مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

To

تلفظ To
تلفظ To به آمریکاییUs : /tuː/   تلفظ To به انگلیسیUk : /tuː/

بسوی ، سوی ، بطرف ، روبطرف ، پیش ، نزد ، تا نسبت به ، در ، دربرابر ، برحسب ، مطابق ، بنا بر ، علامت مصدر انگلیسی است

معنی To به فارسی

مطابق ذوق
انچه من میدانم ، درحدوددانش یااطلاع من
بصرفه سودمندانه
کاربزرگی ازپیش بردن ، فتح نمایانی کردن
جامه ای رااندازه تن کردن
ملکی رابدست اوردن
سوگندیاقسم دادن
باجرات بکاری مبادرت کردن
به مهمانخانه واردشدند ، واردمهمانخانه شدن
ازجیزی درشگفت شدن
تاحدیقین ، بدون شک
رویه ای اتخاذکردن
تادرجه زیادی
بی نهایت ، بحدافراط
پس وپیش ، عقب وجلو رفتن
اینده ، مربوط باینده
اشنابودن ، اگاه بودن
جان مفت کندن
دارا بودن ، در اختیار خود داشتن
رفتاریاکاربدکسی راپاییدن tc
توانستن
ترسیدن ، بیم داشتن
سراپا گوش بودن
مواظبت کامل کردن ، سرتاپاچشم شدن
ازرده شدن ، رنجیدن
راحت نبودن ، به گذراندن
آزاد بودن
گیج شدن
در اشتی بودن
پیرویاشاگردکسی بودن
پیشدستی کردن بر
ندیدن ، نفهمیدن
زاییدن
نقاب یا ماسک زدن ، تدیل هیئت دادن
ممکن بودن
لجیاکینه داشتن
تاب اوردن ، ناامیدنشدن ، نگهداری کردن
خاموش کردن چراه
فریاد کردن ، دادزدن
بحال ایست درامدن
هیاهو ، شلوغی ، ازدحام
از چیزی صرف نظرکردن ، با نبودن چیزی ساختن
جمع زدن
جیم شدن ، دررفتن
درسی راروان کردن ، سردرسی کارکردن
لقمه رادورسرگرداندن ، اکل ازقفاکردن ، بطورغیرمستقیم کاریراکردن
باشتاب یاعجله کاریراانجام دادن
کاری که درخلوت یادرزیرجلی انجام دادن
کاری راچنانکه باید یابطورصحیح انجام دادن
کاری رابه اسانی انجام دادن
بدون بیم یاوسواس کاریراکردن
پیروی کردن
موقوف کردن ، لغوکردن
سرکسیرازیراب کردن
کاسبی کردن ، معامله کردن
رفتارکردن نسبت به
بطور ناقص انجام دادن
خرابی وارداوردن
خراب کردن ، کشتن ، رسیدگی کردن به
زیان رسانیدن ، ازارکردن
تمام کردن ، کارهای دست باخرراانجام دادن ، پرداخت کردن
ازنفس افتادن
پیش بردن ، جلو انداختن
بار عام دادن
شکایت پیش کسی بردن
مطلبی را باز جویی یا تحقیق کردن
ازجای خودپریدن وایستادن
لب و لوچه خودرا لیسیدن ، ملچو ملوچکردن
جدا کردن
کاری را بد دانستن
رسیدگی کردن
از خنده روده برشدن
د رچیزی پافشاری یا اصرار کردن ، چیزیرادقیقا رعایت کردن
یعنی ، بعبارت دیگر ، فی المثل
بکارانداختن ، به جنبش انداختن ، تحریک بکاری کردن
بر طبق ، مطابق ، بقول ، بعقیده ء
مطابق ، موافق ، برحسب
پذیرفته ، قبول شده ، موردموافقت واقع شده
نسبت به ، درمقابل
درباره ء ، راجع به ، عطف به ، مربوط به
بهوش اوردن ، بحال اوردن کسی که ضعف کرده
مطابق با ، مطابق
کاهنده از ، منافی ، زیان رساننده
بعلت ، بسبب
بکاری مبادرت کردن ، به عملی دست زدن
درپی ، درتعقیب
ز ، ع ، تصرف کردن ، کش رفتن
رفتن ,اسم مصدر
تصمیم داشتن
نسبت به ، در باره ، راجع به ، در خصوص نسبت به
نسبت به ، راجع به ، در باره
درپاس 
دروه گفتن ، تقلا کردن ، مبادله ضربات کردن ، نسبت دادن به
چارطاقی ، ساباط ، دارای چارطاقی
چار طاقی ، ساباط ،
بانجام کاری همت گماشتن ، کشتی درجهت باد توقف کردن
(Verb
transitive) (اصول، مذهب) طبق ... زندگی کردن، اجرا کردن، عمل کردن به، (قول‌های خود) وفادار ماندن به (Verb
intransitive) (کارها، مهمانی و غیره) در ... تحرکی ایجاد شدن، جنب و جوشی پیدا کردن، روحی پیدا کردن
تقریبا ، نزدیک ، غریب
بعلت ، زیرا
مربوط بودن به
پشتیبانی کردن از
پیش از ، در مقدمه
پیش از ، قبل از ، مقدم بر
تا این اندازه ، این قدر
متعاقب ، در تعقیب ، مطابق ، برحسب ، بنابر
درراپیش کنید
در تنگنا قرار دادن ، در بامداد شکار بگروه شکارچی پیوستن
زد وخورد ، نبرد ، مشت بازی ، درگیری ، با اشتیاق شروع کردن
برای مصدر
سرزنش رسمی ، نصیحت ، توبی  ، اخطار ، تنبیه
در نتیجه ، در سایه
ندیدن ، نفهمیدن
بحال ایست درامدن
مبارزه ، توجه ، عطف توجه ، مراجعه ، بکار پرداختن
تاحد ، تا ، تاحدود ، بمیزان
ثروک پیش ، ، ، ، ، هیچاست
این راه بکجا میرود
بمنظور ، ازلحاظ ، از نظر ، برای
نظربه ، بملاحظه
نسبت به
لعنت باد بر
لازم است شما

مترادف To

- حرف اضافه -
در
about , at , to , unto
نزد
about , to , near
طرف
to , towards
بر حسب
in , at , to , according to
در برابر
to , unto , against , versus , for
به
on , in , into , at , to , against
بسوی
off , into , at , to , unto , toward , against
پیش
to , unto , with , before
بطرف
on , in , into , at , to , unto , toward , with
برای
on , to , toward , for , for the sake , in order that
سوی
to , unto
تا نسبت به
to , unto
روبطرف
to , unto
- لفظ -
علامت مصدر انگلیسی است
to

معنی کلمه To به انگلیسی

to
toward the previous condition; in accordance with; in honor of; for the good health of (during a toast with drinks)
toward; for; in contrast with; in order to
to a certain extent
somewhat, not exactly
to a degree
to a large extent, to a great extent
to a great extent
extremely, very much so
to a hair
exactly, precisely
to a large extent
largely, very much so
to a shaving
exactly, precisely
to a state of
to a condition of -, to a situation of -
to a turn
correctly, properly
to advantage
to be helpful; to bring a benefit
to all appearances
as it seems, apparently, seemingly
to all intents and purposes
with all its implications
to and fro
back and forth
to anyone
to any person
to approve of
agree to, endorse (a decision)
to ask for
request, look for, seek
to be a bearer of bad news
bring bad results to someone, forebode
to be a bearer of good news
be a messenger of good results
to be afraid not to be able to help
fear that there is no chance of helping
to be all attention
be "all ears", pay close attention, listen and/or watch carefully
to be an authority on
be skilled in something, be proficient in a certain area, be knowledgeable in something
to be around
to be close by, to be nearby, to be in the surroundings
to be awfully sorry
feel very badly about, regret deeply
to be behind someone
support a person
to be bent on doing something
decide to do something
to be beside oneself
lose one's temper, lose one's patience
to be better off
be in an improved financial situation
to be blind to one's own defects
not see one's own weakness, be unaware of one's own flaws
to be cold
feel the cold
to be continued
will be concluded in the future
to be no more
die, pass away
to be on the safe side
just to make sure
to be or not to be
to live or to die (from Shakespeare's "Hamlet" when Hamlet considers committing suicide)
to be out of
be on the outside of, be excepted from; be without, lack
to be present
be in attendance
to be psychic
have a sixth sense, have supernatural mental power
to be quite honest about it
with hand upon heart, honestly, between you and me, if we could speak openly for a moment
to be sure
be certain, be positive; without a doubt
to be treated as
be related to in such a manner
to beat the living daylights out of him
break his bones, beat him senseless, hit him
to beg to differ
allow oneself to dispute a matter
to begin with
first of all, firstly, first and foremost
to bide one's time
wait for the opportunity
to blunder away an advantage
waste a chance, let an opportunity go to waste
to break his bones
beat him, hit him, hurt him
to capacity
full, no room remaining, from one end to another
to come full circle
complete a cycle of activities
to consist of
be comprised of, be made up of
to count one's blessings
be thankful for the good things one has
to cut a long story short
to summarize, to make it short
to date
until the present time, appropriate for now
to death
until death, until one dies
to die for
(Slang) wonderful, great, excellent (e.g.: "Her food is excellent, it is to die for")
to drop a hint
give a clue, hint at
to each his own
every person has a right to his/her personal likings and tastes
to each other
from one to the other, from this person to that person
to err is human
making mistakes is natural; mistakes are always repeated
to excess
too much, more than enough
to feel relief
feel an easement, feel that something has been made easier
to fish in troubled waters
go fishing in polluted waters, scrabble about, dig in the dirt
to get one's back up
be steadfast about, be stubborn about
to get shot at
be hit with a gunshot, take a bullet, be hit with a bullet
to get the better of
gain an advantage over
to give a character
write a letter of reference
to give someone the benefit of the doubt
give someone the chance to prove himself, not automatically disbelieve someone
to give up
give way, concede, give in, throw in the towel
to go blind
become blind, lose one's sight
to go far
exaggerate, cross the line
to go out
go outdoors, leave, exit
to have a bee in one's bonnet
be ga-ga over one particular idea
to have a choice
be able to decide between two possibilities
to have one's blessing
receive a blessing to perform some deed, get permission or approval from one
to have seen better days
witnessed happier times in the past; not in very good shape
to have seen service
to have served (especially in the military); be worn out, be tattered
to have the benefit of the doubt
to enjoy a position of uncertainty
to hell in a handbasket
to point of complete ruination
to hell with him
damn him, may he rot in hell
to hell with it
forget about it, I give up
to his heart's content
as much as he wanted
to his liking
as he likes, appealing to him
to his regret
to his sorrow, regretfully for him, to his grief
to his satisfaction
in a way that satisfied him, to his gratification
to infinity
forever, indefinitely
to intend to
mean to, plan to, be set to
to keep well in hand
keep under supervision, keep under watch
to kill a mockingbird
novel written by Harper Lee in 1960 which won the Pulitzer Prize for Fiction in 1961; 1962 movie based on the novel
to let
rent, lease
to life!
Cheers! (salute used when making a toast over a drink)
to make a long story short
in short
to make matters worse
make a bad situation worse, cause a difficult situation become more awful
to my amazement
to my surprise, to my astonishment
to my great surprise
to my astonishment, to my amazement
to my heart's content
until I'm happy, until I am satisfied
to my mind
in my opinion, I think that...
to no avail
for nothing, to no end, with no result
to one another
to each other, this one to that one, one with the other
to one's better judgement
to the best of one's opinion, to one's opinion on what is best
to one's face
directly, openly
to piano accompaniment
to the background music of a piano
to put it mildly
to say it in a nice way
to say nothing of
not to mention, and that's besides
to say the least
briefly, without saying a lot
to scale
in proportion to the actual dimensions
to see and to be seen
be in public, be out amongst other people
to see naples and die
one must see the wonders of the Italian city of Naples at least once in one's life
to sell
to vend; for sale
to some degree
to a certain extent
to some extent
somewhat, not exactly
to spare
reserve, extra
to spite
for no real reason, to cause anger
to stand still
stand in place, stop
to start with
first of all, to begin with
to such an extent
to such a degree, so much so
to sum up
to total, to add up
to take a vacation
take time off, take a holiday
to tell the truth
to be quite honest, honestly
to the best of his ability
as best he could, with all his effort
to the best of his knowledge
to his best comprehension of the matter, as far as he knows
to the best of my belief
as well as i understand, as far as i know
to the best of my knowledge
as far as i know
to the best of one's ability
as well as one can, as well as one is able to perform
to the best of one's knowledge
as far as one knows
to the bitter end
until the difficult conclusion
to the bone
until the end, as is needed, very much
to the contrary
it's quite the opposite, inversely
to the dogs
lost, to hell, gone
to the east
in the direction of east, toward the east
to the exclusion of
except, besides
to the fingernails
totally, completely
to the full
completely, entirely
to the highest bidder
to the person that offers the most money
to the last detail
thoroughly, completely, comprehensively
to the left
in the direction of the left, to the left side, toward the left
to the letter
word for word, as is written
to the manor born
born into wealth and privileges
to the max
(Slang) to the maximum, completely, to the limit
to the minute
exactly, precisely
to the point
hits the mark, hits the spot; to the heart of the matter, to the bottom line
to the purpose
for the interest; relevant, belonging
to the right
toward the right, in the direction of the right, to the right side
to the right and to the left
in the direction of the right and then to the direction of the left, toward the right and toward the left
to the south
toward the south, to the direction of the south
to think better of
change one's opinion on something positively
to this effect
for that reason, in that case
to turn one's back
walk away from one who needs one's help
to want something badly
desire with a passion, want something very much
to waste time
procrastinate, cause time to go by without accomplishing an outstanding task
to what end?
for what reason?
to what extent
to what degree, how much
to whom it may concern
to whomever this matter touches upon, to whomever is so interested
to wit
that's to say, namely, meaning
to your health!
cheers!, may you live long!
abandon oneself to
surrender oneself to, lose all restraint, become addicted
able to
can, capable of -
accede to
defer another's viewpoint; arrive at a certain status
according to
under, in accord with
accountable to
answerable to
accustom oneself to
adapt oneself to; make oneself psychologically or physically used to
accustomed to
habituated with regards to, used to
add to
supplement, augment; raise the quantity of; include; have an increased effect
add up to
be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity
added to
increased, supplemented
addicted to
feeling a compulsion to, feeling a need to
adjacent to
next to, bordering, neighboring
administer to
care for, tend to, look after
alive to
attentive to; aware of; in admiration of
allot to
give out to, distribute to, set aside for
allowed him to
permitted him to, allowed him to; made it possible for him to
amenable to
be influenced by, be willing to be persuaded
amount to
add up to, came up to
amounting to
totaling, summing up to, equaling, coming to
anxious to
longing for, craving
appeal to
make an appeal to; request for help or information to
apply to
put to practical or specific use (i.e. knowledge, laws, regulations); deal with, refer to
apt to
inclined to, prone to; likely to
arranged for him to
made preparations for him to
as opposed to
in contrast to, contrary to
as to
as for, with regards to, concerning
ascribe to
assign to, attribute to
ascription to
attribution to, crediting to
attach conditions to
make restrictions to, impose limits to
attach importance to
give significant associations to -
attached to
clinging to, adhering to; bound to, connected to; annexed to, appended to
attribute to
ascribe to, consider as belonging to, associate with
awake to
aware of, knowledgeable about; alert to, sensible of
be a credit to
be in praise of -, serve to glorify -
be a father to
be someone's father (usually biological); act in the manner of a father, give advice, protect, nurture
be able to
be capable of -
be about to
intend to, mean to, prepare to, be on the point of
be accessible to
reachable, approachable; able to be persuaded, convincible
be accustomed to
be used to, be familiar with
be apt to
be inclined to, be prone to; be likely to
be disinclined to
tend not to, want to refuse, be reluctant to
be eager to
long for, crave to
be elected to
be chosen for -, be selected for -
be entitled to
be worthy of -, deserve -
be equal to
be identical to -, be of the same value as -, be the same as -
be forced to
be compelled to
be in a position to
be in a state where it is possible to -
be kind enough to
please, would you -
be prompted to
be inspired to, become motivated to
be seasoned to
be used to, be a veteran
be slated to
be assigned to do a certain task
be so good as to
be so kind as to, would you please
be susceptible to
be sensitive to -, be affected by -, be influenced by -
be up to
plot to -, scheme to -; be prepared to -, be ready to -; be able to -
be used to
be accustomed to, be familiar with
bear record to
testify to -, claim under oath that -
bear relation to
be connected to -, be relevant to -
bear testimony to
tell one's knowledge on -, give information on -
become acclimatized to
adapt to; adjust to a new environment
being harnessed to
being attached to, being tied to, being attached by means of a harness
belonging to
fitting to, owned by
belongs to
owned by, possessed by, is a member of, is counted with
bequeathed to
leave to someone in a will
bind oneself to
commit oneself to, obligate oneself to, undertake; attach oneself to, tie oneself to
boil down to
amount to, come down to, result in; reduce by boiling
break the news to
give the bad news to -, tell someone of unfortunate things
bring to
revive an unconscious person
call attention to
point out; cause something to be noticed
can afford to
can allow oneself to
care to
desire to -, want to -, feel like -
cater to
pamper, satisfy desires, fulfill wishes
chained to
attached to by a chain, fettered to
charge to
put on the financial account of; attribute to, ascribe to
cling to
hang on to; stick to, adhere to; stay close to; remain faithful to
clinging to
adhering to, holding fast to
close one's eye to
ignore, pay no attention to
close to
adjacent to, nearby
closed his eyes to
ignored, paid no attention
closing one`s eyes to
ignoring, putting out of mind, paying no attention to -
come down to
represent something in a fundamental manner; basically amount to; deal with or confront straight to the point; visit (e.g.: "why don't you come down to my house and have a coffee?")
come to
inherit, gain possession; recover, regain consciousness; add up to
come up to
come near, approach; add up to -, have a sum of -
commend one to
send one's regards to (Archaic)
committed to
obligated to-, dedicated to-
comparable to
can be compared to
compared to
contrasted to, likened with, relative to, equated with
complain to
find fault with, express pain or displeasure about
conductive to
bringing about, causing; promoting
contrary to
as opposed to, counter to
contribute to
donate to; share in bringing about, help to cause
correspond to
fit to, match, suit; mark, point out; communicate by letters to
dared to
was bold enough to
decided not to
chose not to
dedicated to
devoted to; devoting something to someone
destined to
intended for
devote one's life to
dedicate all of one's resources to, spend one's lifetime working toward a cause or project
devote oneself to
dedicate oneself to, put all one's energy into
devoted to
loving towards, loyal to, faithful to; dedicated to
disposed to
inclined to, willing to
does not claim to
does not pretend to, does not profess to, makes no pretense
doesn't want to
does not wish to, does not desire to
don't fail to
do not forget to, make sure to
doom to
pass judgment on to, condemn to
doomed to
condemned to
drank to
raised his glass in cheers to, drank in honor of
drink a toast to
drink in honor of a person or thing
due to
because of, on account of, as a result of, in consequence of; caused by
elect to
choose for a post or position through an election
en route to
on or along the way to
endearing oneself to
making oneself dear to, inspiring affection in (someone else)
exclusive to
only available to, sole rights to; unique to, limited to, restricted to
face up to
accept the fact that, meet something or someone without shrinking
fall a victim to
become a victim of
feel up to
feel capable of, feel energetic enough to
fell prey to
became a victim of, was ravaged by, was torn to pieces by
felt entitled to
felt deserving of, felt worthy of
felt obliged to
felt obligated to, felt compelled to, felt constrained to
forbid to
prohibit to, outlaw, disallow to
foreign to
unfamiliar to, not from a place, strange
funnel to
transfer funds to, convey money to
further to
following on; subsequent to
gave him no reason to
provided him with no genuine excuse to
gave reason to
provided cause to, gave motive to, provided grounds to, gave justification to
get a message across to
send a message to
get around to
find the time to, take the time to (do something)
get down to
give one's full attention to (Informal)
get to
be allowed to; arrive at, reach
get used to
become accustomed to
get wise to
find out, understand
getting used to
getting accustomed to, adjusting to, adapting to
give a cold shoulder to
treat in an unkindly manner, behave indifferently towards
give a present to
present a gift to
give a voice to
speak out, express one's opinion
give birth to
bear a child, bring forth offspring; bring forth, originate, create something (as of an idea or vision)
give credit to
give recognition to, praise, acknowledge, commend, honour
give ear to
listen to, be attentive to
give emphasis to
stress, emphasize, show the importance of
give heed to
pay attention to
give my love to
send my love to, say hello to
give occasion to
provide cause or grounds to; provide with a chance to; cause, give rise to
give one pause to
arouse concern, make one stop and think
give place to
make room for; give up, waive the rights to
give quarter to
grant grace to
give regards to
send one's greetings or best wishes to
give rein to
allow to move freely, allow to act without restraints, set free
give rise to
cause, lead to, bring about, result in
give the sack to
fire, discharge
give way to
yield to, surrender to
given to
inclined to, disposed to, apt to, wont to
giving birth to
bearing, bringing forth; being the cause of
giving thought to
contemplating, considering, reflecting on
going to
intend to, plan to
got wise to
find out, realize, understand
had some business to attend to
had some issues to deal with
had to
was obliged to, was required to
hanging on to
holding tightly to
happened to
came to by chance, by chance did -
has to
must, is obligated to, is required to
have a good mind to
mean to, intend to, want to, seriously consider
have a mind to
mean to, intend to, want to, seriously consider
have recourse to
able to turn to for help, able to appeal to
have recurrence to
have recourse to, resort to, have need for
have the luck to
be blessed with good fortune
have the nerve to
be impudent, be insolent, be rude
he is bound to
he must, he is obliged to
he is determined to
he has his heart set on, he wants desperately to, he is decided upon
he is prone to
he is inclined to, he is liable to, he is given to, he is likely to
he was forced to
he was compelled to do something, he was made to do
held on to
seized by his fingernails
helped himself to
took what he wanted, took what he needed; stole
his heart went out to
his soul went out to, he cared very deeply for, he felt sorry for, he had empathy for
hold a candle to
be equal to, be comparable to; hold one's own against, do as well as
i do not wish to
I do not want to, I have no intention of
i don't intend to
I do not plan to, I have no intention of
i don't want to
I do not wish to, I do not desire to
i want you very much to
I would like you to
i'd like you to
I would like you to, I want you to, it would be good if you would (do something, go somewhere, etc.)
if anything should happen to
if if something bad should happen to..., if any harm should befall...
in addition to
on top of, extra to
in contradistinction to
in contrast to
in deference to
out of respect for
in obedience to
out of respect for, in accordance with
in order to
in order that, so that
in reply to
in answer to, in response to
in response to
in reaction to, in answer to
indifferent to
unconcerned with, apathetic to, insensitive to, untouched by
inferior to
of lower quality than, worse than, subordinate to, secondary to
injurious to
causing harm to, hurtful to, detrimental to
intend to
is destined to, is about to
introduced him to
acquainted him with, familiarized him with, presented him to
it does not do to
it is not enough to, it is not sufficient to
it does not pertain to
it does not refer to, it does not have to do with
it fell to his lot to
it was up to him to, it became his burden to
it is forbidden to
it is prohibited to -, doing - is not allowed
it is impossible to
there is no possibility of
it is likely to
it is probable to
it is my practice to
I am in the habit of -, I am accustomed to -
it is not my place to
I am not in the position to, I have no authority in
it is reasonable to
it is justifiable to, it is rational to, it is acceptable to
it is so kind of you to
you are so considerate to, thank you very much for
it was his turn to
fate fell upon him to
joined to
attached to -, fastened to -
keen to
eager, enthusiastic
latch on to
obtain, gain; comprehend, understand, catch on; join with, attach oneself to
lay claim to
claim entitlement to, assert the right to
lay siege to
blockade, isolate, take control of
leading to
goes to -, arrives to -, takes one to -
leave no stone unturned in efforts to
exert all possible effort in a search, search in every corner
left everything to
(in a will) gave all property to, bequeathed everything to
lend an ear to
listen, pay attention to the words of -
lend emphasis to
stress, accent, place emphasis on
lend wings to
provide wings to -
liable to
likely to -, probable that -
live up to
fulfill someone's expectations; achieve a standard of a predetermined level (i.e. criterion set by one's own expectations or another person's example)
look forward to
wait for with pleasure, wait eagerly for
look up to
admire, be impressed by someone; model oneself after someone (usually an older person)
lose one's heart to
fall in love with -
lure someone to
entice someone to, tempt someone to
made as if to
acted as if
made it possible for him to
gave him the ability to, gave him the opportunity to
make a present to
give a gift to -
make love to
have sexual relations with, have intercourse with
make reference to
mention, direct attention to
make up to
compensate, correct a wrongdoing
manage to
succeed in/to
managed to
succeeded in
march to
advance toward, go forward toward
marry one's daughter off to
bring one's daughter to the huppah to be married
mean to
intend to, be destined to
means to
has it in his mind to, intends to, is destined to
meant to
intended to, was planning to
measure up to
get to the same level as -, match -, suit -
new to
recently arrived, not yet accustomed
next door to
in the house next to, in the building next to
no royal road to
there is not a paved road to -
not fit to
not worthy to, not able to
occur to
come to mind, think of
open to
willing to hear, ready to consider
opposed to
against
opposite to
in front of, on the other side of the road from
out to
enthusiastically trying to, resolutely attempting to
owing to
due to, because of
partial to
tending to favor, favorably inclined
pass the buck to
transfer responsibility to someone else
pay attention to
give notice to, note, give attention to
pay heed to
be cautious; listen to, pay attention
pay homage to
give honor to
pay honor to
pay respect to, make a gesture of respect to
pay no regard to
not pay attention to
pay respect to
honor, give respect to
pay tribute to
show respect to, praise
persuade to
convince to
pertaining to
in connection to, having to do with
plans to
schemes to, arranges to, devises to, has it in his mind to
play up to
flatter, attempt to gain favor
point a finger to
point at; place blame
point to
point in the direction of
predisposition to
tendency to
prefer to
give priority to, desire more to
preparatory to
before -, previous to -
prepare to
get ready to, make oneself ready to
pretend to
act as if; falsely represent oneself
previous to
before
prior to
before
proceed on to
move on to -, pass on to
proceeds will go to
profits will be given to, earnings will be used for
profit plummets to
earnings sink to, earning decrease to
prone to
tending to
pull off one's hat to
tip one's hat to -, make a show of respect to -
pursuant to
as a result of, due to; following, subsequent to
put a question to
ask someone a question
put a stop to
stop
put an end to
stop, end
put wise to
inform, tell, provide information
putting an end to
ending something entirely, finishing something once and for all
re-orient to
redirect to -
read the riot act to
give someone a strict scolding, reprimand strongly
refer to
direct attention to; apply to
referred to
mentioned, indicated
referring to
pertaining to, applying to
related to
related, connected to; feeling sympathy for; identifying with
relative to
concerning
rented to
leased to, hired out to
reporting to
provision of an account to -, being subordinate to -; accounting to -
run counter to
resist, oppose
sacrifice his whole life to
fight for (something) during one's entire lifetime
saw fit to
believed it was proper to, found it to be correct to
say amen to
agree to what is said, answer someone with the word "amen"
say ditto to
agree with -
say goodbye to
say farewell to; lose something; part from
say hello to
send best wishes to -, give my regards to -
school oneself to
accustom oneself to -, get used to -
send a signal to
signal to -, send a message to -, make a sign to -
send my love to
send best wishes to
sentenced him to
determined by a court as a punishment to, pronounced the punishment of
set a limit to
fix a limit to a given value
set an edge to
sharpen
set bounds to
define limits, set borders
set fire to
ignite, set on fire
set one's hand to
begin to work in -
set one's seal to
allow with the use of a seal, stamp with a seal
set out to
went to, began to
set to
begin with energy; sign
she had no business to
that was none of her business, she had no right to do (something)
shine up to
try to make friends with, flirt with, come on to
show mercy to
have compassion for -
show the door to
drive away, expel
shut one's eyes to
ignored -, paid no attention to -
shut one's heart to
not feel emotions about -, not feel sympathy for -
so as to
in order to, in order that, so that
speak to
talk to -; rebuke; testify about -
spur to
encouraged to
stand to
prepare yourselves for action!, get ready! (military command)
stood up to
resisted, was tough, stood before
subject to
subordinate to -, under the influence of -, inferior to -
subjugated to
enslaved to -, pledged to -
suck up to
flatter, fawn over, compliment excessively, grovel
superior to
bigger than -; above
supposed to
should probably, must, needs to
take a fancy to
be attracted to, be fond of -
take a shine to
fall for -, have a crush on -, like very much
take great pains to
make a great effort to do something as well as possible
take off one's hat to
tip one's hat to, appreciate, respect
take the liberty to
feel free (to do something), allow oneself
take to
begin with -; continue to -
tending to
inclined to -, predisposed to -
thanks to
in gratitude towards, because of
the last train to
last way of getting to -, last method of getting to -
the same applies to
that is the law, it is the same for this situation according to me -
there is no end to
the process is continuous, there is no termination
there is no way to
there is no possibility of
this applies only to
this is only relevant to -, this is only effective for -
to intend to
mean to, plan to, be set to
took his hat off to
honored, respected, esteemed, regarded highly
tumble to
become aware
turn a blind eye to
ignore, pretend not to notice
turn a deaf ear to
refuse to listen to somebody
turn to
apply to, appeal to
unable to
cannot, is incapable of
up to
until; plotting to -, scheming to -; is capable of enduring -
used to
action that was accurate once but is not true at this time (e.g.: "Her parents used to live in Europe and now they live in the USA")
was able to
was capable of, could
was about to
was going to, just intended to
was condemned to
was punished to
was doomed to
was cast on him, was forced to, was sentenced to
was faithful to
remained faithful to, did not cheat on
was forbidden to
was prohibited from -, was not allowed to -
was forced to
was compelled to, was made to
was introduced to
made the acquaintance of -, was presented to -
was lucky enough to
was fortunate enough to, had the favorable opportunity to, had the good fate to
was nice to
was kind to, was pleasant towards
was party to
was part of -, participated in -
what does it all add up to
what is the bottom line; what is the total (as in an invoice)
with a view to
with the goal of -; in order to -
with an eye to
with a purpose to -, with intent to -
with intent to
with the purpose of -, with the aim of -
with reference to
in regard to, with regard to, concerning, regarding, in respect to, in relation to
with regard to
concerning, regarding; which
with relation to
concerning
with respect to
concerning, with regards to, regarding
without prejudice to
without hurting the rights of -; without bias, impartially
without reference to
without considering -
without regard to
without taking into account
without respect to
without considering -
witness to
testifying for -
woe to
oh no for -, oh my for -
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس