معنی کلمه Tin به فارسی

Tin
قلع‌، حلبی‌، حلب‌، قوط‌ی‌، باقلع‌ یا حلبی‌ پوشاندن‌، سفید
Tin
کردن‌، درحلب‌ یاقوط‌ی‌ریختن‌، حلب‌ کردن‌.
Tin Fish
ماهی‌ کنسرو.
Tin Hat
کلاه‌ خود فلزی‌.
Tin Pan Alley
کوچه‌ موسیقی‌ دانان‌ واهنگ‌ سازان‌، جماعت‌ موسیقی‌ دانان‌.
Tinamou
(ج‌.ش‌.) قرقاول‌، پرنده‌ خانواده‌ء eadimanit.
Tincal
بوره‌ ط‌بیعی‌، بوراق‌ خام‌، تنکار.
Tincan
قوط‌ی‌ حلبی‌.
Tinct
رنگی‌، رنگ‌ (رقیق‌) دار، دارای‌ ته‌رنگ‌، رنگ‌، اثریارنگ‌
Tinct
جزیی‌.
Tinctorial
دارای‌ ته‌ رنگ‌، لونی‌، وابسته‌به‌رنگ‌ یا رنگرزی‌.
Tincture
تنتور، ط‌عم‌ جزیی‌، اثر جزیی‌، رنگ‌ جزیی‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌
Tincture
زدن‌، الودن‌.
Tinder
(yrednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتیله‌ فندک‌، گیرانه‌.
Tinderbox
فنک‌، قولان‌، جای‌ گیرانه‌.
Tindery
(rednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتیله‌ فندک‌، گیرانه‌.
Tine
شاخ‌ فرعی‌، دندانه‌، نوک‌ شاخه‌ یاسیخ‌، چنگک‌ خیش‌، از
Tine
دست‌ دادن‌، گم‌ کردن‌، بافتن‌.
Tinea
(ط‌ب‌) هر نوع‌ مرض‌ قارچی‌ پوست‌، کچلی‌.
Tinfoil
ورق‌ قلع‌، ورق‌ حلب‌، حلبی‌، ورقه‌ نازک‌ قلعی‌.
Ting
صدای‌ زنگ‌ (دادن‌)، ط‌نین‌، ط‌نین‌ انداختن‌.
Tinge
رنگ‌ کم‌، رنگ‌ جزیی‌، سایه‌ رنگ‌، کمی‌ رنگ‌ زدن‌.
Tingle
صدا (کردن‌)، ط‌نین‌ (انداختن‌)، حس‌ خارش‌، سوزش‌ کردن‌،
Tingle
حس‌ خارش‌ یاسوزش‌ داشتن‌، صدا.
Tinhorn
بی‌ پول‌ و لات‌، متظ‌اهربه‌پولداری‌.
Tininess
ریزی‌، کوچکی‌.
Tinker
بند زن‌، وصال‌ (laassav)، سرهم‌بندی‌، وصله‌کاری‌،
Tinker
تعمیرکردن‌، بندزدن‌.
Tinker"s Dam
(nmad s"reknit) چیز بی‌ارزش‌، خرده‌ریز.
Tinker"s Damn
(mad s"reknit) چیز بی‌ارزش‌، خرده‌ریز.
Tinkerer
بند زن‌، سرهم‌ بند، وصله‌ زن‌، حلبی‌ ساز.
Tinkle
جرنگ‌ جرنگ‌، صدای‌ جرنگ‌، صدای‌ جرنگ‌ جرنگ‌ کردن‌، ط‌نین‌
Tinkle
داشتن‌، دارای‌ ط‌نین‌ کردن‌.
Tinkly
ط‌نین‌ دار، جرنگ‌ جرنگی‌.
Tinman
(rennit) حلبی‌ساز.
Tinner
(namnit) حلبی‌ساز.
Tinnily
قلع‌ وار، نازک‌، بط‌ور ظ‌ریف‌.
Tinny
قلع‌ دار، قلعی‌، قلع‌ مانند، حلبی‌ ساز، قلع‌ کار.
Tinplate
اهن‌سفید، با قلع‌ پوشاندن‌، حلبی‌ کردن‌، ورق‌ حلبی‌.
Tinsel
پولک‌، نقده‌، زرق‌ وبرق‌ دار، پولک‌ زدن‌.
Tinsmith
حلبی‌ ساز، اهن‌ کوب‌.
Tinstone
معدن‌ قلع‌، سنگ‌ قلع‌.
Tint
رنگ‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌ مختصر، سایه‌ءرنگ‌، دارای‌ ته‌رنگ‌
Tint
یاسایه‌رنگ‌ نمودن‌.
Tinter
رنگرز، رنگ‌ کننده‌، رنگ‌ پس‌ دهنده‌.
Tintinnabulary
شبیه‌ صدای‌ زنگ‌، دارای‌ ط‌نین‌.
Tintinnabulation
جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نین‌ زنگ‌، ط‌نین‌ ناقوس‌.
Tintless
بی‌ رنگ‌، بدون‌ سایه‌ رنگ‌.
Tintometer
رنگ‌ سنج‌.
Tinware
ظ‌روف‌ حلبی‌، حلبی‌ الات‌.
Tinwork
قلع‌ کاری‌، کارخانه‌ قلع‌ کاری‌.
Tiny
ریز، خرد، کوچولو، بچه‌ کوچولو، بسیار کوچک‌.
Tiny
(yneet) ریز، ریزه‌، کوچک‌، ناچیز.
tinnitus
طنین - صدای گوش - دنگ
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس