رای به دیکشنری آبادیس
مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Throw

تلفظ Throw
تلفظ Throw به آمریکاییUs : /ˈθroʊ/   تلفظ Throw به انگلیسیUk : /θrəʊ/

افکندن، انداختن، پرتاب کردن، پرت کردن، سوت کردن، (آبگونه) ریختن، پاشیدن، (با شتاب) فرستادن، گسیل کردن، (با شتاب) دستخوش کردن، دچار کردن، (تاس) ریختن، آوردن، به خاک افکندن، بر زمین زدن، به زیر آوردن، (با شتاب) پوشیدن، (مسابقه و شرط بندی و غیره) عمدا باختن، (عامیانه - سور یا مهمانی) دادن، (عامیانه - اعراض یا غیظ و غیره) کردن، (آتشی) شدن، (عامیانه) گیج کردن، گیر انداختن، (به ویژه ابریشم) تابیدن، ریسیدن، تافتن، افکنش، (به شدت) دست به کار شدن، پرداختن (به کاری)، (خال) آوردن، ورق خود را بازی کردن، (ورق) انداختن، (حیوانات اهلی) بچه زاییدن، (سویچ و غیره) زدن، (دسته و غیره) کشیدن، (کلاچ و غیره) گرفتن، قطع (یا وصل) کردن، (روی چرخ کوزه گری یا سفالگری) شکل دادن، شکلدار کردن، (زنانه) شال، لچک، روسری، شانه پوش، (کاناپه و تختخواب و غیره) روکش، رو رختخوابی، روانداز، (زمین شناسی - میزان جابجایی گسله) افت گسل، ویران کردن

معنی Throw به فارسی

چوب لای چرخ گذاشتن، کارشکنی کردن، خرابکاری کردن
(چیزی را) مختل کردن، از کار انداختن، خرابکاری کردن
1- دور انداختن 2- حرام کردن، به هدر دادن 3- به بطالت گذراندن، دور انداختن، اشغال، چیز دورانداخته، چیز بی مصرف
1- جلو پیشرفت (چیزی را) گرفتن 2- (به جهالت یا بی تمدنی و غیره) برگشتن، حرکت قهقرایی کردن، ترقی وپیشرفت را عقب انداختن، باعک تاخیر شدن، رجعت، برگشت به خصال نیاکان
تقصیر را به گردن کسی گذاشتن
احتیاط را کنار گذاشتن، به سیم آخر زدن
دلسرد کردن، توذوق کسی زدن، از شوق انداختن
پشت سر کسی بدگویی کردن
سبب افتادن شدن، طرد کردن، رد کردن
به مبارزه طلبیدن، نفس کش طلبیدن
گمراه کردن، گول زدن
1- (کلاچ یا دنده) گرفتن 2- (برای تشویق خریدار) رایگان دادن 3- افزودن 4- همکاری کردن 5- اوت پرتاب کردن
سرنوشت خود را با کسی در آمیختن، شریک شدن (با کسی)
(به ویژه مشت زنی) تسلیم شدن، به شکست خود اعتراف کردن
(عامیانه) سپر افکندن، لنگ انداختن، تسلیم شدن
دستپاچه و هراسان کردن، دچار ترس و هیجان کردن
(موضوع و غیره) روشن کردن، آشکار کردن
چیزی را روشن یا آشکار کردن، روشن گری کردن، معلوم کردن
1- دور انداختن، از شر چیزی راحت شدن 2- (ورق بازی) روی میز انداختن، رد کردن 3- رد گم کردن 4- گمراه کردن 5- سردرگم کردن، گیج کردن 6- بیرون کردن، صادر کردن، دورانداختن، بیرون دادن، فرار کردن از تعقیب کنندگان
(با بی دقتی یا شتاب) لباس پوشیدن
دور انداختن
وارد مبارزه شدن، خود را نامزد انتخاباتی کردن
اعمال نفوذ کردن، از قدرت خود سو استفاده کردن، از نفوذ و قدرت خود سواستفاده کردن
برای جلب محبت یا عشق کسی سخت کوشیدن
(با حرارت و پشتکار) به کاری پرداختن، دست به کار شدن
دست به دامن کسی شدن
1- (ناگهان وکاملا) باز کردن، (در و غیره) چهار تاق کردن 2- رفع محدودیت کردن
1- دور انداختن 2- (به زور) بیرون کردن، اخراج کردن 3- بیرون دادن 4- (اشاره و غیره) کردن 5- (کلاچ) رها کردن، بیرون انداختن
1- دست برداشتن، رها کردن، صرفنظر کردن 2- (معشوق و همسر و غیره) ترک کردن، ترک کردن
دور انداختن
رجوع شود به: scatter rug
کلیه ی مقررات و تنبیهات را در مورد کسی اجرا کردن، حداکثر مجازات را کردن
1- (با شتاب و بی دقتی) ساختن، سر هم بندی کردن 2- (با هم) آشنا کردن
1- قی کردن، بالا آوردن، استفراغ کردن 2- صرفنظر کردن، رها کردن 3- (با شتاب) ساختن، برپا کردن، بلند کردن، کناره گیری کردن از، قی کردن
دل کندن (از چیزی)، ماـیوس شدن، چشم از چیزی پوشیدن
(وزن بمب و غیره که موشک توان حمل آن را دارد) پرتاب توان
(بسکتبال) پرتاب آزاد (پرتابی که به خاطر خطای حریف به بازیکن داده می شود و در صورت گذشتن توپ از حلقه یک امتیاز نصیب تیم می کند - خطی که از آن، این پرتاب انجام می شود: free-throw line نام دارد)
فاصله ی کم، نزدیک، نزدیک we live a stone's throw from the school ما در نزدیکی مدرسه زندگی میکنیم

مترادف Throw

- اسم -
پرتاب
put , toss , projection , shy , tilt , jet , pitch , shove , throw , fling , casting , hurl , jaculation , pounce
- فعل -
ویران کردن
desolate , destroy , harry , ravage , rubble , throw , demolish , havoc , raze , devastate , ruinate , kayo , knockout
پرت کردن
precipitate , toss , shy , launch , throw , fling , hurl , hurtle , flounce , jaculate
پرتاب کردن
pelt , slog , project , sling , lunge , thrust , pitch , shove , throw , hurl , shoot , skeet , jaculate
انداختن
drop , relegate , souse , put , hitch , toss , launch , cast , sling , thrust , lay away , fell , throw , fling , hurl , hurtle , delete , omit , shovel , hew , jaculate
افکندن
give , shed , cast , throw , droop , fling , quoit , up-end

معنی کلمه Throw به انگلیسی

throw
• toss; scarf
• cast, toss; give birth to young (about animals); amaze, astonish
• if you throw an object that you are holding, you move your hand quickly and let go of the object, so that it moves through the air. verb here but can also be used as a count noun. e.g. that was a good throw.
• to throw something into a place or position means to cause it to fall there.
• if you throw a part of your body somewhere, you move it there suddenly and with a lot of force.
• if a horse throws its rider, it causes the rider to fall off, for example by rearing or galloping very fast.
• to throw someone into an unpleasant situation means to suddenly cause them to be in that situation.
• if something throws light or shadow on something else, it causes that thing to have light or shadow on it.
• if you throw yourself into an activity, you become involved in it actively and enthusiastically.
• if someone throws a fit or tantrum, they suddenly start to behave in an uncontrolled way.
• if something such as a remark or an experience throws you, it confuses you because it is unexpected; an informal use.
• see also threw, thrown.
• if you throw open something that was previously not available to people, you make it available to them.
• a stone's throw: see stone.
• if you throw aside an attitude, principle, or idea, you suddenly abandon it or reject it.
• if you throw away something you do not want, you get rid of it, for example, by putting it in a dustbin.
• if you throw away something good that you have, you waste it.
• if the person who is selling you something throws in something else, they give you the extra thing and only ask you to pay for the first one.
• if you throw off something that is restricting you, you free yourself from it.
• if you throw something out, you get rid of it.
• if you throw someone out of a place or a job, you force them to leave.
• if you throw out something such as a plan or a proposal, you reject it.
• if a court of law throws out a case, it decides that there is not enough evidence for it to be judged.
• to throw up means to vomit; an informal use.
• if a situation throws up something, it reveals an unexpected feature or characteristic.
• if you throw up a job, position, or activity, you suddenly or unexpectedly decide to stop doing it.
throw a firebomb
• throw an explosive, throw a molotov cocktail
throw a fit
• explode in emotions, be divorced
throw a monkey wrench into something
• cause something to fail
throw a new light on
• provide a new way of understanding, reveal another aspect of -
throw a party
• have a celebration, hold a social gathering for friends and family
throw a spanner in the works
• stop the gears, cause activity to stop
throw a spanner into the plans
• spoil a plan, sabotage a plan
throw a sprat to catch a mackerel
• give up a little in order to gain a lot
throw about money
• waste money, squander money
throw away
• cast, toss; waste, squander
throw away the scabbard
• leave a war, stop fighting in a war
throw cares to the wind
• stop worrying, give up one's worries and be carefree
throw cold water
• dampen the excitement, kill the joy
throw cold water on
• pour cold water on, discourage, deter; dampen the excitement, kill the joy; be discouraging about
throw down the glove
• invite to a duel, challenge to a duel
throw dust in a person's eyes
• lead someone astray, misguide someone
throw dust in people's eyes
• deceive, mislead
throw in
• add in something for free, give something free of charge, put in a good word
• when there is a throw-in in a football or rugby match, the ball is thrown back onto the field after it has been kicked off it.
throw in one's lot with
• participate in -, take part in -, identify with -
throw in the towel
• give up, concede
throw into confusion
• cause chaos, cause disorder
throw into the scale
• weigh something, place something on the scale
throw into the shade
• place in the shade, place in a location that is protected from the sun
throw light on
• clarify, brighten
throw money
• waste money, not use money efficiently
throw mud at
• degrade, criticize, slander
throw off
• get rid of, free oneself from; mislead, misdirect; cause a diversion (used in combination, e.g. "the robber used a disguise to throw the policemen off his trail.")
throw off one's mask
• expose oneself, remove one's disguise
throw on
• get dressed quickly
throw one off the scent
• mislead, lead astray, deceive
throw oneself into
• start energetically, buckle down (to work)
throw oneself on the mercy of
• ask for compassion from, seek pity from
throw oneself upon
• place a burden on, put a load on; force oneself to, compel oneself to
throw open
• open wide
throw out
• reject; take out; throw in the garbage, put in the garbage; discard
throw out of gear
• press the clutch; confuse, bewilder
throw out the child along with the bath
• give up the good with the bad
throw sand in the eyes
• throw dust in the eyes of, deceive, confuse someone via deception
throw stones at
• throw rocks at, hurl stones at
throw the book at
• quarrel with someone and treat them harshly
throw the door open
• open a door with excessive force
throw the rope in after the bucket
• the situation was lost, there was no way to solve the problem
throw to the dogs
• desert, abandon
throw to the wolves
• make a sacrifice in order to escape a difficult situation
throw up
• vomit; remove from being among; give up; build rapidly
discus throw
• sporting event involving the tossing of a metal disk as far as possible
it is your throw
• it's your turn
stone's throw
• nearby, very close

پیشنهاد شما در مورد معنی Throw


تصویر - عکس - مخالف Throw
کلمه : Throw
املای فارسی : ترو
اشتباه تایپی : فاقخص
عکس Throw : در گوگل
حقوق و دستمزد
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبدیل عکس و پی دی اف به متن
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس