مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

To

تلفظ To
تلفظ To به آمریکاییUs : /tuː/   تلفظ To به انگلیسیUk : /tuː/

به، به سوی، به طرف، به جهت، به سمت، به صوب، جانب، بر، تا، تاسرحد، در، درسوی، برای، به منظور، در معرض، در برابر، در نظر (من یا شما و غیره)، برای (من و شما و غیره)، همراه، با، همراه با موسیقی، برابر با (( ا )) در فارسی، مال، از، در هر، نشان مصدر فعل: - کردن، در نزدیکی، در مجاورت، نزدیک، شاهد، زی، (مهجور) پیشوند: بسیار، کاملا، بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، تا نسبت به، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است

معنی To به فارسی

مطابق ذوق
انچه من میدانم، درحدوددانش یااطلاع من
بصرفه سودمندانه
کاربزرگی ازپیش بردن، فتح نمایانی کردن
جامه ای رااندازه تن کردن
ملکی رابدست اوردن
سوگندیاقسم دادن
باجرات بکاری مبادرت کردن
به مهمانخانه واردشدند، واردمهمانخانه شدن
ازجیزی درشگفت شدن
تا اندازه ای، به مقدار معینی
تاحدیقین، بدون شک
(خوراک) سوخته
رویه ای اتخاذکردن
(انگلیس) 1- به میزان زیاد 2- تا اندازه ای، تادرجه زیادی
زیاده، زیادی، بحد افراط، بیش از حد، بی نهایت
به میزان زیاد، به مقدار زیاد، اکثرا
جملگی، همه، همه بدون استثنا
دقیقا، کاملا، بانهایت دقت، به میزان دقیق
کاملا، مو به مو، صد در صد
به نحو احسن، به بهترین طریق، عالی، بسیار خوب
قبولی برات را نوشتن
با بهره وری، با استفاده، با نفع
هدفگیری کردن (به سوی)، مخاطب قرار دادن
عملا، تقریبا، از هر نظر
تا آنجایی که از ظواهر پیداست، ظواهر چنین نشان می دهد
1- نتیجه گرفتن، استنتاج کردن 2- روا داشتن، اجازه دادن
به حساب آوردن، منظور کردن، در نظر گرفتن
پس و پیش، عقب و جلو، رفت و برگشتی، عقب وجلو رفتن
غفلتا و به طور اسرارآمیزی ظاهر شدن
(انگلیس) جزئیات را مورد بحث قرار دادن (به منظور تصمیم گیری)
آماده ی کارزار باش !، سلاح برگیر !
رسیدن به، وارد شدن به، دست یافتن، نایل شدن
خود نشان دادن، ادعای حق کردن، سینه سپر کردن
همکاری کردن با، وابستگی پیدا کردن با، همنشین شدن
اهمیت دادن به، اهمیت قایل شدن
یکجا حراج کردن، به حراج گذاشتن
از فرصت استفاده کردن، استفاده کردن، مورد استفاده قرار دادن، مغتنم شمردن
از کسی انتقام گرفتن
جلو راه کسی را گرفتن، راه کسی را سد کردن
مدخل های کشتی را با برزنت پوشاندن (به ویژه هنگام توفان)
از کس دیگری سو استفاده کردن، به کسی بند شدن، از نام و نفوذ کس دیگری بهره گیری کردن
اینده، مربوط باینده
اشنابودن، اگاه بودن
جان مفت کندن
دارا بودن، در اختیار خود داشتن
رفتاریاکاربدکسی راپاییدن tc
توانستن
فعال بودن (در)، فعالیت داشتن (در)
ترسیدن، بیم داشتن
سراپا گوش بودن
مواظبت کامل کردن، سرتاپاچشم شدن
درباره ی چیزی خشمگین بودن
به کسی خشم کردن
ازرده شدن، رنجیدن
رابطه داشتن با، مربوط بودن با، همکاری داشتن با
راحت نبودن، به گذراندن
آزاد بودن
گیج شدن
در اشتی بودن
پیرویاشاگردکسی بودن
آشنا بودن به، هماهنگ بودن با، درک کردن و لذت بردن
تخطئه شدن، محروم شدن
1- ابله بودن، احمق بودن 2- خل بودن
پیشدستی کردن بر
ندیدن، نفهمیدن
زاییدن
دقت کردن، مواظب بودن
درخواب ژرف بودن
حرص زدن، زیاده خواستن، طمعکار بودن
غیر قابل فهم بودن، اصلا نفهمیدن
مقصر بودن در، دست داشتن در، گناهکار بودن
در اوج شوکت و شهرت بودن، در اوج شادی بودن
(عامیانه) مجبور به انجام کاری شدن (به خاطر شانه خالی کردن دیگران)، (کارها) روی دست کسی افتادن
نقاب یا ماسک زدن، تدیل هیئت دادن
(عامیانه) از مشکلات عبور کردن (یا گذشتن)، دشواری ها را پشت سر گذاشتن
ممکن بودن
راستش را بخواهی، واقعا، مسلما، البته
یکه خوردن، جا خوردن
واجد شرایط، مطابق استاندارد، به درجه ی مطلوب
بسیار نزدیک بودن به
لجیاکینه داشتن
تاب اوردن، ناامیدنشدن، نگهداری کردن
(خودمانی) حرف بی ربط زدن، وراجی کردن
(خودمانی) با حرارت و اشتیاق عمل کردن، تند و پرآب و تاب انجام دادن
1- اولا، در آغاز 2- از پیش
منتظر فرصت بودن، پی فرصت گشتن
خاموش کردن چراه
فریاد کردن، دادزدن
بحال ایست درامدن
تا این تاریخ، تا کنون، تا حالا
تا سرحد مرگ، بسیار، تا به لب آمدن جان
(عامیانه) جنجال، هیاهو، سر و صدا، شلوغی، ازدحام
از چیزی صرف نظرکردن، با نبودن چیزی ساختن
جمع زدن
جیم شدن، دررفتن
درسی راروان کردن، سردرسی کارکردن
لقمه رادورسرگرداندن، اکل ازقفاکردن، بطورغیرمستقیم کاریراکردن
باشتاب یاعجله کاریراانجام دادن
کاری که درخلوت یادرزیرجلی انجام دادن
کاری راچنانکه باید یابطورصحیح انجام دادن
کاری رابه اسانی انجام دادن
بدون بیم یاوسواس کاریراکردن
پیروی کردن
موقوف کردن، لغوکردن
سرکسیرازیراب کردن
کاسبی کردن، معامله کردن
رفتارکردن نسبت به
بطور ناقص انجام دادن
خرابی وارداوردن
خراب کردن، کشتن، رسیدگی کردن به
زیان رسانیدن، ازارکردن
هر کس بنا به شخصیت و سلیقه ی خودش
زیاده (از حد)، بیش از حد، خیلی، بسیار
تمام کردن، کارهای دست باخرراانجام دادن، پرداخت کردن
ازنفس افتادن
(قدیمی - خودمانی) به سرنوشت تاریک و جهنمی، به فلاکت
پیش بردن، جلو انداختن
بار عام دادن
علی غیر النهایه، تا بی نهایت، بی حد و حصر، بیکران
شکایت پیش کسی بردن
مطلبی را باز جویی یا تحقیق کردن
ازجای خودپریدن وایستادن
لب و لوچه خودرا لیسیدن، ملچو ملوچکردن
جدا کردن
بیهوده، بی فایده
تو روی کسی (ایستادن یا گفتن)، رک
دست کم، لااقل
کاری را بد دانستن
هر چه هم که بخواهم به روی خود نیاورم (یا بگویم)، بدون اغراق، هر چه کم بگویم
رسیدگی کردن
از خنده روده برشدن
د رچیزی پافشاری یا اصرار کردن، چیزیرادقیقا رعایت کردن
1- اول از همه، اولا 2- در آغاز، در ابتدا 3- (موتور و غیره) روشن کردن
تا به آن حد که، آن قدر که
بنا بر عقیده ی راسخ من
تا آنجا که می دانم
تا آخر، تا دم مرگ، علی رغم همه ی سختی ها، تا آخر (ولو اینکه ناخوشایند باشد)، به هر قیمتی شده
کاملا، به حد اکثر، درست و حسابی، تا بیشینه
دقیقا، حرف به حرف، کلمه به کلمه، طابق النعل بالنعل
به بیشترین میزان
به هنگام، بجا، به موقع، سزاوار
مربوط، بجا، درخور
با حداکثر کوشش و تقلا، با تمام نیرو
تا چه اندازه ؟، به چه مقدار؟
یعنی، به عبارت دیگر، بعبارت دیگر، فی المثل
بکارانداختن، به جنبش انداختن، تحریک بکاری کردن
1- طبق، برحسب، بنابر، 2- به نسبت، به ترتیب، بر طبق، مطابق، بقول، بعقیده ء
1- معنی دادن 2- بالغ شدن بر 3- رسیدن به، حاکی بودن 4- قابل قبول بودن
مطابق، موافق، برحسب
پذیرفته، قبول شده، موردموافقت واقع شده
زنده و پابرجا، زنده و باقی (در مقام یا وضع سابق)، باخبر، آگاه، مطلع، واقف
1- بالغ شدن (بر)، سرزدن (به)، رسیدن به 2- به مثابه (چیزی) بودن، برابر بودن با
بی حس نسبت به
(امریکا ـ خودمانی) آگاه شدن یا بودن، کاشف به عمل آوردن، پی بردن
تسلیم شدن به کسی، سر تعظیم فرود آوردن، زانو خم کردن
خلاصه کردن (یا شدن) به، منجر شدن به
تولید و عرضه کردن، ایجاد کردن، به ظهور رساندن، 1- (مطلبی را) روشن کردن، حالی کردن، تحت تاثیر قرار دادن 2- تقصیر را بگردن کسی انداختن، مقصر قلمداد کردن
چیزی را به توجه کسی رساندن، کسی را از چیزی آگاه کردن، به هوش آوردن (از بیهوشی)، بهوش اوردن، بحال اوردن کسی که ضعف کرده
(کشتی بادبانی) طوری چرخیدن که باد از پهلو به کشتی بخورد (و خطر چپ شدن به وجود بیاید)
نسبت به، درمقابل
درباره ی، در مورد، درباره ء، راجع به، عطف به، مربوط به
ناتوان به (انجام کاری)، دچار سرگشتگی
1- (خوراک) برداشتن، برای خود غذا کشیدن 2- بدون اجازه برداشتن، دزدیدن، بلند کردن
خودآموز، آموزان (به ویژه کتابی که درباره ی کارهای دستی آموزش عملی می دهد)
برخلاف، برعکس
دخیل بودن در، اثر داشتن در
(خودمانی) پیشنهاد جنسی (شهوانی) کردن به، اشاره یا کنایه ی جنسی کردن، غمزه کردن
1- به هوش آمدن 2- (کشتیرانی) سر کشتی را به سوی باد چرخاندن 3- لنگر انداختن
1- (تا جایی) امتداد داشتن 2- رسیدن به، برابری کردن با
اذعان کردن، اقرار کردن، معترف بودن
مطابق با
فداکاری در راه، از خود گذشتگی نسبت به (چیزی)
کاهنده از، منافی، زیان رساننده
(عامیانه) خود شیرینی کردن، منت کشیدن
(امریکا - عامیانه) خود را جا کردن، تحبیب کردن
ضربه ی کاری وارد آوردن به، ضربه ی مهلک زدن به
به افتخار (کسی یا چیزی) نوشیدن
به واسطه ی، به دلیل، به خاطر، بعلت، بسبب
مایه ی مباهات (یا افتخار یا سربلندی) بودن
آسیب رساندن به، گزند زدن به
1- احترام کردن به، بزرگداشتن 2- مفتخر کردن، قرین افتخار کردن
1- به طور سزاوار رفتار کردن با، درخور (کسی) رفتار کردن 2- بهره مند شدن از، طرف بستن، دل از عزا در آوردن، حق (چیزی یاکسی را) ادا کردن
1- با شجاعت روبرو شدن با 2- آگاه شدن و مقابله کردن با، همت کردن
(خوردن یا حمله و غیره) شروع کردن، آغاز کردن، بکاری مبادرت کردن، به عملی دست زدن
(خودمانی) جان و حال (کاری را) داشتن، از عهده برآمدن
(عامیانه) چسبیدن به، انگل کسی شدن، رها نکردن
(انگلیس) پیرو، درپی، درتعقیب
1- وقت یا فرصت (انجام کاری را) داشتن، مجال داشتن 2- (به کاری) پرداختن
(به کاری) پرداختن، مورد ملاحظه قرار دادن
(خودمانی) درباره ی چیزی خبره و آگاه شدن
1- ارتباط برقرار کردن با، دسترسی یافتن به 2- (با تهدید و تطمیع) تحت تاثیر قرار دادن
دوری کردن از، فاصله گرفتن
زادن، زاییدن، موجب شدن
1- باورداشتن، اعتماد (و اطمینان) کردن 2- ستودن، قدرشناسی کردن
حمد و ستایش کردن، تجلیل کردن
(عامیانه) سرزنش کردن، تنبیه کردن، کتک زدن
گفتن، به زبان آوردن، زبانزد کردن
اعلام کردن به، اخطار کردن، آگاهی دادن
اختیارات تام دادن، آزادی عمل دادن
به وجود آوردن، موجب شدن
1- عقب نشینی کردن، خود را کنار کشیدن 2- دستخوش چیزی شدن، به عملی پرداختن
تصرف کردن، کش رفتن
رفتن ,اسم مصدر
تصمیم داشتن
(امریکا- خودمانی) بارک الله گفتن، اذعان کردن (مهارت و غیره ی کسی را)
(با سرسختی) چسبیدن به، محکم گرفتن (و ول نکردن)
قسمت (کسی) بودن، به سر کسی آمدن، (برای کسی) رخ دادن، اتفاقا بودن
بسیار متمایل بودن به
پاییدن، مواظب بودن، توجه کردن از
(کشتیرانی) ایستاندن، متوقف کردن یا شدن، ایست کردن
علاوه بر این، به اضافه
در مقابل، در مقایسه با، در تمایز با
به منظور، برای آنکه، تا، تا اینکه
در اشاره به، عطف به، بازگشت به
نسبت به، در باره، راجع به، در خصوص نسبت به
درباره ی، مربوط به، نسبت به، راجع به، در باره
درپاس
پذیرا، مایل به دریافت یا بحث یا پذیرفتن، در دسترس، در معرض
نبایستی، نمی بایستی، نباید
مدعی شدن، خواستار شدن، از آن خود دانستن
(شهر یا قلعه و غیره را) محاصره کردن، بشردن، محاصره کردن، گردگیری کردن، شهر بندی کردن
وابسته دانستن به، (تقصیر یا افتخار و غیره) نسبت دادن به، دروه گفتن، تقلا کردن، مبادله ضربات کردن، نسبت دادن به
1- راه را برای چیزی یا کاری آماده کردن 2- به طور غیر مستقیم اقدام کردن، با زرنگی پرداختن به
(معماری)، بام شیروانی که یک سوی آن به ساختمان مجاور تکیه دارد و شیب آن فقط به یک طرف است، هر بام یک سویه، بام متکی، بام یک شیب دار، چارطاقی، ساباط، دارای چارطاقی چار طاقی
به درد خوردن، به کار آمدن، مناسب بودن برای
(کشتیرانی) بی حرکت باقی ماندن، بانجام کاری همت گماشتن، کشتی درجهت باد توقف کردن
مربوط بودن به
طبق انتظار (یا شهرت یا آرمان خود) زندگی کردن، اجرا کردن، عمل کردن به، جنب و جوشی پیدا کردن، روحی پیدا کردن
با اشتیاق در انتظار بودن، چشم به راه بودن، مشتاق بودن
1- مورد توجه قرار دادن 2- متکی بودن به، متوسل شدن به 3- انتظار داشتن
والا شمردن، با نظر تحسین آمیز نگریستن
1- بی توجه نسبت به، عاری از حساسیت نسبت به، بی خیال (در مورد چیزی) 2- دور از دسترس، نامهیا
اشاره کردن به، عطف کردن به، بازگشت دادن به
چاپلوسی کردن، خود شیرینی کردن
(انتظارات یا معیارها یا شرایط لازم) واجد بودن، از عهده برآمدن، دارا بودن
در تدارک برای، آماده سازی برای، مهیا سازی برای، پیش از، در مقدمه
قبل از، پیش از
پیش از، قبل از، مقدم بر
تا این اندازه، این قدر
1- مجاور، درب بعدی، چسبیده به، 2- تقریبا، تقریبا، نزدیک، غریب
1- در کنار، پهلوی، نزدیک، مجاور 2- تقریبا
معرفت (انجام کاری را) نداشتن
به خوبی چیز دیگری نبودن، به پای چیز دیگری نرسیدن، به گرد کسی نرسیدن
با تهدید به مجازات از عمل خلاف بازداشتن، هند تمام کردن، اتمام حجت کردن
در پی، کوشا (برای چیزی)، مصمم
به واسطه ی، به خاطر، به دلیل، بعلت، زیرا
1- خواستگاری کردن، مهرجویی کردن، نامزد بازی کردن 2- منت کشیدن، تملق گفتن
ادای احترام کردن نسبت به، بزرگداشت کردن، قدردانی کردن
(عامیانه) خود شیرینی کردن، تعریف بی جا کردن، چاپلوسی کردن، پشتیبانی کردن از
خود را (به انجام کاری) متعهد کردن
1- مربوط به، وابسته به، درباره ی 2- به نسبت
متعاقب، در تعقیب، مطابق، برحسب، بنابر
درراپیش کنید
به پایان رساندن، خاتمه دادن
متوقف کردن، موقوف کردن، به پایان رساندن
کسی را از چیزی مطلع کردن، آگاه کردن
در تنگنا قرار دادن، در بامداد شکار بگروه شکارچی پیوستن
(امریکا ـ خودمانی) چیزی را به کسی خبر دادن، آگاه کردن
(کشتیرانی) سینه ی کشتی را به سوی جریان باد چرخاندن
(به چیزی) دست رد زدن، "نه "گفتن، قبول نکردن
رسیدگی کردن به، تر و خشک کردن
(امریکا - خودمانی) خود شیرینی کردن، چاپلوسی کردن، شیره مالی کردن
از نگاه کردن به چیزی یا فکر کردن درباره ی آن خودداری کردن، چشم بر بستن
برای مصدر
آتش زدن، دچار حریق کردن، سوزاندن
1- آغاز کردن، شروع به کار کردن 2- شروع به جنگ کردن، زد وخورد، نبرد، مشت بازی، درگیری، با اشتیاق شروع کردن
(خودمانی) چاپلوسی کردن، بادمجان دور قاب چیدن
جلو کسی ایستادن، ایستادگی کردن
تبریک گفتن، درود فرستادن، شادباش گفتن
1- عادت کردن، خوگرفتن 2- پناه بردن به، (به محلی) رفتن 3- (به کار یا مطالعه و غیره) پرداختن 4- (از کسی) خوش آمدن، به دل راه دادن
به طور تحکم آمیز با کسی حرف زدن، (مانند برتر با مادون یا مهتر با کهتر) صحبت کردن
(عامیانه) سرزنش، خرده گیری، تنبیه شفاهی، سرزنش رسمی، نصیحت، توبی، اخطار
1- به سپاس از، با تشکر از 2- به خاطر، به واسطه ی، از برکت، در نتیجه، در سایه
اهمیت دادن به، اهمیت قایل شدن
آشنا بودن به، هماهنگ بودن با، درک کردن و لذت بردن
ندیدن، نفهمیدن
بحال ایست درامدن
(برای شرح عادت یا کار مکرر به کار می رود) عادت کرده، خوگرفته، مانوس
اعتماد کردن به، روی چیزی حساب کردن، امیدوار بودن
به عهده گرفتن، تقبل کردن، به کاری پرداختن
مشغول شدن، دست به کار شدن، (به کاری) پرداختن، مبارزه، توجه، عطف توجه، مراجعه، بکار پرداختن
(عامیانه) 1- درصدد، مشغول، 2- برابر (با)، قادر (به)، 3- تا، حداکثر، 4- با، مربوط به، تاحد، تاحدود، بمیزان
ثروک پیش، هیچاست
(برای بیان ناخشنودی یا شکایت یا بدبینی) این چه وضعی است ؟، دنیا خراب است !
این راه بکجا میرود
1- به این قصد که، به این منظور که 2- به این امید که، بمنظور، ازلحاظ، از نظر، برای
به منظور، با توجه به، با در نظر گرفتن، نظربه، بملاحظه
درباره ی، در مورد، نسبت به
بدون آسیب به، بی زیان برای
بدون در نظر گرفتن
بدون در نظر گرفتن
لعنت باد بر
به شکست خود اعتراف کردن، به برتری دیگری اعتراف کردن
لازم است شما

مترادف To

- حرف اضافه -
در
about , at , to , unto
نزد
about , to , near
طرف
to , towards
بر حسب
in , at , to , according to
در برابر
to , unto , against , versus , for
به
on , in , into , at , to , against
بسوی
off , into , at , to , unto , toward , against
پیش
to , unto , with , before
بطرف
on , in , into , at , to , unto , toward , with
برای
on , to , toward , for , for the sake , in order that
سوی
to , unto
تا نسبت به
to , unto
روبطرف
to , unto
- لفظ -
علامت مصدر انگلیسی است
to

معنی کلمه To به انگلیسی

to
• toward the previous condition; in accordance with; in honor of; for the good health of (during a toast with drinks)
• toward; for; in contrast with; in order to
to a certain extent
• somewhat, not exactly
to a degree
• to a large extent, to a great extent
to a great extent
• extremely, very much so
to a hair
• exactly, precisely
to a large extent
• largely, very much so
to a shaving
• exactly, precisely
to a state of
• to a condition of -, to a situation of -
to a turn
• correctly, properly
to advantage
• to be helpful; to bring a benefit
to all appearances
• as it seems, apparently, seemingly
to all intents and purposes
• with all its implications
to and fro
• back and forth
to anyone
• to any person
to approve of
• agree to, endorse (a decision)
to ask for
• request, look for, seek
to be a bearer of bad news
• bring bad results to someone, forebode
to be a bearer of good news
• be a messenger of good results
to be afraid not to be able to help
• fear that there is no chance of helping
to be all attention
• be "all ears", pay close attention, listen and/or watch carefully
to be an authority on
• be skilled in something, be proficient in a certain area, be knowledgeable in something
to be around
• to be close by, to be nearby, to be in the surroundings
to be awfully sorry
• feel very badly about, regret deeply
to be behind someone
• support a person
to be bent on doing something
• decide to do something
to be beside oneself
• lose one's temper, lose one's patience
to be better off
• be in an improved financial situation
to be blind to one's own defects
• not see one's own weakness, be unaware of one's own flaws
to be cold
• feel the cold
to be continued
• will be concluded in the future
to be no more
• die, pass away
to be on the safe side
• just to make sure
to be or not to be
• to live or to die (from shakespeare's "hamlet" when hamlet considers committing suicide)
to be out of
• be on the outside of, be excepted from; be without, lack
to be present
• be in attendance
to be psychic
• have a sixth sense, have supernatural mental power
to be quite honest about it
• with hand upon heart, honestly, between you and me, if we could speak openly for a moment
to be sure
• be certain, be positive; without a doubt
to be treated as
• be related to in such a manner
to beat the living daylights out of him
• break his bones, beat him senseless, hit him
to beg to differ
• allow oneself to dispute a matter
to begin with
• first of all, firstly, first and foremost
to bide one's time
• wait for the opportunity
to blunder away an advantage
• waste a chance, let an opportunity go to waste
to break his bones
• beat him, hit him, hurt him
to capacity
• full, no room remaining, from one end to another
to come full circle
• complete a cycle of activities
to consist of
• be comprised of, be made up of
to count one's blessings
• be thankful for the good things one has
to cut a long story short
• to summarize, to make it short
to date
• until the present time, appropriate for now
to day
• up to date, current
to death
• until death, until one dies
to die for
• (slang) wonderful, great, excellent (e.g.: "her food is excellent, it is to die for")
to drop a hint
• give a clue, hint at
to each his own
• every person has a right to his/her personal likings and tastes
to each other
• from one to the other, from this person to that person
to err is human
• making mistakes is natural; mistakes are always repeated
to excess
• too much, more than enough
to feel relief
• feel an easement, feel that something has been made easier
to fish in troubled waters
• go fishing in polluted waters, scrabble about, dig in the dirt
to get one's back up
• be steadfast about, be stubborn about
to get shot at
• be hit with a gunshot, take a bullet, be hit with a bullet
to get the better of
• gain an advantage over
to give a character
• write a letter of reference
to give someone the benefit of the doubt
• give someone the chance to prove himself, not automatically disbelieve someone
to give up
• give way, concede, give in, throw in the towel
to go blind
• become blind, lose one's sight
to go far
• exaggerate, cross the line
to go out
• go outdoors, leave, exit
to have a bee in one's bonnet
• be ga-ga over one particular idea
to have a choice
• be able to decide between two possibilities
to have one's blessing
• receive a blessing to perform some deed, get permission or approval from one
to have seen better days
• witnessed happier times in the past; not in very good shape
to have seen service
• to have served (especially in the military); be worn out, be tattered
to have the benefit of the doubt
• to enjoy a position of uncertainty
to hell in a handbasket
• to point of complete ruination
to hell with him
• damn him, may he rot in hell
to hell with it
• forget about it, i give up
to his heart's content
• as much as he wanted
to his liking
• as he likes, appealing to him
to his regret
• to his sorrow, regretfully for him, to his grief
to his satisfaction
• in a way that satisfied him, to his gratification
to infinity
• forever, indefinitely
to ing and fro ing
• to-ing and fro-ing is a situation in which the same movement between two places is repeated many times.
to intend to
• mean to, plan to, be set to
to keep well in hand
• keep under supervision, keep under watch
to kill a mockingbird
• novel written by harper lee in 1960 which won the pulitzer prize for fiction in 1961; 1962 movie based on the novel
to let
• rent, lease
to life!
• cheers! (salute used when making a toast over a drink)
to make a long story short
• in short
to make matters worse
• make a bad situation worse, cause a difficult situation become more awful
to my amazement
• to my surprise, to my astonishment
to my great surprise
• to my astonishment, to my amazement
to my heart's content
• until i'm happy, until i am satisfied
to my mind
• in my opinion, i think that...
to no avail
• for nothing, to no end, with no result
to one another
• to each other, this one to that one, one with the other
to one's better judgement
• to the best of one's opinion, to one's opinion on what is best
to one's face
• directly, openly
to piano accompaniment
• to the background music of a piano
to put it mildly
• to say it in a nice way
to say nothing of
• not to mention, and that's besides
to say the least
• briefly, without saying a lot
to scale
• in proportion to the actual dimensions
to see and to be seen
• be in public, be out amongst other people
to see naples and die
• one must see the wonders of the italian city of naples at least once in one's life
to sell
• to vend; for sale
to some degree
• to a certain extent
to some extent
• somewhat, not exactly
to spare
• reserve, extra
to spite
• for no real reason, to cause anger
to stand still
• stand in place, stop
to start with
• first of all, to begin with
to such an extent
• to such a degree, so much so
to sum up
• to total, to add up
to take a vacation
• take time off, take a holiday
to tell the truth
• to be quite honest, honestly
to the best of his ability
• as best he could, with all his effort
to the best of his knowledge
• to his best comprehension of the matter, as far as he knows
to the best of my belief
• as well as i understand, as far as i know
to the best of my knowledge
• as far as i know
to the best of one's ability
• as well as one can, as well as one is able to perform
to the best of one's knowledge
• as far as one knows
to the bitter end
• until the difficult conclusion
to the bone
• until the end, as is needed, very much
to the contrary
• it's quite the opposite, inversely
to the dogs
• lost, to hell, gone
to the east
• in the direction of east, toward the east
to the exclusion of
• except, besides
to the fingernails
• totally, completely
to the full
• completely, entirely
to the highest bidder
• to the person that offers the most money
to the last detail
• thoroughly, completely, comprehensively
to the left
• in the direction of the left, to the left side, toward the left
to the letter
• word for word, as is written
to the manor born
• born into wealth and privileges
to the max
• (slang) to the maximum, completely, to the limit
to the minute
• exactly, precisely
to the point
• hits the mark, hits the spot; to the heart of the matter, to the bottom line
to the purpose
• for the interest; relevant, belonging
to the right
• toward the right, in the direction of the right, to the right side
to the right and to the left
• in the direction of the right and then to the direction of the left, toward the right and toward the left
to the south
• toward the south, to the direction of the south
to think better of
• change one's opinion on something positively
to this effect
• for that reason, in that case
to turn one's back
• walk away from one who needs one's help
to want something badly
• desire with a passion, want something very much
to waste time
• procrastinate, cause time to go by without accomplishing an outstanding task
to what end?
• for what reason?
to what extent
• to what degree, how much
to whom it may concern
• to whomever this matter touches upon, to whomever is so interested
to wit
• that's to say, namely, meaning
to your health!
• cheers!, may you live long!
abandon oneself to
• surrender oneself to, lose all restraint, become addicted
able to
• can, capable of -
accede to
• defer another's viewpoint; arrive at a certain status
according to
• under, in accord with
• if something is true according to a particular person or book, that person or book claims that it is true.
• if something is done according to a particular principle or plan, this principle or plan is used as the basis for the way it is done.
accountable to
• answerable to
accustom oneself to
• adapt oneself to; make oneself psychologically or physically used to
accustomed to
• habituated with regards to, used to
add to
• supplement, augment; raise the quantity of; include; have an increased effect
add up to
• be rational or logical, be understandable; develop into; add up in number add up in quantity
added to
• increased, supplemented
addicted to
• feeling a compulsion to, feeling a need to
adjacent to
• next to, bordering, neighboring
administer to
• care for, tend to, look after
alive to
• attentive to; aware of; in admiration of
allot to
• give out to, distribute to, set aside for
allowed him to
• permitted him to, allowed him to; made it possible for him to
amenable to
• be influenced by, be willing to be persuaded
amount to
• add up to, came up to
amounting to
• totaling, summing up to, equaling, coming to
be a credit to
• be in praise of -, serve to glorify -
be a father to
• be someone's father (usually biological); act in the manner of a father, give advice, protect, nurture
be able to
• be capable of -
be about to
• intend to, mean to, prepare to, be on the point of
be accessible to
• reachable, approachable; able to be persuaded, convincible
be accustomed to
• be used to, be familiar with
be apt to
• be inclined to, be prone to; be likely to
be disinclined to
• tend not to, want to refuse, be reluctant to
be eager to
• long for, crave to
be elected to
• be chosen for -, be selected for -
be entitled to
• be worthy of -, deserve -
be equal to
• be identical to -, be of the same value as -, be the same as -
be forced to
• be compelled to
be in a position to
• be in a state where it is possible to -
be kind enough to
• please, would you -
be pleased to
• be happy to -, be glad to -
be prompted to
• be inspired to, become motivated to
be seasoned to
• be used to, be a veteran
be slated to
• be assigned to do a certain task
be so good as to
• be so kind as to, would you please
be susceptible to
• be sensitive to -, be affected by -, be influenced by -
be up to
• plot to -, scheme to -; be prepared to -, be ready to -; be able to -
be used to
• be accustomed to, be familiar with
bear record to
• testify to -, claim under oath that -
bear relation to
• be connected to -, be relevant to -
bear testimony to
• tell one's knowledge on -, give information on -
become acclimatized to
• adapt to; adjust to a new environment
being harnessed to
• being attached to, being tied to, being attached by means of a harness
belonging to
• fitting to, owned by
belongs to
• owned by, possessed by, is a member of, is counted with
bequeathed to
• leave to someone in a will
bind oneself to
• commit oneself to, obligate oneself to, undertake; attach oneself to, tie oneself to
boil down to
• amount to, come down to, result in; reduce by boiling
break the news to
• give the bad news to -, tell someone of unfortunate things
bring to
• revive an unconscious person
care to
• desire to -, want to -, feel like -
anxious to
• longing for, craving
appeal to
• make an appeal to; request for help or information to
apply to
• put to practical or specific use (i.e. knowledge, laws, regulations); deal with, refer to
apt to
• inclined to, prone to; likely to
arranged for him to
• made preparations for him to
as opposed to
• in contrast to, contrary to
as to
• as for, with regards to, concerning
ascribe to
• assign to, attribute to
ascription to
• attribution to, crediting to
attach conditions to
• make restrictions to, impose limits to
attach importance to
• give significant associations to -
attached to
• clinging to, adhering to; bound to, connected to; annexed to, appended to
attribute to
• ascribe to, consider as belonging to, associate with
awake to
• aware of, knowledgeable about; alert to, sensible of
helped himself to
• took what he wanted, took what he needed; stole
his heart went out to
• his soul went out to, he cared very deeply for, he felt sorry for, he had empathy for
hold a candle to
• be equal to, be comparable to; hold one's own against, do as well as
i do not wish to
• i do not want to, i have no intention of
i don't intend to
• i do not plan to, i have no intention of
i don't want to
• i do not wish to, i do not desire to
i want you very much to
• i would like you to
cater to
• pamper, satisfy desires, fulfill wishes
chained to
• attached to by a chain, fettered to
charge to
• put on the financial account of; attribute to, ascribe to
contrary to
• as opposed to, counter to
contribute to
• donate to; share in bringing about, help to cause
call attention to
• point out; cause something to be noticed
can afford to
• can allow oneself to
cling to
• hang on to; stick to, adhere to; stay close to; remain faithful to
clinging to
• adhering to, holding fast to
close one's eye to
• ignore, pay no attention to
close to
• adjacent to, nearby
closed his eyes to
• ignored, paid no attention
closing one`s eyes to
• ignoring, putting out of mind, paying no attention to -
come down to
• represent something in a fundamental manner; basically amount to; deal with or confront straight to the point; visit (e.g.: "why don't you come down to my house and have a coffee?")
come to
• inherit, gain possession; recover, regain consciousness; add up to
come up to
• come near, approach; add up to -, have a sum of -
commend one to
• send one's regards to (archaic)
committed to
• obligated to-, dedicated to-
comparable to
• can be compared to
compared to
• contrasted to, likened with, relative to, equated with
complain to
• find fault with, express pain or displeasure about
conductive to
• bringing about, causing; promoting
correspond to
• fit to, match, suit; mark, point out; communicate by letters to
decided not to
• chose not to
dedicated to
• devoted to; devoting something to someone
i'd like you to
• i would like you to, i want you to, it would be good if you would (do something, go somewhere, etc.)
if anything should happen to
• if if something bad should happen to..., if any harm should befall...
destined to
• intended for
does not claim to
• does not pretend to, does not profess to, makes no pretense
doesn't want to
• does not wish to, does not desire to
don't fail to
• do not forget to, make sure to
doom to
• pass judgment on to, condemn to
doomed to
• condemned to
drank to
• raised his glass in cheers to, drank in honor of
dared to
• was bold enough to
drink a toast to
• drink in honor of a person or thing
due to
• because of, on account of, as a result of, in consequence of; caused by
elect to
• choose for a post or position through an election
devote one's life to
• dedicate all of one's resources to, spend one's lifetime working toward a cause or project
devote oneself to
• dedicate oneself to, put all one's energy into
devoted to
• loving towards, loyal to, faithful to; dedicated to
disposed to
• inclined to, willing to
en route to
• on or along the way to
endearing oneself to
• making oneself dear to, inspiring affection in (someone else)
exclusive to
• only available to, sole rights to; unique to, limited to, restricted to
face up to
• accept the fact that, meet something or someone without shrinking
fall a victim to
• become a victim of
feel up to
• feel capable of, feel energetic enough to
fell prey to
• became a victim of, was ravaged by, was torn to pieces by
felt entitled to
• felt deserving of, felt worthy of
felt obliged to
• felt obligated to, felt compelled to, felt constrained to
forbid to
• prohibit to, outlaw, disallow to
foreign to
• unfamiliar to, not from a place, strange
funnel to
• transfer funds to, convey money to
further to
• following on; subsequent to
gave him no reason to
• provided him with no genuine excuse to
gave reason to
• provided cause to, gave motive to, provided grounds to, gave justification to
get a message across to
• send a message to
get around to
• find the time to, take the time to (do something)
get down to
• give one's full attention to (informal)
get to
• be allowed to; arrive at, reach
get used to
• become accustomed to
get wise to
• find out, understand
getting used to
• getting accustomed to, adjusting to, adapting to
give a cold shoulder to
• treat in an unkindly manner, behave indifferently towards
give a present to
• present a gift to
give a voice to
• speak out, express one's opinion
give birth to
• bear a child, bring forth offspring; bring forth, originate, create something (as of an idea or vision)
give credit to
• give recognition to, praise, acknowledge, commend, honour
give ear to
• listen to, be attentive to
give emphasis to
• stress, emphasize, show the importance of
give heed to
• pay attention to
give my love to
• send my love to, say hello to
give occasion to
• provide cause or grounds to; provide with a chance to; cause, give rise to
give one pause to
• arouse concern, make one stop and think
give place to
• make room for; give up, waive the rights to
give quarter to
• grant grace to
give regards to
• send one's greetings or best wishes to
give rein to
• allow to move freely, allow to act without restraints, set free
give rise to
• cause, lead to, bring about, result in
give the sack to
• fire, discharge
give way to
• yield to, surrender to
given to
• inclined to, disposed to, apt to, wont to
giving birth to
• bearing, bringing forth; being the cause of
giving thought to
• contemplating, considering, reflecting on
going to
• intend to, plan to
got wise to
• find out, realize, understand
had some business to attend to
• had some issues to deal with
had to
• was obliged to, was required to
hanging on to
• holding tightly to
happened to
• came to by chance, by chance did -
has to
• must, is obligated to, is required to
have a good mind to
• mean to, intend to, want to, seriously consider
have a mind to
• mean to, intend to, want to, seriously consider
have recourse to
• able to turn to for help, able to appeal to
have recurrence to
• have recourse to, resort to, have need for
have the luck to
• be blessed with good fortune
have the nerve to
• be impudent, be insolent, be rude
he is bound to
• he must, he is obliged to
he is determined to
• he has his heart set on, he wants desperately to, he is decided upon
he is prone to
• he is inclined to, he is liable to, he is given to, he is likely to
he was forced to
• he was compelled to do something, he was made to do
held on to
• seized by his fingernails
in a way which testifies to
• in a manner which gives evidence about-
in addition to
• on top of, extra to
in contradistinction to
• in contrast to
in deference to
• out of respect for
in obedience to
• out of respect for, in accordance with
in order to
• in order that, so that
in reply to
• in answer to, in response to
in response to
• in reaction to, in answer to
indifferent to
• unconcerned with, apathetic to, insensitive to, untouched by
inferior to
• of lower quality than, worse than, subordinate to, secondary to
injurious to
• causing harm to, hurtful to, detrimental to
intend to
• is destined to, is about to
introduced him to
• acquainted him with, familiarized him with, presented him to
it does not do to
• it is not enough to, it is not sufficient to
it does not pertain to
• it does not refer to, it does not have to do with
it fell to his lot to
• it was up to him to, it became his burden to
it is forbidden to
• it is prohibited to -, doing - is not allowed
it is impossible to
• there is no possibility of
it is likely to
• it is probable to
it is my practice to
• i am in the habit of -, i am accustomed to -
it is not my place to
• i am not in the position to, i have no authority in
it is reasonable to
• it is justifiable to, it is rational to, it is acceptable to
it is so kind of you to
• you are so considerate to, thank you very much for
it was his turn to
• fate fell upon him to
it was rather smart of you to
• that was very intelligent of you to -, that was a smart move to -, you were wise to -
occur to
• come to mind, think of
open to
• willing to hear, ready to consider
opened his eyes to
• was exposed to him, showed him something that he wasn't aware of
opposed to
• against
opposite to
• in front of, on the other side of the road from
joined to
• attached to -, fastened to -
keen to
• eager, enthusiastic
latch on to
• obtain, gain; comprehend, understand, catch on; join with, attach oneself to
lay claim to
• claim entitlement to, assert the right to
lay siege to
• blockade, isolate, take control of
leading to
• goes to -, arrives to -, takes one to -
lean to
• a lean-to is a shed which is attached to one wall of a house, garage, or other building.
leave no stone unturned in efforts to
• exert all possible effort in a search, search in every corner
left everything to
• (in a will) gave all property to, bequeathed everything to
lend an ear to
• listen, pay attention to the words of -
lend emphasis to
• stress, accent, place emphasis on
lend wings to
• provide wings to -
liable to
• likely to -, probable that -
persuade to
• convince to
pertaining to
• in connection to, having to do with
live up to
• fulfill someone's expectations; achieve a standard of a predetermined level (i.e. criterion set by one's own expectations or another person's example)
look forward to
• wait for with pleasure, wait eagerly for
look up to
• admire, be impressed by someone; model oneself after someone (usually an older person)
lose one's heart to
• fall in love with -
lure someone to
• entice someone to, tempt someone to
made as if to
• acted as if
made it possible for him to
• gave him the ability to, gave him the opportunity to
make a present to
• give a gift to -
make love to
• have sexual relations with, have intercourse with
make reference to
• mention, direct attention to
make up to
• compensate, correct a wrongdoing
manage to
• succeed in/to
managed to
• succeeded in
march to
• advance toward, go forward toward
marry one's daughter off to
• bring one's daughter to the huppah to be married
mean to
• intend to, be destined to
means to
• has it in his mind to, intends to, is destined to
meant to
• intended to, was planning to
measure up to
• get to the same level as -, match -, suit -
predisposition to
• tendency to
prefer to
• give priority to, desire more to
preparatory to
• before -, previous to -
prepare to
• get ready to, make oneself ready to
pretend to
• act as if; falsely represent oneself
previous to
• before
prior to
• before
proceed on to
• move on to -, pass on to
proceeds will go to
• profits will be given to, earnings will be used for
profit plummets to
• earnings sink to, earning decrease to
prone to
• tending to
pull off one's hat to
• tip one's hat to -, make a show of respect to -
new to
• recently arrived, not yet accustomed
next door to
• in the house next to, in the building next to
no royal road to
• there is not a paved road to -
not fit to
• not worthy to, not able to
re orient to
• redirect to -
read the riot act to
• give someone a strict scolding, reprimand strongly
out to
• enthusiastically trying to, resolutely attempting to
owing to
• due to, because of
partial to
• tending to favor, favorably inclined
pass the buck to
• transfer responsibility to someone else
pay attention to
• give notice to, note, give attention to
pay heed to
• be cautious; listen to, pay attention
pay homage to
• give honor to
pay honor to
• pay respect to, make a gesture of respect to
pay no regard to
• not pay attention to
pay respect to
• honor, give respect to
pay tribute to
• show respect to, praise
plans to
• schemes to, arranges to, devises to, has it in his mind to
play up to
• flatter, attempt to gain favor
point a finger to
• point at; place blame
point to
• point in the direction of
refer to
• direct attention to; apply to
referred to
• mentioned, indicated
referring to
• pertaining to, applying to
related to
• related, connected to; feeling sympathy for; identifying with
relative to
• concerning
rented to
• leased to, hired out to
reporting to
• provision of an account to -, being subordinate to -; accounting to -
pursuant to
• as a result of, due to; following, subsequent to
put a question to
• ask someone a question
put a stop to
• stop
put an end to
• stop, end
put wise to
• inform, tell, provide information
putting an end to
• ending something entirely, finishing something once and for all
run counter to
• resist, oppose
sacrifice his whole life to
• fight for (something) during one's entire lifetime
saw fit to
• believed it was proper to, found it to be correct to
say amen to
• agree to what is said, answer someone with the word "amen"
say ditto to
• agree with -
say goodbye to
• say farewell to; lose something; part from
say hello to
• send best wishes to -, give my regards to -
school oneself to
• accustom oneself to -, get used to -
send a signal to
• signal to -, send a message to -, make a sign to -
send my love to
• send best wishes to
shine up to
• try to make friends with, flirt with, come on to
show mercy to
• have compassion for -
show the door to
• drive away, expel
shut one's eyes to
• ignored -, paid no attention to -
shut one's heart to
• not feel emotions about -, not feel sympathy for -
so as to
• in order to, in order that, so that
speak to
• talk to -; rebuke; testify about -
stood up to
• resisted, was tough, stood before
subject to
• subordinate to -, under the influence of -, inferior to -
subjugated to
• enslaved to -, pledged to -
sentence to
• judge a person to -; condemn to -
sentenced him to
• determined by a court as a punishment to, pronounced the punishment of
set a limit to
• fix a limit to a given value
set an edge to
• sharpen
set bounds to
• define limits, set borders
set fire to
• ignite, set on fire
set one's hand to
• begin to work in -
set one's seal to
• allow with the use of a seal, stamp with a seal
set out to
• went to, began to
set to
• begin with energy; sign
• a set-to is a fight, especially one in which people use their fists; an informal word.
she had no business to
• that was none of her business, she had no right to do (something)
suck up to
• flatter, fawn over, compliment excessively, grovel
superior to
• bigger than -; above
supposed to
• should probably, must, needs to
spur to
• encouraged to
stand to
• prepare yourselves for action!, get ready! (military command)
take a fancy to
• be attracted to, be fond of -
take a shine to
• fall for -, have a crush on -, like very much
take great pains to
• make a great effort to do something as well as possible
take off one's hat to
• tip one's hat to, appreciate, respect
take the liberty to
• feel free (to do something), allow oneself
take to
• begin with -; continue to -
talking to
• if you give someone a talking-to, you tell them that you are angry about something that they have done.
tending to
• inclined to -, predisposed to -
thanks to
• in gratitude towards, because of
the last train to
• last way of getting to -, last method of getting to -
the same applies to
• that is the law, it is the same for this situation according to me -
there is no end to
• the process is continuous, there is no termination
there is no way to
• there is no possibility of
this applies only to
• this is only relevant to -, this is only effective for -
to intend to
• mean to, plan to, be set to
took his hat off to
• honored, respected, esteemed, regarded highly
used to
• action that was accurate once but is not true at this time (e.g.: "her parents used to live in europe and now they live in the usa")
tumble to
• become aware
turn a blind eye to
• ignore, pretend not to notice
turn a deaf ear to
• refuse to listen to somebody
turn to
• apply to, appeal to
unable to
• cannot, is incapable of
up to
• until; plotting to -, scheming to -; is capable of enduring -
was able to
• was capable of, could
was about to
• was going to, just intended to
was condemned to
• was punished to
was doomed to
• was cast on him, was forced to, was sentenced to
was faithful to
• remained faithful to, did not cheat on
was forbidden to
• was prohibited from -, was not allowed to -
was forced to
• was compelled to, was made to
was introduced to
• made the acquaintance of -, was presented to -
was lucky enough to
• was fortunate enough to, had the favorable opportunity to, had the good fate to
was nice to
• was kind to, was pleasant towards
was party to
• was part of -, participated in -
what does it all add up to
• what is the bottom line; what is the total (as in an invoice)
what is the world coming to
• how much has society deteriorated?, what level of baseness have we arrived at?
with a view to
• with the goal of -; in order to -
with an eye to
• with a purpose to -, with intent to -
with intent to
• with the purpose of -, with the aim of -
with reference to
• in regard to, with regard to, concerning, regarding, in respect to, in relation to
with regard to
• concerning, regarding; which
with relation to
• concerning
with respect to
• concerning, with regards to, regarding
without prejudice to
• without hurting the rights of -; without bias, impartially
without reference to
• without considering -
without regard to
• without taking into account
without respect to
• without considering -
witness to
• testifying for -
woe to
• oh no for -, oh my for -
To - املای فارسی: [تو] - اشتباه تایپی: {فخ}
پیشنهاد شما در مورد معنی To

افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس