To

معنی کلمه To به فارسی


بسوی ، سوی ، بطرف ، روبطرف ، پیش ، نزد ، تا نسبت به ، در ، دربرابر ، برحسب ، مطابق ، بنا بر ، علامت مصدر انگلیسی است
مطابق ذوق
انچه من میدانم ، درحدوددانش یااطلاع من
بصرفه سودمندانه
کاربزرگی ازپیش بردن ، فتح نمایانی کردن
جامه ای رااندازه تن کردن
ملکی رابدست اوردن
سوگندیاقسم دادن
باجرات بکاری مبادرت کردن
به مهمانخانه واردشدند ، واردمهمانخانه شدن
ازجیزی درشگفت شدن
تاحدیقین ، بدون شک
رویه ای اتخاذکردن
تادرجه زیادی
بی نهایت ، بحدافراط
پس وپیش ، عقب وجلو رفتن
اینده ، مربوط باینده
اشنابودن ، اگاه بودن
جان مفت کندن
دارا بودن ، در اختیار خود داشتن
رفتاریاکاربدکسی راپاییدن tc
توانستن
ترسیدن ، بیم داشتن
سراپا گوش بودن
مواظبت کامل کردن ، سرتاپاچشم شدن
ازرده شدن ، رنجیدن
راحت نبودن ، به گذراندن
آزاد بودن
گیج شدن
در اشتی بودن
پیرویاشاگردکسی بودن
پیشدستی کردن بر
ندیدن ، نفهمیدن
زاییدن
نقاب یا ماسک زدن ، تدیل هیئت دادن
ممکن بودن
لجیاکینه داشتن
تاب اوردن ، ناامیدنشدن ، نگهداری کردن
خاموش کردن چراه
فریاد کردن ، دادزدن
بحال ایست درامدن
هیاهو ، شلوغی ، ازدحام
از چیزی صرف نظرکردن ، با نبودن چیزی ساختن
جمع زدن
جیم شدن ، دررفتن
درسی راروان کردن ، سردرسی کارکردن
لقمه رادورسرگرداندن ، اکل ازقفاکردن ، بطورغیرمستقیم کاریراکردن
باشتاب یاعجله کاریراانجام دادن
کاری که درخلوت یادرزیرجلی انجام دادن
کاری راچنانکه باید یابطورصحیح انجام دادن
بر طبق ، مطابق ، بقول ، بعقیده ء
مطابق ، موافق ، برحسب
پذیرفته ، قبول شده ، موردموافقت واقع شده
نسبت به ، درمقابل
درباره ء ، راجع به ، عطف به ، مربوط به
بهوش اوردن ، بحال اوردن کسی که ضعف کرده
مطابق با ، مطابق
کاهنده از ، منافی ، زیان رساننده
بعلت ، بسبب
بکاری مبادرت کردن ، به عملی دست زدن
درپی ، درتعقیب
ز ، ع ، تصرف کردن ، کش رفتن
رفتن ,اسم مصدر
نسبت به ، در باره ، راجع به ، در خصوص نسبت به
نسبت به ، راجع به ، در باره
درپاس 
دروه گفتن ، تقلا کردن ، مبادله ضربات کردن ، نسبت دادن به
چارطاقی ، ساباط ، دارای چارطاقی
چار طاقی ، ساباط ،
بانجام کاری همت گماشتن ، کشتی درجهت باد توقف کردن
تقریبا ، نزدیک ، غریب
بعلت ، زیرا
مربوط بودن به
پشتیبانی کردن از
پیش از ، در مقدمه
پیش از ، قبل از ، مقدم بر
تا این اندازه ، این قدر
متعاقب ، در تعقیب ، مطابق ، برحسب ، بنابر
درراپیش کنید
در تنگنا قرار دادن ، در بامداد شکار بگروه شکارچی پیوستن
زد وخورد ، نبرد ، مشت بازی ، درگیری ، با اشتیاق شروع کردن
برای مصدر
سرزنش رسمی ، نصیحت ، توبی  ، اخطار ، تنبیه
در نتیجه ، در سایه
ندیدن ، نفهمیدن
بحال ایست درامدن
مبارزه ، توجه ، عطف توجه ، مراجعه ، بکار پرداختن
تاحد ، تا ، تاحدود ، بمیزان
ثروک پیش ، ، ، ، ، هیچاست
این راه بکجا میرود
بمنظور ، ازلحاظ ، از نظر ، برای
نظربه ، بملاحظه
نسبت به
لعنت باد بر
لازم است شما

مترادف To

حرف اضافه
در
about , at , to , unto
نزد
about , to , near
طرف
to , towards
بر حسب
in , at , to , according to
در برابر
to , unto , against , versus , for
به
on , in , into , at , to , against
بسوی
off , into , at , to , unto , toward , against
پیش
to , unto , with , before
بطرف
on , in , into , at , to , unto , toward , with
برای
on , to , toward , for , for the sake , in order that
سوی
to , unto
تا نسبت به
to , unto
روبطرف
to , unto
لفظ
علامت مصدر انگلیسی است
to

معنی To به انگلیسی


to
toward the previous condition; in accordance with; in honor of; for the good health of (during a toast with drinks)
to
toward; for; in contrast with; in order to
to a certain extent
somewhat, not exactly
to a degree
to a large extent, to a great extent
to a great extent
extremely, very much so
to a hair
exactly, precisely
to a large extent
largely, very much so
to a shaving
exactly, precisely
to a state of
to a condition of -, to a situation of -
to a turn
correctly, properly
to advantage
to be helpful; to bring a benefit
to all appearances
as it seems, apparently, seemingly
to all intents and purposes
with all its implications
to and fro
back and forth
to anyone
to any person
to approve of
agree to, endorse (a decision)
to ask for
request, look for, seek
to be a bearer of bad news
bring bad results to someone, forebode
to be a bearer of good news
be a messenger of good results
to be afraid not to be able to help
fear that there is no chance of helping
to be all attention
be "all ears", pay close attention, listen and/or watch carefully
to be an authority on
be skilled in something, be proficient in a certain area, be knowledgeable in something
to be around
to be close by, to be nearby, to be in the surroundings
to be awfully sorry
feel very badly about, regret deeply
to be behind someone
support a person
to be bent on doing something
decide to do something
to be beside oneself
lose one's temper, lose one's patience
to be better off
be in an improved financial situation
to be blind to one's own defects
not see one's own weakness, be unaware of one's own flaws
to be cold
feel the cold
to be continued
will be concluded in the future
to be no more
die, pass away
to be on the safe side
just to make sure
to be or not to be
to live or to die (from Shakespeare's "Hamlet" when Hamlet considers committing suicide)
to be out of
be on the outside of, be excepted from; be without, lack
to be present
be in attendance
to be psychic
have a sixth sense, have supernatural mental power
to be quite honest about it
with hand upon heart, honestly, between you and me, if we could speak openly for a moment
to be sure
be certain, be positive; without a doubt
to be treated as
be related to in such a manner
to beat the living daylights out of him
break his bones, beat him senseless, hit him
to beg to differ
allow oneself to dispute a matter
to begin with
first of all, firstly, first and foremost
to bide one's time
wait for the opportunity
to blunder away an advantage
waste a chance, let an opportunity go to waste
to break his bones
beat him, hit him, hurt him
to capacity
full, no room remaining, from one end to another
to come full circle
complete a cycle of activities
to consist of
be comprised of, be made up of
to count one's blessings
be thankful for the good things one has
add to
supplement, augment; raise the quantity of; include; have an increased effect
add up to
be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity
added to
increased, supplemented
addicted to
feeling a compulsion to, feeling a need to
adjacent to
next to, bordering, neighboring
administer to
care for, tend to, look after
alive to
attentive to; aware of; in admiration of
allot to
give out to, distribute to, set aside for
allowed him to
permitted him to, allowed him to; made it possible for him to
amount to
add up to, came up to
amounting to
totaling, summing up to, equaling, coming to
anxious to
longing for, craving
I do not wish to
I do not want to, I have no intention of
I don't intend to
I do not plan to, I have no intention of
I don't want to
I do not wish to, I do not desire to
I want you very much to
I would like you to
I'd like you to
I would like you to, I want you to, it would be good if you would (do something, go somewhere, etc.)
appeal to
make an appeal to; request for help or information to
apply to
put to practical or specific use (i.e. knowledge, laws, regulations); deal with, refer to
apt to
inclined to, prone to; likely to
devote one's life to
dedicate all of one's resources to, spend one's lifetime working toward a cause or project
devote oneself to
dedicate oneself to, put all one's energy into
devoted to
loving towards, loyal to, faithful to; dedicated to
arranged for him to
made preparations for him to
as opposed to
in contrast to, contrary to
as to
as for, with regards to, concerning
ascribe to
assign to, attribute to
ascription to
attribution to, crediting to
bequeathed to
leave to someone in a will
bind oneself to
commit oneself to, obligate oneself to, undertake; attach oneself to, tie oneself to
boil down to
amount to, come down to, result in; reduce by boiling
break the news to
give the bad news to -, tell someone of unfortunate things
bring to
revive an unconscious person
call attention to
point out; cause something to be noticed
care to
desire to -, want to -, feel like -
cater to
pamper, satisfy desires, fulfill wishes
amenable to
be influenced by, be willing to be persuaded
be eager to
long for, crave to
be elected to
be chosen for -, be selected for -
be entitled to
be worthy of -, deserve -
be equal to
be identical to -, be of the same value as -, be the same as -
be forced to
be compelled to
be in a position to
be in a state where it is possible to -
can afford to
can allow oneself to
abandon oneself to
surrender oneself to, lose all restraint, become addicted
able to
can, capable of -
accede to
defer another's viewpoint; arrive at a certain status
according to
under, in accord with
accountable to
answerable to
accustom oneself to
adapt oneself to; make oneself psychologically or physically used to
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس