کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه N به فارسی

N
چهاردهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌، چهاردهم‌.
N Address Instruction
دستور العمل‌ با N نشانی‌.
N Adic
N تایی‌.
N Adic Operation
عمل‌ N تایی‌.
N Ary
N تایی‌.
N Ary Operation
عمل‌ N تایی‌.
N Ary Operator
عملگر N تایی‌.
N Cube
مکعب‌ N بعدی‌.
N Level Logic
منط‌ق‌ N سط‌حی‌.
N Tuple
N جایی‌.
N Type Material
ماده‌ نوع‌ "ان‌".
N Type Semiconductor
نیمه‌ هادی‌ نوع‌ N.
N Way Switch
گزینه‌ N راهی‌.
Nab
قاپیدن‌، دستگیر کردن‌، توقیف‌.
Nabber
توقیف‌ کننده‌، قاپنده‌.
Nabid
(eadiban =) (ج‌.ش‌.)خانواده‌ کک‌ و ساس‌ و حشرات‌، خون‌
Nabid
اشام‌.
Nabidae
(diban =) (ج‌.ش‌.)خانواده‌ کک‌ و ساس‌ و حشرات‌، خون‌ اشام‌
Nabob
نواب‌، نایب‌ السلط‌نه‌، پولدار.
Naboom
(گ‌.ش‌.) نوعی‌ درخت‌ فرفیون‌.
Nacre
(ج‌.ش‌.) صدف‌ مروارید، مروارید.
Nadir
نظ‌یرالسمت‌، حضیض‌، ذلت‌، سمت‌ القدم‌.
Nadiral
حضیضی‌.
Naevus
(suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادی‌، خال‌ گوشتی‌.
Nag
اسب‌ کوچک‌ سواری‌، اسب‌ پیر و وامانده‌، یابو، فاحشه‌،
Nag
عیبجویی‌ کردن‌، نق‌ زدن‌، ازار دادن‌، مرتبا گوشزد کردن‌،
Nag
عیبجو، نق‌ نقو.
Nagger
شخص‌ نق‌ زن‌.
Naggin
(niggon=) سط‌ل‌ چوبی‌، لیوان‌ چوبی‌، سر، سرانسان‌.
Naiad
(افسانه‌ یونان‌) حوری‌ موجد دریاچه‌ رودخانه‌، (گ‌.ش‌.)
Naiad
نیلوفرابی‌، مهروی‌ شناگر.
Naif
(evian) ساده‌ و بی‌ تکلف‌، بی‌ریا، ساده‌، بی‌ تجربه‌، خام‌
Nail
ناخن‌، سم‌، چنگال‌، چنگ‌، میخ‌، میخ‌ سرپهن‌، گل‌ میخ‌، با
Nail
میخ‌ کوبیدن‌، با میخ‌ الصاق‌ کردن‌، بدام‌ انداختن‌،
Nail
قاپیدن‌، زدن‌، کوبیدن‌، گرفتن‌.
Nainsook
پارچه‌ نخی‌ و سبک‌ وزن‌ ساده‌ لباسی‌ و پرده‌ای‌.
Naive
(fian) ساده‌ و بی‌ تکلف‌، بی‌ریا، ساده‌، بی‌ تجربه‌، خام‌.
Naivete
(ytevian) سادگی‌، بی‌ ریایی‌، خام‌ دستی‌.
Naivety
(etevian) سادگی‌، بی‌ ریایی‌، خام‌ دستی‌.
Naked
برهنه‌، عریان‌، عادی‌، لخت‌.
Namby
(ybmap =) بی‌ مزه‌، بی‌ روح‌، ساختگی‌ و بی‌ مغز.
Name
نام‌، اسم‌، نام‌ و شهرت‌، ابرو، علامت‌، نامیدن‌، بنام‌
Name
صداکردن‌، نام‌ دادن‌، مشهور، نامدار.
Name
نام‌.
Nameable
شایسته‌ نام‌ بردن‌، نامبردنی‌.
Nameless
بی‌ نام‌.
Namely
یعنی‌، بنام‌، با ذکر نام‌، برای‌ مثال‌.
Nameplate
پلاک‌ اسم‌.
Namesake
همنام‌، هم‌ اسم‌، کسی‌ که‌ بنام‌ دیگری‌ نام‌ گذاری‌ شود.
Nand
نقیض‌ و.
Nand Element
عنصر نقیض‌ و.
Nand Gate
دریچه‌ نقیض‌ و.
Nand Operation
عمل‌ نقیض‌ و.
Nand Operator
عملگر نقیض‌ و.
Nanny
پرستار بچه‌.
Nanny Goat
بز ماده‌.
Nanoseconde
میلیاردیم‌ ثانیه‌، نانوثانیه‌.
Naos
(allec =) ضریع‌ یا محل‌ استقراربت‌ در معابد یونان‌.
Nap
چرت‌، خواب‌ نیمروز، چرت‌ زدن‌، (درپارچه‌ و فرش‌) خواب‌،
Nap
پرز.
Napalm
ماده‌ مخصوص‌ تغلیظ‌ بنزین‌ وتهیه‌ بمب‌ اتش‌ زا و پرتاب‌
Napalm
شعله‌، بمب‌ اتشزا.
Nape
پشت‌ گردن‌، پس‌ گردن‌، قفا، هیره‌.
Naperian Logarithm
لگاریتم‌ نپری‌.
Napery
سفره‌ و ملافه‌های‌ خانه‌، دستمال‌ سفره‌ و سفره‌ و غیره‌.
Naphtha
نفتا، بنزین‌ سنگین‌.
Naphthalene
(ش‌.) هیدروکربن‌ بفرمول‌ 8H 01C، نفتالین‌.
Naphthol
(ش‌.) نفتل‌، یکی‌ از مشتقات‌ نفتالین‌.
Napiform
شلغمی‌ شکل‌، شلجمی‌.
Napkin
دستمال‌ سفره‌، دستمال‌، سینه‌ بند، پیش‌ انداز.
Napoleon
ناپلئون‌، چکمه‌ پاشنه‌ بلند، ناپلئونی‌.
Napper
چرت‌ زننده‌، چرت‌ زن‌.
Nappy
(درفرش‌) کلفت‌ و پرزدار، خواب‌ دار، قدری‌ مست‌، لول‌،
Nappy
چموش‌، ابجوی‌ قوی‌.
Narcissism
عشق‌ بخود، خود پرستی‌.
Narcissist
عاشق‌ خود.
Narcissus
(گ‌.ش‌) نرگس‌، (افسانه‌ یونان‌) جوان‌ رعنایی‌ که‌عاشق‌
Narcissus
تصویرخودشد.
Narcolepsy
(ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگی‌ و میل‌ شدیدبه‌ خواب‌، حمله‌ خواب‌.
Narcosis
حالت‌ بی‌ حسی‌ وخواب‌ الودگی‌، بی‌حالی‌.
Narcotic
مخدر، مسکن‌، مربوط‌ به‌مواد مخدره‌.
Narcotize
داروی‌ مسکن‌ دادن‌، تخدیر کردن‌.
Naris
منخرین‌، سوراخ‌ بینی‌مهره‌داران‌.
Nark
(انگلیس‌) مامور خفیه‌ پلیس‌، جاسوسی‌ کردن‌، ازردن‌.
Narrate
داستانی‌ را تعریف‌ کردن‌، داستان‌ سرایی‌ کردن‌، نقالی‌
Narrate
کردن‌، شرح‌ دادن‌.
Narration
گویندگی‌، داستان‌، داستانسرایی‌، توصیف‌.
Narrative
قصه‌، شرح‌، داستان‌، داستانسرایی‌، حکایت‌، روایت‌.
Narrative
روایت‌، شرح‌.
Narrator
گوینده‌، راوی‌، گوینده‌ داستان‌.
Narrow
تنگ‌، کم‌ پهنا، باریک‌، دراز و باریک‌، کم‌ پهنا، محدود،
Narrow
باریک‌ کردن‌، محدود کردن‌، کوته‌ فکر.
Narrow Minded
کوتاه‌ نظ‌ر، کوته‌ فکر، بدون‌ سعه‌ نظ‌ر، دهاتی‌.
Narthex
ایوان‌ غربی‌ کلیسا، هشتی‌.
Narwal
(elahwran، lahwran=)(ج‌.ش‌.)نهنگ‌ دریایی‌ قط‌ب‌ شمال‌.
Narwhal
(elahwran، lawran=) (ج‌.ش‌.) نهنگ‌ دریایی‌ قط‌ب‌ شمال‌.
Narwhale
(lahwran، lawran=)(ج‌.ش‌.)نهنگ‌ دریایی‌ قط‌ب‌ شمال‌.
Nasal
وابسته‌ به‌بینی‌، وابسته‌ به‌ منخرین‌، خیشومی‌.
Nasality
وابستگی‌ به‌ بینی‌.
Nasalization
تودماغی‌ کردن‌.
Nasalize
ازبینی‌ ادا کردن‌ (حروف‌)، تو دماغی‌ حرف‌ زدن‌.
Nascence
(ycnecsan=) تازه‌ پیدا شدگی‌، نوظ‌هوری‌ و اغازی‌، تولد.
Nascency
(ecnecsan=) تازه‌ پیدا شدگی‌، نوظ‌هوری‌ و اغازی‌، تولد.
Nascent
پیدایش‌ یافته‌، درحال‌ تولد.
Nasturtium
(گ‌.ش‌.) گل‌ لادن‌ (sujam muloeaporT).
Nasty
کثیف‌، نامط‌بوع‌، زننده‌، تند و زننده‌، کریه‌.
Natal
زایشی‌، مولودی‌.
Natality
میزان‌ زاد و ولد، تعداد زایش‌ وموالید جدید.
Natant
(در مورد جانوران‌) شناور یا متحرک‌ دراب‌.
Natarize
دفتر اسناد رسمی‌ را اداره‌ کردن‌، محضر داری‌ کردن‌،
Natarize
گواهی‌ رسمی‌ کردن‌.
Natation
فن‌شنا، شناوری‌، شناگری‌.
Natatorial
(yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا.
Natatorium
استخر شنا، شناگاه‌.
Natatory
(lairotatan =) وابسته‌ به‌ شنا.
Nates
کپل‌ ها، کفل‌ ها، هرچیزی‌ شبیه‌ کفل‌.
Nation
ملت‌، قوم‌، امت‌، خانواده‌، ط‌ایفه‌، کشور.
Nation State
حکومت‌ متشکل‌ از یک‌قوم‌ یا یک‌ ملت‌.
National
ملی‌، قومی‌، وابسته‌ به‌ قوم‌ یاملتی‌، تبعه‌، شهروند.
National Guard
گارد ملی‌.
National Income
درامد ملی‌.
National Park
باغ‌ ملی‌.
Nationalism
ملت‌ پرستی‌، ملت‌ گرایی‌، ملیت‌، ناسیونالیزم‌.
Nationalist
ملت‌ گرای‌، ملت‌ دوست‌، ط‌رفدار ملت‌، ناسیونالیست‌.
Nationality
ملیت‌، تابعیت‌.
Nationalization
ملی‌ سازی‌.
Nationalize
ملی‌ کردن‌، ملی‌ شدن‌.
Nationwide
در سرتاسر کشور.
Native
بومی‌، اهلی‌، محلی‌.
Native Language
زبان‌ بومی‌.
Nativism
مساعدت‌ با بومیان‌، بومی‌ پرستی‌.
Nativity
(باeht) تولد عیسی‌، پیدایش‌، ولادت‌.
Natty
اراسته‌، قشنگتر، پاکیزه‌، ماهر، چالاک‌.
Natural
ط‌بیعی‌، سرشتی‌، نهادی‌، ذاتی‌، فط‌ری‌، جبلی‌، بدیهی‌،
Natural
مسلم‌، استعداد ذاتی‌، احمق‌، دیوانه‌.
Natural
ط‌بیعی‌، عادی‌.
Natural History
تاریخ‌ ط‌بیعی‌.
Natural Language
زبان‌ ط‌بیعی‌.
Natural Logarithm
لگاریتم‌ ط‌بیعی‌.
Natural Number
عددط‌بیعی‌.
Natural Resources
منابع‌ ط‌بیعی‌.
Natural Selection
فلسفه‌ انتخاب‌ اصلح‌ در ط‌بیعت‌.
Naturalism
ط‌بیعت‌ گرایی‌، فلسفه‌ ط‌بیعی‌، مذهب‌ ط‌بیعی‌، سبک‌
Naturalism
ناتورالیسم‌.
Naturalist
معتقد به‌ فلسفه‌ ط‌بیعی‌.
Naturalization
قبول‌ تابعیت‌، خوگیری‌.
Naturalize
بتابعیت‌ کشوری‌ در امدن‌، پذیرفته‌ شدن‌ (درکشور)، جزو
Naturalize
زبانی‌ وارد شدن‌ (کلمات‌)، بومی‌ شدن‌ (گیاه‌ و جانور)،
Naturalize
ط‌بیعی‌ شدن‌.
Nature
ط‌بیعت‌، ذات‌، گوهر، ماهیت‌، خوی‌، افرینش‌، گونه‌، نوع‌،
Nature
خاصیت‌، سرشت‌، خمیره‌.
Naught
(thguon=) هیچ‌، عدم‌، نیستی‌، صفر، نابودی‌، بی‌ ارزش‌.
Naughty
شیط‌ان‌، بدذات‌، شریر، نا فرمان‌، سرکش‌.
Nausea
دل‌اشوب‌، حالت‌ تهوع‌، حالت‌ استفراغ‌، انزجار.
Nauseate
بالااوردن‌، حالت‌ تهوع‌ دست‌ دادن‌، متنفر ساختن‌، از
Nauseate
رغبت‌ انداختن‌، منزجرکردن‌.
Nauseating
تهوع‌ اور.
Nauseous
تهوع‌ اور.
Nautical
دریایی‌، مربوط‌ به‌ دریانوردی‌، ملوانی‌.
Nautical Mile
میل‌ دریایی‌ انگلیس‌ معادل‌ 0806 فوت‌، میل‌ دریایی‌
Nautical Mile
امریکامعادل‌02/0806 فوت‌.
Nautilus
(ج‌.ش‌.) حلزونهای‌ گرمسیری‌ مارپیچی‌ جنوب‌ اقیانوس‌ ساکن‌
Nautilus
و اقیانوس‌ هند.
Naval
وابسته‌به‌ کشتی‌، وابسته‌ به‌ نیروی‌ دریایی‌.
Nave
سالن‌ کلیسا یا سایر سالنهای‌ بزرگ‌.
Navel
(تش‌.) ناف‌، سره‌ (مج.) میان‌، وسط‌.
Navicular
زورقی‌ شکل‌، زورقی‌، استخوان‌ ناوی‌.
Navigability
قابلیت‌ کشتیرانی‌.
Navigable
قابل‌ کشتیرانی‌.
Navigate
کشتیرانی‌ کردن‌، هدایت‌ کردن‌ (هواپیماو غیره‌)، ط‌بیعت‌،
Navigate
ذات‌، گوهر، ماهیت‌، خوی‌، افرینش‌، گونه‌، نوع‌، خاصیت‌.
Navigator
کشتیران‌، دریانورد، هدایت‌ گر.
Navvy
کارگر غیر ماهر، کارگرحفار، ماشین‌ حفاری‌.
Navy
نیروی‌ دریایی‌، بحریه‌، ناوگان‌، کشتی‌ جنگی‌.
Navy Bean
(گ‌.ش‌.) لوبیای‌ چشم‌ بلبلی‌ سفید.
Navy Yard
محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازی‌ ناوگان‌.
Nay
نه‌، خیر، رای‌ منفی‌.
Nazarene
اهل‌ ناصره‌ جلیل‌ در یهودیه‌ نصرانی‌.
Nazi
عضو حزب‌ نازی‌ المان‌ هیتلری‌.
Naziism
(msizan) اصول‌ نازی‌.
Nazism
(msiizan) اصول‌ نازی‌.
Ne Plus Ultra
حداعلای‌ ترقی‌، بالاترین‌ درجه‌، ذروه‌.
Ne"er Do Well
ادم‌ بیکاره‌، ادمی‌ که‌ امید بهبودی‌ برایش‌ نیست‌.
Neanderthal
وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشین‌، وابسته‌ به‌ انسان‌ وحشی‌ و
Neanderthal
اولیه‌، خیلی‌ کهنه‌.
Neap
خفیف‌ ترین‌ جزر و مد، کهکشند.
Neapolitan
وابسته‌ به‌ شهر ناپل‌.
Near
نزدیک‌، تقریبا، قریب‌، صمیمی‌، نزدیک‌ شدن‌.
Near Random
دستیابی‌ تقریباتصادفی‌.
Nearly
تقریبا، فریبا.
Nearsighted
نزدیک‌ بین‌.
Neat
پاکیزه‌، تمیز، شسته‌ و رفته‌، مرتب‌، گاو.
Neatherd
گله‌ بان‌، چوپان‌، گاو دار.
Neb
نوک‌ (مخصوصا نوک‌ لاک‌ پشت‌ و پرنده‌)، منقار، بینی‌،
Neb
پوزه‌، دهان‌.
Nebula
(نج.) سحاب‌، توده‌ های‌ عظ‌یم‌ گازو گرد مابین‌ فواصل‌
Nebula
ستارگان‌ جاده‌ شیری‌، لکه‌، میغ‌، ابر.
Nebular
سحابی‌، میغی‌، مبهم‌.
Nebulosity
حالت‌ گازی‌، حالت‌ ابری‌، حالت‌ غباری‌.
Nebulous
تار، محو، شبیه‌ سحاب‌، بشکل‌ ابر، تیره‌.
Necessarily
لزوما.
Necessary
لازم‌، واجب‌، ضروری‌، بایسته‌، بایا.
Necessitate
ناگزیر ساختن‌، بایسته‌کردن‌، بایستن‌، واجب‌ کردن‌،
Necessitate
مجبورکردن‌.
Necessitate
ایجاب‌ کردن‌، مستلزم‌ بودن‌.
Necessitous
بایسته‌، لازم‌، واجب‌.
Necessity
بایستگی‌، ضرورت‌، نیاز، نیازمندی‌، لزوم‌، احتیاج‌.
Neck
گردن‌، گردنه‌، تنگه‌، ماچ‌ و نوازش‌ کردن‌.
Neckerchief
دستمال‌ گردن‌، کاشکل‌.
Necklace
گردن‌ بند.
Necktie
کراوات‌.
Necrology
امار متوفیات‌، ثبت‌ اموات‌، اگهی‌ فوت‌.
Necromancer
غیبگو، ساحر.
Necromancy
غیبگویی‌(از ط‌ریق‌ ایجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌).
Necrophagia
مردار خواری‌، علاقه‌ به‌ اجساد.
Necropolis
گورستان‌، شهر اموات‌.
Necrosis
مردن‌ نسوج‌ زنده‌، فساد، بافت‌ مردگی‌، مردگی‌.
Nectar
شراب‌ لذیذ خدایان‌ یونان‌، شهد، شربت‌، نوش‌.
Nectarine
(گ‌.ش‌.) هلوی‌ شیرین‌ و ابدار، شلیل‌.
Nee
تولد یافته‌، زاده‌، موسوم‌ به‌، نامیده‌ شده‌، یعنی‌.
Need
نیاز، لزوم‌، احتیاج‌، نیازمندی‌، در احتیاج‌ داشتن‌،
Need
نیازمند بودن‌، نیازداشتن‌.
Needful
لازم‌، ضروری‌، نیازمند، ناگزیر، مایحتاج‌.
Needle
سوزن‌، سوزن‌ سرنگ‌ و گرامافون‌ و غیره‌، سوزن‌ دوزی‌ کردن‌،
Needle
با سوزن‌ تزریق‌ کردن‌، ط‌عنه‌ زدن‌، اذیت‌ کردن‌.
Needle
سوزن‌، عقربه‌.
Needless
بی‌ نیاز.
Needlework
کار سوزن‌ دوزی‌، گلدوزی‌.
Needn"t
(ton deen=) لازم‌ نیست‌.
Needs
لزوما، بر حسب‌ لزوم‌، ناگزیر، نیازها.
Needy
نیازمند.
Neer
(reven =) هرگز.
Nefarious
شریر، زشت‌، نابکار، بدکار، شنیع‌، ناهنجار.
Negate
منفی‌ کردن‌، خنثی‌ کردن‌، بلا اثر کردن‌.
Negate
نفی‌ کردن‌، خنثی‌ کردن‌.
Negation
نفی‌، خنثی‌ سازی‌.
Negation
(evitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.
Negative
(noitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.
Negative
منفی‌.
Negative Feedback
بازخوردمنفی‌.
Negative Film
فیلم‌ منفی‌.
Negative Logic
منط‌ق‌ منفی‌.
Negativism
منفی‌ گرایی‌، منفی‌ بافی‌.
Negativity
حالت‌ منفی‌ بودن‌.
Negator
نافی‌، خنثی‌ کننده‌.
Neglect
فروگذاری‌، فروگذار کردن‌، غفلت‌، اهمال‌، مسامحه‌، غفلت‌
Neglect
کردن‌.
Neglectful
سر بهوا، مسامحه‌ کار.
Neglige
(eegilgen=) لباس‌ توی‌ خانه‌ بانوان‌.
Negligee
(egilgen=) لباس‌ توی‌ خانه‌ بانوان‌.
Negligence
قصور، اهمال‌، فراموشکاری‌، غفلت‌، فرو گذاشت‌.
Negligent
مسامحه‌ کار، بی‌ دقت‌، فرو گذار، برناس‌.
Negligibility
ناچیزی‌.
Negligible
ناچیز، جزئی‌، بی‌ اهمیت‌، قابل‌ فراموشی‌.
Negotiable
قابل‌ مذاکره‌، قابل‌ تبدیل‌ به‌ پول‌ نقد.
Negotiant
(rotaitogen) مذاکره‌ کننده‌.
Negotiate
گفتگو کردن‌، مذاکره‌ کردن‌، به‌ پول‌ نقد تبدیل‌ کردن‌
Negotiate
(چک‌ و برات‌)، ط‌ی‌ کردن‌.
Negotiation
مذاکره‌.
Negotiator
(tnaitogen) مذاکره‌ کننده‌.
Negress
زن‌ سیاه‌ پوست‌.
Negro
زنگی‌، سیاه‌، کاکا، سیاه‌ پوست‌.
Negrophile
ط‌رفدار سیاه‌ پوست‌.
Negrophobe
بیمناک‌ از نژاد سیاه‌.
Neigh
شیهه‌ کشیدن‌ (مثل‌ اسب‌)، شیهه‌ اسب‌.
Neighbor
(ruobhgien) همسایه‌، نزدیک‌، مجاور، همسایه‌ شدن‌ با.
Neighborhood
(doohruobhgien) همسایگی‌، مجاورت‌، اهل‌ محل‌.
Neighbour
(robhgien) همسایه‌، نزدیک‌، مجاور، همسایه‌ شدن‌ با.
Neighbourhood
(doohrobhgien) همسایگی‌، مجاورت‌، اهل‌ محل‌.
Neither
نه‌ این‌ و نه‌ ان‌، هیچیک‌، هیچیک‌ از این‌ دو.
Nematology
(ج‌.ش‌.) کرم‌ شناسی‌.
Nemesis
الهه‌ انتقام‌، کینه‌ جویی‌، انتقام‌، قصاص‌.
Neo
پیشوند بمعنی‌ جدید.
Neoanthropic
نو انسانی‌، وابسته‌ به‌ انسان‌ جدید، شبیه‌ انسان‌ جدید.
Neocene
(ز.ش‌.) قسمت‌ اخیر عهد سوم‌ زمین‌ شناسی‌.
Neoclassic
سبک‌ نئوکلاسیک‌، احیا کننده‌ سبک‌ های‌ قدیمی‌.
Neogenesis
تولید جدید، تجدید، نوزایش‌.
Neolith
الت‌ سنگی‌ مربوط‌ به‌ عصر حجر جدید، نو سنگ‌.
Neolithic
وابسته‌ به‌ عصر حجر جدید، نوسنگی‌.
Neologism
واژه‌ جدید، لغت‌ اختراعی‌، نوواژه‌.
Neology
نوپردازی‌، استعمال‌ واژه‌ یا اصط‌لاح‌ جدید.
Neon
گاز نئون‌، چراغ‌ نئون‌، شبیه‌ روشنایی‌ نئون‌.
Neon Lamp
لامپ‌ نئون‌.
Neophyte
جدید الایمان‌، کاراموز، مبتدی‌، نوچه‌.
Neoplatonic
وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌ونی‌ جدید.
Neoplatonism
مکتب‌ افلاط‌ونیون‌ جدید.
Neoscholasticism
نهضت‌ ادبی‌ ادبای‌ کاتولیک‌ قرن‌ نوزدهم‌.
Neoteric
نوزاده‌، تازه‌ بدنیا امده‌، جدید، تازه‌، نویسنده‌ تازه‌.
Neozoic
(ز.ش‌.) وابسته‌ بعهد زمین‌ شناسی‌ که‌ از پایان‌ دوره‌
Neozoic
مسوزوئیک‌ تا امروزه‌ است‌.
Nepali
نپالی‌، اهل‌ نپال‌.
Nepenthe
داروی‌ غمزدا، چیزی‌ که‌ غم‌ و غصه‌ را بزداید.
Nephelometer
ابرسنج‌.
Nephew
پسر برادر، پسر خواهر، پسر برادر زن‌ و خواهر شوهر و
Nephew
غیره‌.
Nephoscope
ابربین‌، ابر سنج‌.
Nephrogenic
کلیوی‌، ایجادشده‌ در کلیه‌، منشعب‌ از کلیه‌.
Nephrosis
(ط‌ب‌) بیماری‌ کلیه‌ که‌ بیشتر لوله‌ های‌ کلیوی‌ را مبتلا
Nephrosis
میکند.
Nepotism
خویش‌ و قوم‌ پرستی‌، انتصاب‌ برادر زاده‌ یا خواهر زاده‌
Nepotism
و اقوام‌ نزدیک‌ به‌ مشاغل‌ مهم‌اداری‌.
Neptune
الهه‌ اقیانوس‌، نپتون‌، (نج.) ستاره‌ نپتون‌.
Nereid
(افسانه‌ یونان‌) هریک‌ از پنجاه‌ حوری‌ دریایی‌ که‌
Nereid
دختران‌ نروس‌ بوده‌اند.
Neritic
وابسته‌ به‌ منط‌قه‌ یا کمربند ساحلی‌.
Nerts
(ز.ع‌.) مزخرف‌، مهمل‌.
Nervation
رگبرگ‌ اذین‌، رگ‌ و پی‌، اعصاب‌، ساختمان‌ عصبی‌، شبکه‌
Nervation
عصبی‌.
Nerve
عصب‌، پی‌، رشته‌ عصبی‌، وتر، ط‌اقت‌، قدرت‌، قوت‌ قلب‌ دادن‌،
Nerve
نیرو بخشیدن‌.
Nerve Center
مرکز عصبی‌، (مج.) مرکز فرماندهی‌.
Nerve Racking
(kcarw evren =) خسته‌ کننده‌ اعصاب‌، دشوار.
Nerve Wrack
(gnikcar evren =) خسته‌ کننده‌ اعصاب‌، دشوار.
Nerveless
بی‌ عصب‌، بی‌ غیرت‌.
Nervous
عصبی‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌، عصبانی‌، متشنج‌، دستپاچه‌.
Nervous Nellie
ادم‌ ترسو و بی‌ اثر، ادم‌ محافظ‌ه‌ کار و بی‌ خاصیت‌.
Nervous System
(تش‌.) سلسله‌ عصب‌، دستگاه‌ پی‌.
Nervure
رگبرگ‌، رگ‌بال‌، رگه‌ اصلی‌، شاهرگ‌، رگه‌ بندی‌ جانور.
Nervy
پر عصب‌، پر رگ‌ و پی‌، نیرومند، عصبانی‌، پر رو.
Nescience
نادانی‌، اعتقاد باینکه‌ حقایق‌ غایی‌ را نمیتوان‌
Nescience
بوسیله‌ قیاس‌ عقلانی‌ فکر درک‌ نمود.
Ness
دماغه‌، برجستگی‌.
Nest
اشیانه‌، لانه‌، اسایشگاه‌، پاتوق‌، لانه‌ ساختن‌، اشیان‌
Nest
کردن‌، اشیان‌ گرفتن‌، درمحل‌ محفوظ‌ی‌ جای‌ گرفتن‌، پیچیدن‌.
Nest
اشیانه‌، لانه‌، اشیانه‌ای‌ کردن‌.
Nest Egg
تخمی‌ که‌ درلانه‌ مرغ‌ میگذارند تا مرغ‌ تخم‌ کند، مایه‌،
Nest Egg
اندوخته‌.
Nested
تودرتو، اشیانه‌ای‌.
Nesting
تودرتویی‌، اشیانه‌ای‌بودن‌.
Nesting Storage
انباره‌تودرتو، انباره‌پشته‌ای‌.
Nestle
اشیان‌ گرفتن‌، لانه‌ کردن‌، اسودن‌، در اغوش‌ کسی‌ خوابیدن‌.
Nestling
جوجه‌ اشیانه‌، بچه‌ پرندگان‌، اشیان‌ گیری‌.
Nestor
(افسانه‌ یونان‌) پیر مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا، پیر
Nestor
دانا و مشاور، پیرمرد.
Nestorian
کلیسای‌ نسط‌وری‌ قدیم‌ ایران‌.
Net
تور، توری‌، دام‌، شبکه‌، تارعنکبوت‌، تور ماهی‌ گیری‌ و
Net
امثال‌ ان‌، خالص‌، ویژه‌، خرج‌ دررفته‌، اساسی‌، اصلی‌،
Net
بدام‌ افکندن‌، با تورگرفتن‌، شبکه‌ دارکردن‌، بتورانداخت
Net
ن‌.
Net
شبکه‌، تور، خالص‌.
Net Winged
دارای‌ بال‌ مشبک‌.
Nether
واقع‌ در پایین‌، در زیر، زیر، پایین‌، واقع‌ در زیر.
Netherlands
هلند.
Nethermost
پست‌ ترین‌، اسفل‌، پایین‌ ترین‌، زیر ترین‌.
Netherworld
عالم‌ اموات‌، عالم‌ اسفل‌.
Netting
شبکه‌ بندی‌، شبکه‌، توری‌ دوزی‌، تور سازی‌.
Nettle
(گ‌.ش‌.) گزنه‌، انواع‌ گزنه‌ تیغی‌ گزنده‌، بوسیله‌ گزنه‌
Nettle
گزیده‌ شدن‌، (مج.) ایجاد بی‌ صبری‌ و عصبانیت‌ کردن‌،
Nettle
برانگیختن‌، رنجه‌ داشتن‌.
Nettlesome
(gnitatirri=) ازاردهنده‌، رنج‌ اور.
Network
شبکه‌، شبکه‌ توری‌، شبکه‌ ارتباط‌ی‌، وابسته‌ به‌ شبکه‌.
Network
شبکه‌.
Network Analyser
شبکه‌کاو، تحلیل‌ کننده‌شبکه‌.
Neural
عصبی‌، وابسته‌ بعصب‌، وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌.
Neuralgia
(ط‌ب‌) درد اعصاب‌، درد عصبی‌، مرض‌ عصبی‌، پی‌ درد.
Neurasthenia
(ط‌ب‌) سر درد و حساسیت‌ بی‌ مورد، ضعف‌ اعصاب‌.
Neuritis
پی‌ اماس‌، التهاب‌ یا اماس‌ و زخم‌ عصبی‌ که‌ دردناک‌ است‌
Neuritis
و سبب‌ ناراحتی‌ عصبی‌ و گاهی‌فلج‌ میگردد.
Neurogenic
پی‌ زاد، ایجاد کننده‌ بافت‌ عصبی‌، دارای‌ ریشه‌ عصبی‌.
Neurologic
وابسته‌ به‌عصب‌ شناسی‌ یا پی‌ شناسی‌.
Neurologist
ویژه‌ گر اعصاب‌.
Neurology
عصب‌ شناسی‌، بحث‌ علمی‌ عصب‌ شناسی‌، پی‌ شناسی‌.
Neuromuscular
وابسته‌ باعصاب‌ و عضلات‌، عصبی‌ و عضلانی‌.
Neuron
رشته‌ مغزی‌ و ستون‌ فقراتی‌، یاخته‌ عصبی‌.
Neuropath
دچار اختلالات‌ عصبی‌.
Neurosis
(ط‌ب‌) اختلال‌ اعصاب‌، اختلال‌ روانی‌، نژندی‌.
Neurotic
ادم‌ عصبانی‌، دچار اختلال‌ عصبی‌، عصبی‌، نژند.
Neurotoxic
مخدر اعصاب‌.
Neuter
خنثی‌ کردن‌، اخته‌ کردن‌، وابسته‌ به‌ جنس‌ خنثی‌، خنثی‌،
Neuter
بی‌ ط‌رف‌، بی‌ غرض‌، اسم‌ یا صفتی‌ که‌ نه‌ مذکر و نه‌ مونث‌
Neuter
است‌، خواجه‌.
Neutral
بیط‌رف‌، بدون‌ جانبداری‌، خنثی‌، بیرنگ‌، نادر گیر.
Neutral
خنثی‌، بی‌ ط‌رف‌.
Neutral Spirits
الکل‌ سفید.
Neutral Transmission
مخابره‌ خنثی‌.
Neutral Zone
منط‌قه‌خنثی‌، منط‌قه‌ بی‌ ط‌رف‌.
Neutralism
سیاست‌ بی‌ ط‌رفی‌.
Neutrality
بیط‌رفی‌، نادرگیری‌.
Neutralization
خنثی‌ سازی‌، بیط‌رف‌ کردن‌.
Neutralize
خنثی‌ کردن‌، بط‌ور شیمیایی‌ خنثی‌ کردن‌.
Neutron
نیوترون‌، ذره‌ بدون‌ بارالکتریکی‌.
Never  Eless
با اینحال‌، با این‌ وجود، علیرغم‌، هنوز، باز.
Never
هرگز، هیچگاه‌، هیچ‌ وقت‌، هیچ‌، ابدا، حاشا.
Nevermore
هرگز دیگر، دیگر ابدا.
Nevus
(suvean =)(ط‌ب‌) خال‌ مادر زادی‌، خال‌ گوشتی‌.
New
تازه‌، جدید، نو، اخیرا، نوین‌، جدیدا.
New Line Character
دخشه‌ تعویض‌ سط‌ر.
New Testament
کتب‌ عهد جدید مسیحیان‌.
New World
نیمکره‌ غربی‌ یا دنیای‌ جدید، امریکا.
New Year
سال‌ نو، سال‌ جدید.
New Year"s Day
روز اول‌ ژانویه‌ که‌ اغاز سال‌ نو مسیحیان‌ است‌.
Newborn
نوزاد، تازه‌ زاییده‌ شده‌، تازه‌ تولد شده‌.
Newcomer
تازه‌ وارد، نوایند.
Newel
تیرمیان‌ پلکان‌ مارپیچ‌، پایه‌ نرده‌.
Newfangled
نوظ‌هور، من‌ در اوردی‌، متجدد، مد تازه‌.
Newfashioned
امروزی‌، مط‌ابق‌ مد روز، تازه‌.
Newfound
جدید الاکتشاف‌، جدید الاختراع‌، تازه‌ پیداشده‌، نوظ‌هور،
Newfound
بدیع‌.
Newfoundland
(جغ.) جزیره‌ نیوفاوندلند.
Newly
بتازگی‌، اخیرا.
Newlywed
تازه‌ ازدواج‌ کرده‌، تازه‌ داماد، تازه‌ عروس‌.
Newmoon
هلال‌ ماه‌ نو، اول‌ ماه‌.
News
خبر، اخبار، اوازه‌.
News Conference
مصاحبه‌ و کنفرانس‌ مط‌بوعاتی‌.
News Vendor
روزنامه‌ فروش‌.
Newsboy
پسر روزنامه‌ فروش‌.
Newscast
اخباررادیویی‌ یا تلویزیونی‌، خبر پراکندن‌.
Newsletter
خبرنامه‌.
Newsman
روزنامه‌ فروش‌، خبرنگار، گوینده‌اخبار.
Newsmonger
(ypissog=) خبرکش‌، خبرچین‌.
Newspaper
روزنامه‌، روزنامه‌ نگاری‌ کردن‌.
Newspaperman
روزنامه‌ نگار، صاحب‌ و گرداننده‌ روزنامه‌.
Newsprint
ماشین‌ چاپ‌ روزنامه‌، ط‌بع‌ روزنامه‌.
Newsreel
فیلم‌ اخبار جاری‌ روز.
Newsstand
روزنامه‌ فروشی‌، دکه‌ روزنامه‌ فروشی‌.
Newsworthy
قابل‌ توجه‌ عامه‌ برای‌ درج‌ در روزنامه‌، قابل‌ انتشار،
Newsworthy
جالب‌ و بموقع‌.
Newsy
پرخبر، دارای‌ اخبار زیاد.
Newt
(ج‌.ش‌.) سوسمار ابی‌، سمندر ابی‌.
Newton
نیوتن‌، واحد نیرو در دستگاه‌.S.K.M.
Newtonian
وابسته‌ به‌ سر اسحق‌ نیوتن‌ و کشفیات‌ او.
Next
بعد، دیگر، اینده‌، پهلویی‌، جنبی‌، مجاور، نزدیک‌ ترین‌،
Next
پس‌ ازان‌، سپس‌، بعد، جنب‌، کنار.
Next Of Kin
نزدیک‌ ترین‌ خویشاوندان‌، منسوب‌ بلافصل‌، وارث‌ بلافصل‌.
Next State Function
تابع‌ حالت‌ بعدی‌.
Nexus
سلسله‌، پیوند.
Nexus
اتصال‌، رابط‌ه‌، رابط‌ه‌ داخلی‌، گروه‌ متحد.
Niacin
(ش‌.) نیاسین‌، اسید نیکوتینیک‌.
Niagara
رودخانه‌ و ابشار نیاگارا.
Nib
نوک‌ قلم‌، نوک‌، دسته‌، قلم‌ تراشیدن‌.
Nibble
لقمه‌ یا تکه‌ کوچک‌، گاز زدن‌، اندک‌ اندک‌ خوردن‌، مثل‌
Nibble
بز جویدن‌.
Nice
نازنین‌، دلپسند، خوب‌، دلپذیر، مط‌لوب‌، مودب‌، نجیب‌.
Nicene
وابسته‌ باعتقاد نامه‌ نیسن‌.
Nicene Creed
اعتقاد نامه‌ نیسن‌.
Nicety
ظ‌رافت‌، خوبی‌، دلپذیری‌، مط‌لوبی‌، احتیاط‌، دقت‌.
Niche
تو رفتگی‌ در دیوار، ط‌اقچه‌، توی‌ دیوار گذاشتن‌.
Nick
شکستگی‌، شکاف‌، دندانه‌، موقع‌ بحرانی‌، سربزنگاه‌،
Nick
دندانه‌ دندانه‌ کردن‌، شکستن‌.
Nickel
نیکل‌، ورشو، سکه‌پنج‌ سنتی‌، اب‌ نیکل‌ دادن‌.
Nickel Celay Line
خط‌ تاخیری‌ نیکلی‌.
Nickel Silver
الیاژی‌ مرکب‌ از مس‌ و روی‌ و نیکل‌، ورشو.
Nicker
شیهه‌، شیهه‌ کشیدن‌، خنده‌ کردن‌.
Nicknack
(emankcin، kcankkcink=) کنیه‌، نام‌ خودمانی‌، کنیه‌
Nicknack
دادن‌، ملقب‌ کردن‌.
Nickname
(kcankcin، kcankkcink=) کنیه‌، نام‌ خودمانی‌، کنیه‌
Nickname
دادن‌، ملقب‌ کردن‌.
Nicotiana
(گ‌.ش‌.) توتون‌، گیاه‌ توتون‌.
Nicotine
(ش‌.) نیکوتین‌.
Nicotinic
وابسته‌ به‌ نیکوتین‌.
Nictitate
چشمک‌ زدن‌، برهم‌ زدن‌ پلک‌ چشم‌.
Nidget
احمق‌، گیج‌، کودن‌.
Nidicolous
در اشیانه‌ قرار گرفته‌، هم‌ اشیانه‌.
Nidification
اشیانه‌ سازی‌.
Niece
خویش‌ و قوم‌ مونث‌، دختر برادر یا خواهر و غیره‌.
Niello
سیاه‌ قلم‌، مینای‌ سیاه‌، سیاه‌ قلم‌ زدن‌.
Nifty
خیلی‌ خوب‌، جذاب‌، زیرک‌، چالاک‌، نکته‌ دان‌.
Niggard
ادم‌ خسیس‌، ادم‌ تنگ‌ چشم‌، لئیم‌.
Niggardly
خسیس‌، چشم‌ تنگ‌، خسیسانه‌.
Nigger
کاکاسیاه‌(بتحقیر)، سیاه‌ پوست‌.
Niggle
ور رفتن‌، وقت‌ گذراندن‌، خرده‌ گرفتن‌.
Niggling
اندک‌، ایراد گیر.
Nigh
نزدیک‌، قریب‌، مجاور، تقریبا، نزدیک‌ شدن‌.
Night
شب‌، غروب‌، شب‌ هنگام‌، برنامه‌ شبانه‌، تاریکی‌.
Night Blind
شبکور.
Night Owl
ادم‌ شب‌ زنده‌ دار.
Night Raven
(ج‌.ش‌.) مرغ‌ حق‌، مرغ‌ شب‌ خوان‌.
Night Robe
(nwogthgin) لباس‌ خواب‌.
Nightcap
شب‌ کلاه‌، مشروب‌ قبل‌ از خواب‌.
Nightclothes
(sserdthgin) لباس‌ خواب‌.
Nightclub
کاباره‌، کاباره‌ رفتن‌.
Nightdress
(sehtolcthgin=) لباس‌ خواب‌.
Nightfall
شب‌ هنگام‌، شبانگاه‌.
Nightgown
لباس‌ شب‌، پیژامه‌.
Nightingale
(ج‌.ش‌.) هزاردستان‌، بلبل‌.
Nightjar
(ج‌.ش‌.) بوف‌ اروپایی‌.
Nightlong
تمامی‌ شب‌، در سرتاسرشب‌، از سرشب‌ تا بامداد.
Nightly
شبانه‌، هر شب‌.
Nightmare
خفتک‌، کابوس‌، بختک‌، خواب‌ ناراحت‌ کننده‌ و غم‌ افزا.
Nightmarish
کابوس‌ مانند، ترسناک‌.
Nightstick
چوب‌ قانون‌، باتوم‌ پاسبان‌.
Nighttide
شب‌ هنگام‌، جزر و مد شبانه‌.
Nighttime
شب‌، شبانگاه‌ (یعنی‌ ازمغرب‌ تاسپیده‌دم‌).
Nightwalker
کسیکه‌ شب‌ در خواب‌ راه‌ میرود، فاحشه‌، جانور شب‌ پر.
Nigrescence
سیاهی‌، سیاه‌ شدگی‌، تیرگی‌، سیاه‌ چردگی‌.
Nigrescent
سیاهپوست‌، سیاه‌ شونده‌.
Nigritude
سیاهی‌، تاریکی‌.
Nihilism
پوچ‌ گرایی‌، اعتقاد به‌ تباهی‌ و فساد دستگاههای‌ اداری‌
Nihilism
و لزوم‌ از بین‌ رفتن‌ انها، انکار همه‌ چیز، عقاید
Nihilism
نهیلیستی‌.
Nihilist
منکر همه‌ چیز، پوچ‌ گرا.
Nihility
پوچی‌، هیچی‌، عدم‌.
Nike
(افسانه‌ یونان‌) الهه‌ پیروزی‌.
Nil
صفر، هیچ‌، معدوم‌.
Nil
پوچ‌، هیچ‌.
Nile
رود نیل‌.
Nill
بی‌ میل‌ بودن‌، نخواستن‌، انکار کردن‌.
Nilotic
وابسته‌ به‌ رود نیل‌.
Nim
دزدیدن‌، کش‌ رفتن‌.
Nimble
چست‌، جلد، فرز، چابک‌، چالاک‌، زرنگ‌، تردست‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس