ، فرار ، برو ، دورشو ، گمشو

مترادف Getaway


اسم
گریز
escape , scuttle , allusion , getaway , evasion , flight , digression , jink , elusion , subterfuge , gink , guy , scamper , escapement , desertion , loup , truancy , sidestep
اغاز
prime , inception , beginning , dawn , getaway , alpha , start , commencement , birth , aurora , authorship , outset , exordium , preface , instep , jump-off , lead-off , venue
دور شو
getaway
فرار
defection , breakaway , escape , getaway , hideaway , guy , bolter , runaway , fugitive , defector , deserter , escapement , desertion , scape , flyaway , lam
گمشو
getaway , scat

معنی کلمه Getaway به انگلیسی


getaway
escape, flight, fleeing
used as a means of escape; used as a place of relaxation, used as a retreat
getaway car
escape automobile, car used to escape the scene of a crime
make a getaway
escape
make one's getaway
escape
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس