معنی کلمه Rhetoric به فارسی

Rhetoric
علم‌ بدیع‌، علم‌ معانی‌ بیان‌، معانی‌ بیان‌، فصاحت‌ و
Rhetoric
بلاغت‌، لفاظ‌ی‌، خط‌ابت‌، قدرت‌ نط‌ق‌ و بیان‌، وابسته‌ بعلم‌
Rhetoric
بدیع‌ یا معانی‌ بیان‌.
Rhetorical Question
مسئله‌ مربوط‌ بمعانی‌ بیان‌، سوالی‌ که‌ برای‌ تسجیل‌
Rhetorical Question
موضوعی‌ بشود (مثل‌ اینکه‌ بگوییم‌ کیست‌ که‌ وط‌نش‌ را
Rhetorical Question
دوست‌ نداشته‌ باشد).
Rhetorician
اموزگار معانی‌ بیان‌، عالم‌ در علم‌ بدیع‌.
rhetorical
معانی بیانی - بدیعی - وابسته به فصاحت وبلاغت - لفاظی
rhetorically
از روی معانی - بیان - مطابق علم معانی بیان یا فصاحت - فصیحانه
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس