کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Tan به فارسی

Tan
دباغی‌ کردن‌، برنگ‌ قهوه‌ای‌ وسبزه‌ دراوردن‌، باحمام‌
Tan
افتاب‌ پوست‌ بدن‌ راقهوه‌ای‌ کردن‌، برنزه‌، مازوی‌ دباغی‌،
Tan
پوست‌ مازو، مازویی‌، قهوه‌ای‌ مایل‌ به‌زرد.
Tanbark
مازوی‌ دباغی‌، پوست‌ مازو، مازویی‌.
Tandem
درشکه‌ یادوچرخه‌ دو نفری‌، جفت‌، قط‌ار، دو اسبه‌.
Tandem
دوپشته‌، پشت‌ سر هم‌.
Tandem System
سیستم‌ دو پشته‌.
Tang
(در چاقو وچفت‌ ولولا وغیره‌) زبانه‌، زبانه‌ دار کردن‌،
Tang
بوی‌ تند، مزه‌ تند، رایحه‌تند، نیش‌.
Tangelo
(eniregnat=) (گ‌.ش‌.) نارنگی‌.
Tangency
حالت‌ مماس‌، حالت‌ جیبی‌ (eebyaj).
Tangent
مماس‌، تماس‌، خط‌ مماس‌، جیب‌.
Tangent
مماس‌، تانژانت‌.
Tangerine
(گ‌.ش‌.) نارنگی‌.
Tangible
قابل‌ لمس‌، محسوس‌، پر ماس‌ پذیر، لمس‌ کردنی‌.
Tangle
درهم‌ وبرهم‌ کردن‌، درهم‌ پیچیدن‌، گرفتار کردن‌، گیر
Tangle
افتادن‌، درهم‌ گیر انداختن‌، گوریده‌ کردن‌.
Tanglement
گرفتاری‌، اشفتگی‌، گره‌، گیر، گوریدگی‌.
Tangly
گوریده‌، گیردار، پر گرفتاری‌، درهم‌ وبرهم‌، ژولیده‌.
Tango
رقص‌ تانگو، رقص‌ چهار ضربی‌ اسپانیولی‌، تانگو رقصیدن‌.
Tangram
معمای‌ چینی‌.
Tangy
زبانه‌ دار، دارای‌ مزه‌ تند.
Tank
تانک‌، مخزن‌، درتانک‌ یامخزن‌ جای‌ دادن‌.
Tank
مخزن‌، حوض‌.
Tank Farm
محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغیره‌.
Tankage
مخزن‌ سازی‌، گنجایش‌ تانک‌ یا مخزن‌، مواد زائد کشتارگاه‌
Tankard
ابخوری‌ بزرگ‌، افتابه‌.
Tanker
کشتی‌ نفت‌ کش‌، تانک‌، اتومبیل‌ نفش‌ کش‌.
Tannage
چرم‌ دباغی‌ شده‌، دباغی‌، دباغ‌ خانه‌، قهوه‌ای‌ در اثر
Tannage
اشعه‌ افتاب‌.
Tannate
(ش‌.) نمک‌ یاملح‌ مازو.
Tanner
(ز.ع‌.) شش‌ پنس‌، دباغ‌، پوست‌ پیرا.
Tannery
دباغی‌، دباغ‌ خانه‌.
Tannic
(ش‌.) مازویی‌، مازودار، دارای‌ جوهر مازو.
Tannin
(ش‌.) جوهر مازو، تانین‌.
Tannish
مازووار، سبزه‌ رو.
Tansey
(ysnat) (گ‌ش‌.) کاسنی‌ بری‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat).
Tansy
(yesnat) (گ‌ش‌.) کاسنی‌ بری‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat).
Tansy Ragwort
(گ‌.ش‌) زلف‌ پیر یعقوبی‌.
Tantalate
(ش‌.) نمک‌ اسید تانتالیک‌.
Tantalize
امیدوار، وسپس‌ محروم‌ کردن‌، کسی‌ را دست‌ انداختن‌،
Tantalize
سردواندن‌، ازار دادن‌.
Tantalus
(افسانه‌ یونان‌) تانتالوس‌ که‌ مورد شکنجه‌ شدید زاوش‌
Tantalus
قرار گرفت‌.
Tantamount
برابر، معادل‌، هم‌ کف‌، همپایه‌، بمثابه‌.
Tantara
صدای‌ شیپور، شیپور زدن‌.
Tantivy
بتندی‌، زود، بزودی‌، تندبرو (به‌ اسب‌ گفته‌ می‌ شود)،
Tantivy
جانم‌ باشی‌ بتاخت‌، برو، چهارنعل‌.
Tantrum
کج‌ خلقی‌، اوقات‌ تلخی‌، خشم‌، غیظ‌، قهر.
Tanyard
(در دباغخانه‌) محل‌ خمره‌ های‌ دباغی‌.
tanning
دباغی - چرم سازی
tangential
مماسی - ظلی
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس