معنی کلمه Swag به فارسی

Swag
تاب‌ خوردن‌ تلوتلو خوردن‌، بنوسان‌ دراوردن‌، تاب‌ دادن‌،
Swag
غارت‌، گودال‌، استخر، کوله‌ پشتی‌.
Swage
قالب‌ یا پرس‌ اهنگری‌، قالب‌ ریزی‌ کردن‌، بشکل‌ قالب‌ در
Swage
اوردن‌.
Swage Block
قالب‌ سوراخ‌ سوراخ‌.
Swagger
خود فروشانه‌گام‌ زدن‌، با تکبر راه‌ رفتن‌، کبر فروشی‌،
Swagger
خودستایی‌، مغرور، (انگلیس‌)شیک‌.
Swagger Stick
چوب‌ دستی‌ کوچک‌، باتون‌.
Swaggerer
متکبر.
Swagman
خریدار مال‌ دزدی‌، مسافر کوله‌ پشتی‌ دار.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس