کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه To به فارسی

To
بسوی‌، سوی‌، بط‌رف‌، روبط‌رف‌، پیش‌، نزد، تا نسبت‌ به‌، در،
To
دربرابر، برحسب‌، مط‌ابق‌، بنا بر، علامت‌ مصدر انگلیسی‌
To
است‌.
To And Fro
پس‌ وپیش‌، عقب‌ وجلو رفتن‌.
To Be
اینده‌، مربوط‌ باینده‌.
To Do
هیاهو، شلوغی‌، ازدحام‌.
To Wit
یعنی‌، بعبارت‌ دیگر، فی‌ المثل‌.
Toad
(ج‌.ش‌.) غوک‌، وزغ‌.
Toadeater
چاخان‌، متملق‌.
Toadfish
(ج‌.ش‌.) ماهی‌ دهان‌ گشاد دریایی‌.
Toadflax
(گ‌.ش‌.) کتان‌ وحشی‌، گل‌ کتانی‌.
Toadstool
(گ‌.ش‌.) قارچ‌ سمی‌.
Toady
چاپلوس‌، متملق‌، کاسه‌ لیس‌، مداهنه‌ کردن‌.
Toadyism
چاپلوسی‌، تملق‌، مداهنه‌، کاسه‌ لیسی‌.
Toast
نان‌ برشته‌، باده‌ نوشی‌ بسلامتی‌ کسی‌، برشته‌ کردن‌ (نان‌)،
Toast
بسلامتی‌ کسی‌ نوشیدن‌، سرخ‌شدن‌.
Toaster
نوشنده‌ بسلامتی‌ کسی‌، نان‌ برشته‌ کن‌، سرخ‌ کننده‌، برشته‌
Toaster
کننده‌.
Toastmaster
(در مهمانی‌) کسی‌ که‌ ناط‌قین‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفی‌
Toastmaster
میکند.
Toastmistress
بانوی‌ معرفی‌ کننده‌ ناط‌ق‌ سر میز غذا.
Tobacco
تنباکو، توتون‌، دخانیات‌.
Tobacconist
تنباکو فروش‌، توتون‌ فروش‌، توتونچی‌.
Toboggan
سورتمه‌ دراز و باریک‌، با سورتمه‌ رفتن‌.
Tobogganer
سورتمه‌ سوار.
Tobogganist
سورتمه‌ سوار.
Toby
کفل‌، سرین‌، لنبر، خیابان‌، جاده‌ اصلی‌، راه‌ زنی‌.
Tocher
جهیزیه‌، جیهزیه‌ دادن‌، جهاز دادن‌.
Tocology
(ygolokot=) علم‌ مامایی‌، مبحث‌ زایمان‌ ومامایی‌.
Tocsin
زنگ‌، اژیر، سوت‌ یا زنگ‌ خط‌ر.
Tod
بوته‌، شاخ‌ وبرگ‌، واحد قدیمی‌ وزن‌.
Today
امروز.
Toddle
تاتی‌ کردن‌، تاتی‌، کودک‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌.
Toddler
کودک‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌، کودک‌ نو پا.
Toddy
شیره‌ خرما که‌ در ساختن‌ عرق‌ خرمابکار میرود، عرق‌
Toddy
خرما که‌ بااب‌ گرم‌ مخلوط‌ شود.
Toe
پنجه‌، انگشت‌ پای‌ مهره‌ داران‌، جای‌ پا، با انگشت‌ پا
Toe
زدن‌ یا راه‌ رفتن‌.
Toe Box
چرم‌ لایه‌ سرپنجه‌ کفش‌.
Toe Crack
شکاف‌ جدار سم‌ اسب‌.
Toe Dance
رقص‌ روی‌ نوک‌ پا، رقاصه‌ روی‌ نوک‌ پا.
Toehold
(در کوهنوردی‌) محل‌ استقرار پنجه‌ پا، جای‌ پا، نفوذ کم‌
Toeless
بدون‌ پنجه‌.
Toenail
ناخن‌ انگشت‌ پا.
Toeplate
نعل‌ پنجه‌ کفش‌.
Toff
شخص‌ اقا منش‌ وخوش‌ لباس‌.
Toffee
تافی‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شکر زرد وشیره‌.
Toffy
تافی‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شکر زرد وشیره‌.
Toft
عرصه‌ خانه‌ ومتعلقات‌ ان‌، خانه‌ رعیتی‌، بلندی‌، پشته‌،
Toft
تپه‌ کوچک‌.
Tog
(ز.ع‌.) جامه‌ پوشاندن‌، لباس‌ پوشیدن‌، جامه‌.
Toga
جبه‌، ردا، ردای‌ بی‌ استین‌، لباس‌ رسمی‌ قضات‌.
Together
با، باهم‌، بایکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه‌،
Together
باضافه‌.
Toggery
رخت‌، جامه‌، ملبوس‌، یراق‌ ودهانه‌ اسب‌، (درجمع‌) لباس‌
Toggery
فروشی‌.
Toggle
میخ‌ یا پیچ‌ اتصالی‌ حلقه‌ زنجیر، میله‌ عرضی‌ انتهای‌
Toggle
زنجیریابندبرای‌ پیچاندن‌ وکنترل‌ ان‌.
Toggle
ضامن‌.
Toggle Flip Flop
الا کلنگ‌ ضامنی‌.
Toggle Switch
گزینه‌ ضامنی‌.
Togs
ملبوس‌، جامه‌.
Togtherness
اتفاق‌، باهمی‌.
Toil
رنج‌، محنت‌، کار پر زحمت‌، کشمکش‌، ستیز، پیکار،
Toil
مجادله‌، بحث‌ وجدل‌، محصول‌ رنج‌، زحمت‌ کشیدن‌، رنج‌ بردن‌،
Toil
تور یاتله‌، دام‌.
Toile
کرباس‌، پارچه‌ کتان‌ نازک‌.
Toiler
زحمتکش‌، رنجبر.
Toilet
توالت‌، ارایش‌، بزک‌، میز ارایش‌، مستراح‌.
Toiletry
ارایش‌، بزک‌، لوازم‌ ارایش‌، اسباب‌ توالت‌.
Toilette
توالت‌، ارایش‌، بزک‌، میز ارایش‌، مستراح‌.
Toilful
پرزحمت‌، زحمتکش‌، ساعی‌.
Tokay
انگور سفید یا ارغوانی‌ بیضی‌، شراب‌ شیرین‌ مجارستان‌.
Token
نشانه‌، نشان‌، علامت‌، نشانی‌، یادگاری‌، رمز، معجزه‌،
Token
علامت‌ رمزی‌، کلمه‌ رمزی‌، علامت‌ مشخصه‌، یادگار، یادبود،
Token
اجازه‌ ورود، بلیط‌ ورود.
Token
نشانه‌.
Tokology
(ygolocot=) علم‌ مامایی‌، مبحث‌ زایمان‌ ومامایی‌.
Tolbooth
گیشه‌ دریافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار
Tolbooth
(پذیرایی‌).
Told
(زمان‌ ماضی‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet)، گفته‌ شده‌.
Tole
حلبی‌ منقوش‌ وجلادار.
Toledo
شهر تولدو، شمشیر ابدار مصنوع‌ تولدو.
Tolerability
قابلیت‌ پذیرش‌.
Tolerable
قابل‌ تحمل‌، نسبتا خوب‌، میانه‌، متوسط‌، قابل‌ قبول‌،
Tolerable
مدارا پذیر.
Tolerable
تحمل‌ پذیر، قابل‌ تحمل‌.
Tolerance
تحمل‌، تاب‌.
Tolerance
مدارا، سعه‌ نظ‌ر، اغماض‌، تحمل‌، بردباری‌، (ط‌ب‌) قدرت‌
Tolerance
تحمل‌ نسبت‌ بدارو یا زهر.
Tolerant
بامدارا، مدارا امیز، ازادمنش‌، ازاده‌، دارای‌ سعه‌
Tolerant
نظ‌ر، شکیبا، اغماض‌ کننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌.
Tolerantly
بامدارا، مدارا امیز، ازادمنش‌، ازاده‌، دارای‌ سعه‌
Tolerantly
نظ‌ر، شکیبا، اغماض‌ کننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌.
Tolerate
تحمل‌ کردن‌، برخورد هموار کردن‌، ط‌اقت‌ داشتن‌، مدارا
Tolerate
کردن‌.
Tolerate
تحمل‌ کردن‌، تاب‌ اوردن‌.
Toleration
مدارا، بردباری‌، تحمل‌، ازادی‌، ازادگی‌، ازادمنشی‌.
Toll
باج‌، باج‌ راه‌، راهداری‌، نواقل‌، عوارض‌، تحمل‌ خسارت‌،
Toll
تعداد تلفات‌ جنگی‌، ضایعه‌، صدای‌ ط‌نین‌ زنگ‌ یاناقوس‌،
Toll
ط‌نین‌ موزون‌، باصدای‌ ناقوس‌ یا زنگ‌ اعلام‌ کردن‌.
Toll
باج‌، هزینه‌.
Toll Call
(ز.ع.- امر.) مخابره‌ تلفنی‌ خارج‌ شهری‌.
Tollbooth
گیشه‌ دریافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار
Tollbooth
(پذیرایی‌).
Tollgate
باجداری‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌.
Tollhouse
باجداری‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌.
Tollman
مامور نواقل‌، راهدار.
Tollway
باجراه‌.
Tom
مخفف‌ اسم‌ توماس‌، جنس‌ نر، گربه‌ نر (tacmot).
Tom Collins
نوعی‌ مشروب‌ الکلی‌ مرکب‌ از جین‌ واب‌ وغیره‌.
Tom Thumb
شخص‌ کوتوله‌، شخص‌ بی‌ اهمیت‌.
Tom Tom
ط‌بل‌ سرخ‌ پوستان‌، کوس‌، ط‌بل‌ زدن‌.
Tomahawk
با تبر زین‌ زدن‌، تبرزین‌.
Tomato
(گ‌.ش‌.) گوجه‌ فرنگی‌.
Tomb
گور، ارامگاه‌، قبر، در گرو قرار دادن‌، مقبره‌.
Tombac
مسبار، مط‌لا، فلز زرورق‌.
Tombless
بی‌ ارامگاه‌، گورگم‌.
Tombola
نوعی‌ قمار شبیه‌ لوتو.
Tomboy
دختر پسروار.
Tomboyish
(دختر) مثل‌ پسرها.
Tombstone
سنگ‌ قبر.
Tomcat
گربه‌ نر.
Tome
جلد، جلد بزرگ‌، مجلد، دفتر، کتاب‌ قط‌ور.
Tomentose
کرک‌ دار، پرزدار.
Tomentulose
کرکی‌، پرزدار.
Tomfool
ادم‌ نادان‌، احمق‌، بلید، دلقک‌، لوده‌.
Tomfoolery
مسخرگی‌، لودگی‌.
Tommy
تامی‌، اسم‌ خاص‌ مذکر، توماس‌.
Tommy Gun
مسلسل‌ دستی‌.
Tommyrot
حماقت‌ محض‌، بلاهت‌.
Tomography
فن‌ تشخیص‌ امراض‌ از روی‌ عکسبرداری‌ با اشعه‌ مجهول‌،
Tomography
پرتونگاری‌ مقط‌عی‌.
Tomorrow
فردا، روز بعد.
Tomtit
(ج‌.ش‌.) سینه‌ سرخ‌ جنگلی‌.
Ton
تن‌، واحد وزنی‌ برابر با 0001 کیلوگرم‌.
Tonal
مربوط‌ه‌ به‌ اهنگ‌ صدا.
Tonality
چگونگی‌ صدا، اهنگ‌، مایه‌، رنگ‌ پذیری‌.
Tone
صدا، اهنگ‌، درجه‌ صدا، دانگ‌، لحن‌، اهنگ‌ داشتن‌، باهنگ‌
Tone
در اوردن‌، سفت‌ کردن‌، نوا.
Tone Arm
(در گرامافون‌) الت‌ سوزن‌ نگهدار گرامافون‌.
Tone Deaf
فاقد حساسیت‌ نسبت‌ به‌ اهنگ‌ موسیقی‌.
Tone Dialing
شماره‌گیری‌ اهنگی‌.
Tone Language
زبانهای‌ اهنگی‌ (مثل‌ چینی‌ که‌ تغییر اهنگ‌ وط‌رز تلفظ‌
Tone Language
کلمه‌ معنی‌ ان‌ را تغییر میدهد).
Tone Poem
شعر سمفونی‌، شعر متشابه‌ التلفظ‌، شعر دارای‌ ترادف‌.
Toneless
بی‌ اهنگ‌، ناموزون‌.
Toneme
کلمه‌ متشابه‌، لفظ‌ی‌ که‌ در السنه‌ اهنگی‌ تلفظ‌ خاصی‌
Toneme
داشته‌ باشد.
Tonemic
دارای‌ تلفظ‌ مشابه‌.
Tonetic
مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌.
Tonetics
مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌.
Tong
با انبر (چیزی‌ را) گرفتن‌، با انبر نگهداشتن‌، زنگ‌ را
Tong
بصدا در اوردن‌، ط‌نین‌ اندازشدن‌، انبر قند گیر، انبرک‌،
Tong
انبر.
Tongue
زبان‌، زبانه‌، شاهین‌ ترازو، بر زبان‌ اوردن‌، (باti)
Tongue
گفتن‌، دارای‌ زبانه‌ کردن‌.
Tongue And Groove
کام‌ وزبانه‌.
Tongue Lash
سرزنش‌ کردن‌، زخم‌ زبان‌ زدن‌، فحش‌ کاری‌.
Tongue Tie
لکنت‌ زبان‌ داشتن‌، گیر کردن‌ زبان‌، لکنت‌ زبان‌.
Tongue Twister
کلمه‌ یا عبارت‌ دارای‌ تلفظ‌ دشوار.
Tongueless
بی‌ زبان‌، گنگ‌.
Tonguelike
زبان‌ مانند.
Tonic
نیروبخش‌، مقوی‌، صدایی‌، اهنگی‌.
Tonicity
صدا، اهنگ‌، نیروبخشی‌، نیروی‌ ارتجاعی‌.
Tonight
امشب‌.
Tonnage
گنجایش‌ کشتی‌ برحسب‌ تن‌، تن‌ شماری‌، برحسب‌ شماره‌ تن‌،
Tonnage
بارگیر.
Tonner
کشتی‌ دارای‌ تعداد معینی‌ ظ‌رفیت‌، کامیون‌ دارای‌ ظ‌رفیت‌
Tonner
معینی‌.
Tonometer
دانگ‌ سنج‌، دستگاه‌ اندازه‌ گیری‌ فشار وکشش‌.
Tonometry
دانگ‌ سنج‌.
Tonsil
(تش‌.) لوزه‌، بادامک‌.
Tonsillar
بادامکی‌، شبیه‌ لوزتین‌.
Tonsillectomy
(ط‌ب‌) در اوردن‌ لوزتین‌ بوسیله‌ عمل‌ جراحی‌، عمل‌ لوزه‌.
Tonsillitis
(ط‌ب‌) ورم‌ لوزتین‌، ورم‌ لوزه‌، زهر باد.
Tonsillotomy
برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌.
Tonsorial
وابسته‌ به‌ سلمانی‌، دلاکی‌.
Tonsure
فرق‌ سر را تراشیدن‌، سر تراشیده‌، قسمت‌ تراشیده‌ سر
Tonsure
کشیش‌.
Tonus
توش‌، نیرو، تنوس‌، (تش‌.) خاصیت‌ انقباض‌ عضله‌.
Too
زیاد، بیش‌ از حد لزوم‌، بحد افراط‌، همچنین‌، هم‌،
Too
بعلاوه‌، نیز.
Took
زمان‌ گذشته‌ فعل‌ ekat.
Tool
الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، الت‌ دست‌، دارای‌ ابزار
Tool
کردن‌، بصورت‌ ابزار دراوردن‌.
Tool
ابزار، الت‌، شکل‌ دادن‌، مجهز کردن‌.
Toolbox
جعبه‌ ابزار.
Toolhead
ابزار نگهدار اتومبیل‌.
Toolhouse
ابزارخانه‌، انبار ابزار.
Tooling
شکل‌ دهی‌، تجهیز.
Toolroom
اتاق‌ ابزار.
Toom
(.n &.jda): خالی‌، تهی‌، فاقد، لاغر، دراز، کم‌ هوش‌
Toom
(.n):اهنگ‌، صدا، دانگ‌.
Toot
صدای‌ تیزشیپور وبوق‌ یاسوت‌، بط‌ور منقط‌ع‌ شیپور زدن‌.
Tooter
مواظ‌ب‌، شیپور زن‌.
Tooth
دندان‌، دندانه‌، نیش‌، دارای‌ دندان‌ کردن‌، دندانه‌ دار
Tooth
کردن‌، مضرس‌ کردن‌.
Tooth And Nail
بط‌ور وحشیانه‌، با جرات‌ باتهور، نومیدانه‌.
Tooth Billed
دارای‌ منقار مضرس‌.
Toothache
دندان‌ درد، درد دندان‌.
Toothbrush
مسواک‌ دندان‌.
Toothed Wheel
چرخه‌ دندانه‌ دار.
Toothily
بصورت‌ مضرس‌، حریصانه‌.
Toothless
بی‌ دندان‌، بدون‌ دندانه‌، (مج.) بچه‌ گانه‌.
Toothpaste
خمیر دندان‌.
Toothpick
خلال‌ دندان‌، دندان‌ کاو.
Toothsome
لذیذ، مط‌بوع‌، باب‌ دندان‌، خوشمزه‌، دندان‌ مز.
Toothy
دندانه‌ دار، دارای‌ دندان‌ مضرس‌، (مج.) حریص‌، دندان‌
Toothy
نما.
Tootle
نی‌ یا فلوت‌ ملایم‌ زدن‌، دراز نوشتن‌، چرند گفتن‌، صدای‌
Tootle
سوت‌ یا فلوت‌.
Top
سر، نوک‌، فرق‌، رو، قله‌، اوج‌، راس‌، روپوش‌، کروک‌،
Top
رویه‌، درجه‌ یک‌ فوقانی‌، کج‌ کردن‌، سرازیر شدن‌.
Top
سر، بالا، اوج‌، فوقانی‌، عالی‌.
Top Billing
بالاترین‌ قسمت‌ اگهی‌ سینما، صدر اعلان‌.
Top Boot
چکمه‌ سواری‌، کروک‌ اتومبیل‌.
Top Dog
نژاد یا شخص‌ غالب‌، برتر.
Top Down
از بالا به‌ پایین‌.
Top Drawer
دارای‌ مقام‌ یا اهمیت‌ عالی‌، قدرت‌ عالیه‌، هیئت‌ حاکمه‌.
Top Flight
بالاترین‌ موفقیت‌، علو، اعلی‌ ترین‌ مرتبه‌.
Top Hat
کلاه‌ مردانه‌ استوانه‌ای‌.
Top Heavy
سرسنگین‌ وته‌ سبک‌، افتادنی‌، غیر عملی‌.
Top Hole
عالی‌، درجه‌ یک‌.
Top Lift
ط‌بقه‌ زیرین‌ پاشنه‌ پا.
Top Milk
رویه‌ شیر، سرشیر، روشیر.
Top Round
قسمت‌ گرد (dreg) گوشت‌ کبابی‌.
Top Secret
مخصوص‌ افسران‌ وخواص‌، خیلی‌ محرمانه‌.
Top Sergeant
(نظ‌.) گروهبان‌ یکم‌.
Top Spin
چرخش‌ فرفره‌ مانند توپ‌ بازی‌.
Top View
نمای‌ فوقانی‌.
Topaz
یاقوت‌ زرد، زبرجد هندی‌، توپاز.
Topcoat
روپوش‌، پالتو.
Topdress
بط‌ور سط‌حی‌ پاشیدن‌، سط‌حی‌ ریختن‌.
Tope
نوشابه‌ زیاد خوردن‌، درختستان‌، باغ‌، گنبد بودایی‌،
Tope
برج‌ بودایی‌.
Toper
باده‌ گسار، میگسار، دائم‌ الخمر، کوسه‌ ماهی‌ اروپایی‌.
Topful
پر، مالامال‌، لبریز.
Topfull
پر، مالامال‌، لبریز.
Topgallant
سکوب‌ بالای‌ دکل‌ کشتی‌، بالاترین‌ شکوب‌ دکل‌ کشتی‌، وسایل‌
Topgallant
بی‌ مصرف‌ کشتی‌.
Tophus
سنگ‌اهکی‌ تراورتن‌، (ط‌ب‌) توفوس‌.
Topiary
مربوط‌ بارایش‌ وتزئین‌ درختان‌، درخت‌ ارایی‌.
Topic
موضوع‌، مبحث‌، عنوان‌، سرفصل‌، ضابط‌ه‌.
Topic Sentence
(در انشاء) جمله‌ سرسط‌ر، جمله‌ عنوان‌.
Topicality
حالت‌ مناسب‌، موضوع‌ مورد بحث‌ روز.
Topknot
گره‌ زینتی‌ روبان‌ گیسو، کاکل‌.
Topless
بی‌ نوک‌، بی‌ سر، بی‌ قله‌، (مج.) بی‌ انتها، (لباس‌ شنای‌
Topless
زنانه‌) بی‌ بالاتنه‌.
Toploftiness
(ytfolpot) خیلی‌ متکبر، خود فروش‌، تکبر، خود فروشی‌.
Toplofty
(ssenitfolpot) خیلی‌ متکبر، خود فروش‌، تکبر، خود
Toplofty
فروشی‌.
Toplogic
وابسته‌ به‌ مکانشناسی‌.
Topmast
دومین‌ دکل‌ کشتی‌ از عرشه‌.
Topmost
اعلی‌ ترین‌، بالاترین‌.
Topnotch
اخرین‌ نقط‌ه‌، درجه‌ یک‌، اعلی‌.
Topographer
مکان‌ نگار، نقشه‌ بردار، مساح‌.
Topographic
وابسته‌ بنقشه‌ برداری‌ یا مکان‌ نگاری‌.
Topography
نقشه‌ برداری‌، مکان‌ نگاری‌، مساحی‌.
Topologist
مکان‌ شناس‌.
Topology
مکان‌ شناسی‌، وضعیت‌ جغرافیایی‌، قیاس‌ بمکان‌.
Topology
توپولوژی‌.
Toponymic
وابسته‌ به‌ مکان‌ نامی‌، وابسته‌ به‌ نام‌ یک‌ محل‌ یا منط‌قه‌
Toponymy
مط‌العه‌ وجه‌ تسمیه‌ شهرها ونقاط‌، ذکر اسامی‌ نواحی‌،
Toponymy
مکان‌ نامی‌.
Topper
هرس‌ کن‌، شاخه‌ زن‌، سوهان‌، چیز عالی‌.
Topping
کاکل‌، ط‌ره‌ گیسو، عمل‌ هرس‌ کردن‌، سرشاخه‌ زنی‌، عالی‌،
Topping
ممتاز، باشکوه‌، پرمدعا.
Topple
از سر افتادن‌، برگشتن‌، واژگون‌ کردن‌.
Topsail
(l"spot=) (د.ن‌) بالاترین‌ بادبان‌، از سر، سراسیمه‌.
Topside
بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌.
Topsides
بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌.
Topsoil
(ز.ش‌.) روخاک‌، خاک‌ سط‌حی‌، خاک‌ سط‌حی‌ را برداشتن‌.
Topstitch
نزدیک‌ درز لباس‌ کوک‌ زدن‌.
Topstone
سنگ‌ راس‌، سنگ‌ فوقانی‌.
Topsy Turvy
وارونه‌، واژگون‌، سروته‌، درهم‌ وبرهم‌.
Topsy Turvydom
درهم‌ وبرهمی‌، اغتشاش‌، اشفتگی‌.
Topwork
پیوند از جنس‌ دیگری‌ بدرخت‌ زدن‌.
Toque
کلاه‌ زنانه‌ کوچک‌ و بی‌ لبه‌، (ج‌.ش‌.) بوزینه‌ دارای‌ موی‌
Toque
کلاله‌ای‌.
Tor
صخره‌ بلند، تپه‌ پرسنگ‌.
Tora
تورات‌، شریعت‌ موسی‌.
Torah
تورات‌، شریعت‌ موسی‌.
Torch
مشعل‌، چراغ‌ قوه‌، مشعل‌دار کردن‌.
Torch Singer
خواننده‌ شعر احساساتی‌ وعاشقانه‌.
Torch Song
شعر احساساتی‌ وعشقی‌.
Torchbearer
مشعل‌ دار.
Torchlight
نور مشعل‌، هوای‌ گرگ‌ ومیش‌، وابسته‌ به‌ نور مشعل‌.
Torchwood
(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ بلسانی‌.
Tore
قاش‌ زین‌، قرپوس‌ زین‌، گچ‌ بری‌، چنبری‌، علف‌ بلند، مرتع‌،
Tore
چنبر، زمان‌ ماضی‌ فعل‌raet.
Toreador
قهرمان‌ گاو باز سوار بر اسب‌.
Torero
گاوباز پیاده‌.
Toreutics
فن‌ حکاکی‌ وقلم‌ زنی‌ (بر روی‌ فلز).
Toric
هلالی‌، چنبری‌.
Torii
مدخل‌ معبد، ط‌اق‌ مدخل‌ معبد.
Torment
زجر، عذاب‌، شکنجه‌، ازار، زحمت‌، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌.
Tormentor
زجر دهنده‌، عذاب‌ دهنده‌.
Torn
(اسم‌ مفعول‌ raet)، پاره‌ شده‌، درهم‌ دریده‌.
Tornadic
گردبادی‌.
Tornado
توفان‌، هیجان‌، گردباد، ط‌غیان‌.
Toroid
سط‌ح‌ ایجادشده‌ از خط‌ مارپیچی‌، مارپیچی‌.
Toroid
چنبره‌.
Toroid Magnetic Core
هسته‌ مغناط‌یسی‌ چنبره‌ای‌.
Torose
متورم‌، برجسته‌، شکم‌ داده‌، (گ‌.ش‌.) استوانه‌ای‌ شکل‌ و
Torose
دارای‌ برجستگی‌ های‌ متناوب‌.
Torpe
استعاره‌، معنی‌ مجازی‌، ط‌عنه‌.
Torpedo
اژدر، ماهی‌ برق‌، با اژدر خراب‌ کردن‌.
Torpedoboat
(نظ‌.) ناو اژدرافکن‌.
Torpid
خوابیده‌، سست‌، بیحال‌، بی‌ حس‌.
Torpidity
حالت‌ بیحالی‌، حالت‌ سستی‌، ایست‌، کرختی‌.
Torquate
ط‌وقه‌ دار، ط‌وقی‌.
Torque
گشتاوری‌، نیروی‌ گردنده‌ درقسمتی‌ از دستگاه‌ ماشین‌،
Torque
نیروی‌ گشتاوری‌، چنبره‌، ط‌وق‌، ط‌وقه‌.
Torque
گشتاور، نیروی‌ پیچشی‌.
Torrent
سیل‌، سیل‌ رود، جریان‌ شدید، سیل‌ وار.
Torrid
حاره‌، زیاد گرم‌، حاد، سوزاننده‌، سوزان‌، محترق‌،
Torrid
بسیار مشتاق‌.
Torridity
سوزانی‌، داغی‌.
Torridness
سوزانی‌، داغی‌.
Torsade
یراق‌ یا ریسمان‌ تابیده‌.
Torsion
پیچش‌، پیچ‌ خوردگی‌، انقباض‌، پیچی‌.
Torso
پیچ‌ یا تاب‌ خوردن‌، تاب‌ گشت‌، خاصیت‌ تاب‌ گشت‌.
Tort
شبه‌ جرم‌، اسیب‌، ضرر.
Torte
کیک‌ تخم‌ مرغ‌ وشکر ومغز گردو.
Tortellini
خوراک‌ رشته‌ فرنگی‌ پر از چاشنی‌ جوشانده‌.
Torticollis
(ط‌ب‌) کجی‌ مادرزادی‌ گردن‌، گردن‌ کجی‌.
Tortilla
نان‌ ذرت‌ مکزیکی‌.
Tortious
(حق.) وابسته‌ به‌ شبه‌ جرم‌، زیان‌اور، مضر، موذی‌.
Tortoise
لاک‌ پشت‌، سنگ‌ پشت‌، ادم‌ کندرو.
Tortricid
(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بید درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بید
Tortricidae
(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بید درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بید
Tortrix
(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بید درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بید
Tortuosity
پیچ‌ وخم‌، انحناء.
Tortuous
درشکن‌، پیچاپیچ‌، غیر مستقیم‌، پیچ‌ وخم‌ دار، فریبکار.
Torture
شکنجه‌، عذاب‌، زجر، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌.
Torturer
شکنجه‌ دهنده‌.
Torturous
زجر دار، متضمن‌ زجر وشکنجه‌، ط‌اقت‌ فرسا.
Torus
ط‌بق‌، ماهیچه‌، گچ‌ بری‌ بزرگ‌ هلالی‌ ته‌ ستون‌.
Tory
عضو حزب‌ محافظ‌ه‌ کار انگلیس‌، وابسته‌ به‌ حزب‌ محافظ‌ه‌
Tory
کار.
Toryism
اصول‌ وعقاید حزب‌ محافظ‌ه‌ کار، محافظ‌ه‌ کاری‌.
Tosh
ادم‌ چرند، حرف‌ مفت‌، بی‌ معنی‌.
Toss
بالا انداختن‌، پرت‌ کردن‌، انداختن‌، دستخوش‌ اواج‌ شدن‌،
Toss
متلاط‌م‌ شدن‌، پرتاب‌، تلاط‌م‌.
Tosser
دستخوش‌ امواج‌، پرت‌ کننده‌.
Tosspot
مست‌، دائم‌ الخمر.
Tot
اشغال‌، عدد، جمع‌، سرجمع‌، حاشیه‌ نویسی‌، یادداشت‌
Tot
مختصر، مبلغ‌، جمع‌ بستن‌، بچه‌کوچک‌.
Total
کل‌، کلی‌، تام‌، مط‌لق‌، مجموع‌، جمع‌، جمله‌، سرجمع‌، حاصل‌
Total
جمع‌، جمع‌ کردن‌، سرجمع‌ کردن‌.
Total
کل‌، جمع‌ کل‌، کامل‌.
Total Function
تابع‌ کامل‌.
Totalisator
ماشین‌ جمع‌ زنی‌، ماشین‌ ثبت‌ شرط‌ بندی‌ اسب‌ دوانی‌.
Totalism
(msinairatilatot=) رژیم‌ حکومت‌ متمرکز در یک‌ قدرت‌
Totalism
مرکزی‌.
Totalitarian
یکه‌ تاز، وابسته‌ بحکومت‌ یکه‌ تازی‌، دارای‌ حکومت‌
Totalitarian
مط‌لقه‌ ودیکتاتوری‌.
Totalitarianism
(msilatot=) رژیم‌ حکومت‌ متمرکز در یک‌ قدرت‌ مرکزی‌.
Totalitarianize
تبدیل‌ بحکومت‌ یکه‌ تاز کردن‌، بصورت‌ حکومت‌ مط‌لقه‌ و
Totalitarianize
استبدادی‌ اداره‌ کردن‌.
Totality
کلیت‌، کلی‌، مقدار کلی‌، تمامیت‌، مجموع‌.
Totalizator
ماشین‌ جمع‌ زنی‌، ماشین‌ ثبت‌ شرط‌ بندی‌ اسب‌ دوانی‌.
Totalize
کلی‌ کردن‌، کامل‌ کردن‌، جمع‌ زدن‌.
Totalizer
ماشین‌ جمع‌ زنی‌، ماشین‌ ثبت‌ شرط‌ بندی‌ اسب‌ دوانی‌.
Totally
سربسر، جمعا، بط‌ور سرجمع‌، رویهمرفته‌، کاملا، کلا.
Totaquina
داروی‌ ضد مالاریا مرکب‌ از گنه‌ گنه‌ وترکیبات‌ دیگران‌.
Totaquine
داروی‌ ضد مالاریا مرکب‌ از گنه‌ گنه‌ وترکیبات‌ دیگران‌.
Tote
باربردن‌، حمل‌ ونقل‌ کردن‌، سوق‌ دادن‌، جمع‌ کردن‌، مجموع‌،
Tote
برپشت‌ حمل‌ کردن‌.
Tote Road
جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخایر به‌ محلی‌.
Totem
توتم‌، روح‌ محافظ‌ شخص‌، درخت‌ یا جانوری‌ که‌ سرخ‌ پوستان‌
Totem
حفظ‌ وحامی‌ روحانی‌ خود دانسته‌واز تجاوز بدان‌ یاخوردن‌
Totem
گوشت‌ ان‌ خودداری‌ می‌ کردند، روح‌ یاجانورحامی‌ شخص‌.
Totem Pole
تیر یا چوبی‌ که‌ نقوش‌ جانوران‌ محافظ‌ قبایل‌ مختلف‌ سرخ‌
Totem Pole
پوستان‌ روی‌ ان‌ منقوش‌ بوده‌.
Totemic
وابسته‌ به‌ توتم‌.
Totemism
توتم‌ پرستی‌.
Totemist
(etimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ یک‌ قوم‌ یا قبیله‌.
Totemistic
وابسته‌ به‌ توتم‌.
Totemite
(tsimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ یک‌ قوم‌ یا قبیله‌.
Toter
نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌.
Tother
دیگری‌، دومی‌، دوم‌، بعدی‌، دیگر، نفر بعدی‌.
Totipotency
قدرت‌ تولید وایجاد یک‌ ارگانیسم‌ از یک‌ جزء ان‌.
Totipotent
دارای‌ قدرت‌ تولید یک‌ ارگانیسم‌ از یک‌ جزء ان‌.
Totter
تردید کردن‌، پس‌ و پیش‌ رفتن‌، تلو تلو خوردن‌، متزلزل‌
Totter
شدن‌.
Tottery
لرزان‌، مرتعش‌، متزلزل‌، ناپیدار، سست‌.
Totty
ناپایدار، سست‌، لزان‌، مرتعش‌، بچه‌.
Toucan
(ج‌.ش‌.) ط‌وفان‌، توکان‌.
Touch
دست‌ زدن‌ به‌، لمس‌ کردن‌، پرماسیدن‌، زدن‌، رسیدن‌ به‌،
Touch
متاثر کردن‌، متاثر شدن‌، لمس‌دست‌ زنی‌، پرماس‌، حس‌ لامسه‌.
Touch Me Not Ish
گل‌ حنا، امر ممنوعه‌، مغرور.
Touchhole
سوراخ‌ جای‌ فتیله‌ در توپهای‌ قدیمی‌.
Touchline
(در فوتبال‌) خط‌ اط‌راف‌ زمین‌ فوتبال‌.
Touchstone
سنگ‌ محک‌، معیار.
Touchy
زود رنج‌، نازک‌ نارنجی‌، حساس‌، دل‌ نازک‌.
Tough
پی‌ مانند، سفت‌، محکم‌، شق‌، با اسط‌قس‌، خشن‌، شدید،
Tough
زمخت‌، بادوام‌، سخت‌، دشوار.
Tough Minded
دارای‌ فکر خشن‌ وبدون‌ احساسات‌.
Toughen
سفت‌ شدن‌، مثل‌ پی‌ شدن‌، سفت‌ کردن‌.
Toughie
(yhguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌.
Toughy
(eihguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌.
Toupee
کاکل‌ یاموی‌ مصنوعی‌.
Tour
گشت‌، سفر، مسافرت‌، سیاحت‌، ماموریت‌، نوبت‌، گشت‌ کردن‌،
Tour
سیاحت‌ کردن‌.
Tourbillion
(nollibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازی‌ گردبادی‌.
Tourbillon
(noillibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازی‌ گردبادی‌.
Tourism
گشتگری‌، جهانگردی‌، سیاحت‌.
Tourist
گشتگر، جهانگرد، سیاح‌، جهانگردی‌ کردن‌.
Tourmaline
(مع.) کهربای‌ اصل‌.
Tournament
مسابقات‌ قهرمانی‌، تشکیل‌ مسابقات‌، مسابقه‌.
Tourney
مسابقه‌، مسابقه‌ دادن‌.
Tourniquet
شریان‌ بند.
Touse
کشیدن‌، دست‌ زدن‌، اذیت‌ کردن‌، اندامهای‌ کسی‌ را کشیدن‌،
Touse
جدا کردن‌، کشیده‌ شدن‌، چروک‌ شدن‌.
Tousle
ژولیدگی‌ مو، برهم‌ زدن‌، پریشان‌ کردن‌، مچاله‌ کردن‌،
Tousle
نزاع‌.
Tout
خریدار پیدا کردن‌، مشتری‌ جلب‌ کردن‌، صدای‌ نکره‌ ایجاد
Tout
کردن‌، بلند جار زدن‌، باصدای‌بلند انتشار دادن‌.
Touter
جار زن‌.
Tow
باط‌ناب‌ بدنبال‌ کشیدن‌، پس‌ مانده‌ الیاف‌ کتان‌ یا
Tow
شاهدانه‌، ط‌ناب‌، زنجیر، یدک‌ کش‌، یدک‌ کشی‌.
Tow
دو، دوبار، دو قسم‌، دونوع‌، دوتا، هر دوتا.
Tow Car
کامیون‌ جرثقیل‌ دار.
Tow Truck
کامیون‌ جرثقیل‌ دار.
Towage
کشش‌، عوارض‌ یدک‌ کشی‌، یدک‌ کشی‌.
Toward
اینده‌، روی‌، بسوی‌، بط‌رف‌، نسبت‌ به‌، درباره‌، نزدیک‌ به‌،
Toward
مقارن‌، درراه‌، برای‌.
Towardly
مساعد، سازگار، امید بخش‌، مط‌لوب‌، خوش‌ اتیه‌، کامیاب‌،
Towardly
نرم‌.
Towboat
کشتی‌ یدک‌ کش‌.
Towel
ابچین‌، باحوله‌ خشک‌ کردن‌، حوله‌، دستمال‌ کاغذی‌.
Tower
برج‌، قلعه‌ (مثل‌ برج‌) بلند بودن‌.
Tower House
قلعه‌ مستحکم‌ قرون‌ وسط‌ی‌، خانه‌ بالای‌ برج‌.
Tower Wagon
اتومبیل‌ مجهز به‌ جرثقیل‌ یا نردبان‌.
Towhead
کسیکه‌ موهای‌ مایل‌ به‌ سفید یا خاکستری‌ دارد، پریشان‌
Towhead
گیسو.
Towhee
(ج‌.ش‌.) سهره‌ امریکایی‌.
Towline
ط‌ناب‌ یا ریسمانی‌ که‌ بوسیله‌ ان‌ چیزی‌ را می‌ کشند،
Towline
ط‌ناب‌ بوکسل‌، ط‌ناب‌ مخصوص‌ صید بالن‌.
Town
شهرک‌، قصبه‌، شهر کوچک‌، قصبه‌ حومه‌ شهر، شهر.
Town Clerk
کارمند شهرداری‌ یا فرمانداری‌.
Town Crier
جارچی‌.
Town Hall
تالار شهرداری‌ یا فرمانداری‌.
Town House
خانه‌ شهری‌، گدا خانه‌، دارالمساکین‌.
Town Manager
شهردار انتصابی‌.
Town Meeting
انجمن‌ شهری‌، انجمن‌ بلدی‌، شورای‌ شهری‌.
Townee
ساکن‌شهر، شهری‌.
Townsfolk
مردم‌ شهری‌.
Township
شهرستان‌، ساکنین‌ قصبه‌ یاشهرستان‌
Townspeople
اهالی‌ شهر، شهری‌.
Townswoman
زن‌ شهری‌، دختر شهری‌، فاحشه‌، جنده‌.
Towny
اهل‌ شهر، شهری‌.
Towrope
ط‌ناب‌ مخصوص‌ یدک‌ کشیدن‌ چیزی‌.
Toxic
زهری‌، سمی‌، ناشی‌ از زهر اگینی‌، زهراگین‌.
Toxicant
مسموم‌ کننده‌، سمی‌، مسموم‌، زهر، سم‌، داروی‌ سمی‌.
Toxicogenic
زهر زا، تولید کننده‌ محصولات‌ سمی‌.
Toxicologic
وابسته‌ به‌ زهر شناسی‌.
Toxicologist
زهر شناس‌، متخصص‌ زهر شناسی‌.
Toxicology
زهر شناسی‌، مبحث‌ داروهای‌ سمی‌.
Toxicosis
بیماری‌ ناشی‌ از خوردن‌ زهر، ایجاد مسمومیت‌.
Toxin
زهرابه‌، ترکیب‌ زهردار، داروی‌ سمی‌.
Toxophilite
دوستدار تیروکمان‌، تیرانداز، کماندار.
Toxophily
علم‌ تیراندازی‌ باتیر وکمان‌.
Toxoplasmosis
عفونت‌ انگلی‌ پستانداران‌ وپرندگان‌ وانسان‌.
Toy
اسباب‌ بازی‌، سرگرمی‌، بازیچه‌، عروسک‌، بازی‌ کردن‌،
Toy
وررفتن‌.
Toyer
سازنده‌ اسباب‌ بازی‌.
Toylike
عروسک‌ وار، مثل‌ اسباب‌ بازی‌.
Toyon
(گ.ش‌.) درخت‌ راج‌ سفید گل‌ سواحل‌ کالیفرنیا.
to blow out alamp
خاموش کردن چراه
to lock off
جدا کردن
topical
موضوعی - با مناسبت - طب موضعی - محلی
to by blue muder
فریاد کردن - دادزدن
touble chin
غبغب
torpor
سستی - بیحال - بیحس - خدر - حالت خواب - بیحالی
toss up
شیریاخط - مسئله مشکوک
torrefaction
برشته سازی - خشک سازی
tomtom
کوس هندی - طبل هندی - کوس زدن
tobe all abroad
ازمرحله پرت بودن - بکلی دراشتباه بودن - گیجشدن - متحیرماندن
toa a person about a thing
دراره چیزی راازکسی پرسیدن
totake (or seek)sanctuary
شخص بست نشسته یاپناهنده را دستگیر یا ازاد کردن
tooth paste
خمیر دندان
todo
زحمت - دردسر - هایهو - قیل وقال - دادوبیداد - شاط وشوط
touring car
یکجوراتومبیل جادارکه برای سیاحت کردن بکارمیبرند
to finish off
تمام کردن - کارهای دست باخرراانجام دادن - پرداخت کردن
to come (or heave) to
بحال ایست درامدن
to inform against someone
شکایت پیش کسی بردن
to get out of breath
ازنفس افتادن
to see about
رسیدگی کردن
toughness
سفتی - چسبندگی - سختی
toi mug at
سخت تحصیل کردن
together with
با - بضمیمه - باضافه
tonga
تانگا درشکه هندی
to help forward
پیش بردن - جلو انداختن
torrential
سیل اورده - سیل اسا - سیل مانند
to bear up
تاب اوردن - ناامیدنشدن - نگهداری کردن
to bear a grudge
لجیاکینه داشتن
to hold a levee
بار عام دادن
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس