مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Relationship

تلفظ Relationship
تلفظ Relationship به آمریکاییUs : /riˈleɪʃənˌʃɪp/   تلفظ Relationship به انگلیسیUk : /rɪˈleɪʃnʃɪp/

ارتباط ، نسبت ، خویشی

معنی Relationship به فارسی


قیودخویشاوندی ، رشته قوم وخویشی

مترادف Relationship

- اسم -
وابستگی
affinity , connection , attachment , association , dependence , dependency , coherence , coherency , affiliation , interdependence , vassalage , pertinence , pertinency , relation , relationship , contiguity , kindred , connexion , interdependency
نسبت
format , connection , scale , proportion , relation , bearing , ratio , relationship , respect , blood , cognation , kinship , connexion , rapport
میانه
middle , median , center , relationship , relations
خویشاوندی
relationship , cognation , kinship , familial ties
ارتباط
connection , coherence , coherency , correlation , relation , relationship , relevance , communication , correspondence , relevancy , connexion , liaison , correspondency , hookup , intercommunication
مناسبت
connection , reason , motive , urge , relation , relationship , persuasive , rapport
مراوده
friendship , intercourse , relationship
قرابت
proximity , relationship , immixture kindred , propinquity
خویشی
relationship , kinship , kin , propinquity , sib

معنی کلمه Relationship به انگلیسی

relationship
emotional connection that exists between two people; connection, association; closeness, kinship
relationship between cause and effect
connection between a cause and a result, link between the source and the outcome
blood relationship
relationship by bloodline, relationship by a common ancestor
broke off the relationship
ended a relationship, cut off contact, stopped a friendly relation
building a relationship
developing a bond or association, fostering a relationship
business relationship
connection made or maintained because of business interactions
close relationship
firm relations, very warm and friendly kinship
established a relationship
created a relationship, brought about a relationship, built up a connection (with someone or some organized group)
fabric of a relationship
basis of a relationship, style of a relationship, manner in which a relationship is managed
good business relationship
work well together
had a relationship
associated with, had an affair with, dated, was close to, was friendly with, was intimate with
interpersonal relationship
relationship between persons, relations between individuals
intimate relationship
close relationship, strong bond
kinship relationship
family relationship, relation between family members
long-distance relationship
interpersonal relationship (often romantic) in which the two people live very far from one another
permanent relationship
lasting relationship with a person
striking up a relationship
becoming acquainted through conversation, making friends
trust relationship
relationship between a trustee and beneficiary; relationship of dependability and confidence
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس