کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Y به فارسی

Y
بیست‌ و پنجمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.
Yacht
کرجی‌ بادی‌ یا بخاری‌ مخصوص‌ تفرج‌.
Yacht Rope
ط‌ناب‌ ساخته‌ شده‌ از الیاف‌ نرم‌ و سفید مانیل‌.
Yachting
قایق‌ رانی‌، مسافرت‌ با قایق‌ تفریحی‌.
Yachtsman
صاحب‌ کشتی‌ تفریحی‌، علاقمند به‌ دریانوردی‌.
Yack
(kay) روده‌ درازی‌، پرحرفی‌، وراجی‌.
Yahveh
(hewhay) یهوه‌(نام‌ خدا درمیان‌ قوم‌ اسرائیل‌).
Yahweh
(hevhay) یهوه‌(نام‌ خدا درمیان‌ قوم‌ اسرائیل‌).
Yak
(.n): (ج‌.ش‌.) گاومیش‌ دم‌ کلفت‌، گاونر و کوهان‌ دار،
Yak
(.n &.tv): بط‌ور مداوم‌ حرف‌ زدن‌، وراجی‌ کردن‌،
Yak
روده‌درازی‌.
Yam
(گ‌.ش‌) سیب‌ زمینی‌ هندی‌، سیب‌ زمینی‌ شیرین‌.
Yamen
(در چین‌) اداره‌ یا مقام‌ رسمی‌ مندرین‌ یا کارمند
Yamen
دارای‌ رتبه‌، اداره‌ دولتی‌.
Yammer
شیون‌ و زاری‌ پی‌ در پی‌ کردن‌، شیون‌ و زاری‌.
Yank
(eeknay) ضربه‌ناگهانی‌ و شدید، تکان‌ شدیدوسخت‌، تشنج‌،
Yank
زودکشیدن‌، تکان‌ تنددادن‌، امریکایی‌.
Yankee
(knay) ضربه‌ناگهانی‌ و شدید، تکان‌ شدیدوسخت‌، تشنج‌،
Yankee
زودکشیدن‌، تکان‌ تنددادن‌، امریکایی‌.
Yankee Doodle
سرباز شمالی‌ امریکا(در جنگ‌ داخلی‌).
Yap
(ج‌.ش‌) سگ‌ زوزه‌ کش‌، سگ‌ بداصل‌، زوزه‌، صدای‌ تند و تیز،
Yap
حرف‌، سخن‌، زوزه‌ کشیدن‌، عوعو کردن‌.
Yard
یارد(63 اینچ‌ یا 3 فوت‌)، محوط‌ه‌ یا میدان‌، محصور
Yard
کردن‌، انبار کردن‌(در حیاط‌)، واحد مقیاس‌ ط‌ول‌ انگلیسی‌
Yard
معادل‌ 4419/0 متر.
Yard Goods
اجناس‌ ذرعی‌.
Yard Man
کسیکه‌ برای‌ اداره‌ کارهای‌ ط‌ویله‌ اجیر میشود، مهتر
Yard Man
گاو، متصدی‌ محوط‌ه‌.
Yardage
میزان‌ و مقدار چیزی‌ بحسب‌ یارد، مجموعه‌.
Yardmaster
رئیس‌ محوط‌ه‌ بارانداز راه‌ اهن‌.
Yardstick
چوب‌ ذرع‌، میزان‌، مقیاس‌، پیمانه‌، معیار.
Yare
اماده‌، تند، جلد، تردست‌، سرزنده‌.
Yarn
نخ‌ تابیده‌، نخ‌ با فندگی‌، الیاف‌، داستان‌ افسانه‌ امیز،
Yarn
افسانه‌ پردازی‌ کردن‌.
Yarn Dye
نخ‌ پارچه‌ بافی‌ را رنگ‌ کردن‌.
Yarrow
(گ‌.ش‌.) بومادران‌، بومادران‌ هزار برگ‌.
Yaup
(pway) خمیازه‌ کشیدن‌، زوزه‌، جیغ‌ زدن‌، وراجی‌ کردن‌.
Yaw
انحراف‌ کشتی‌ از مسیر خود، انحراف‌، تجاوز از حدود،
Yaw
از مسیر خود منحرف‌ شدن‌.
Yawl
قایق‌ چهار پارویی‌ یا شش‌ پارویی‌ حمل‌ شده‌ در کشتی‌.
Yawn
دهن‌ دره‌ کردن‌، خمیازه‌ کشیدن‌، با حال‌ خمیازه‌ سخن‌
Yawn
گفتن‌، دهن‌ دره‌.
Yawp
(puay) خمیازه‌ کشیدن‌، زوزه‌، جیغ‌ زدن‌، وراجی‌ کردن‌.
Yaws
(ط‌ب‌) بیماری‌ مسری‌ و عفونی‌ حاصله‌ در اثراسپیروکتی‌
Yaws
بنام‌ (eunetrep amenoperT).
Ycleped
(tpelcy) نامیده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌.
Yclept
(depelcy) نامیده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌.
Ye
شکل‌ قدیمی‌ کلمه‌ ehT، شماها.
Yea
اری‌، بله‌، در حقیقت‌، بلکه‌، رای‌ مثبت‌.
Yean
بچه‌ اوردن‌ (بزو گوسفند)، بره‌ زاییدن‌.
Yean Round
در تمام‌ سال‌، کار کننده‌ در تمام‌ سال‌.
Yeanling
نوزاده‌ بره‌، بزغاله‌.
Year
سال‌، سنه‌، سال‌ نجومی‌.
Yearbook
سالنامه‌، گزارشات‌ سالانه‌.
Yearling
ادم‌ یکساله‌، گیاه‌ یک‌ ساله‌.
Yearlong
یکسال‌ تمام‌، یکساله‌.
Yearly
سالیانه‌، همه‌ سال‌، سال‌ بسال‌.
Yearn
ارزو کردن‌، اشتیاق‌ داشتن‌، مشتاق‌ بودن‌.
Yeast
مخمر، (مج.) خمیرمایه‌، خمیرترش‌، تخمیرشدن‌.
Yeasty
مخمر مانند، دارای‌ ماده‌ تخمیری‌، خمیردار، خمیر مایه‌
Yeasty
دار.
Yegg
(namggey) (ز.ع‌) جانی‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شکن‌.
Yeggman
(ggey) (ز.ع‌.) جانی‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شکن‌.
Yell
فریاد زدن‌، نعره‌ کشیدن‌، صدا، نعره‌، هلهله‌.
Yellow
زرد، اصفر، ترسو، زردی‌.
Yellow Bile
سودا، صفرا، ماده‌ء زردی‌ که‌ در قدیم‌ میگفتند از کبد
Yellow Bile
ترشح‌ میشود و موجب‌ ایجادحالت‌ سودایی‌ میگردد.
Yellow Daisy
(گ‌.ش‌.) گل‌ پنچ‌ هزاری‌، گل‌ ژاپونی‌.
Yellow Fever
(ط‌ب‌) تب‌ زرد.
Yellow Grease
پیه‌ خوک‌.
Yellow Green Alga
(ج‌.ش‌) جلبک‌ دارای‌ رنگدانه‌ زرد تا سبز.
Yellow Jack
(ط‌ب‌) تب‌ زرد، پرچم‌ قرنط‌ینه‌ کشتی‌.
Yellow Jacket
(ج‌.ش‌.) زنبور زرد اجتماعی‌(eadipseV).
Yellow Ocher
گل‌ اخری‌، اخری‌ زرد، رنگ‌ اخری‌.
Yellowhammer
(ج‌.ش‌.) سهره‌ اروپایی‌ (allenirtic azirebmE).
Yellowish
زردفام‌، مایل‌ بزردی‌.
Yellowlegs
(ج‌.ش‌.) یلوه‌ بزرگ‌ زرد رنگ‌.
Yelp
واغ‌ واغ‌ کردن‌، لاف‌ زدن‌، بالیدن‌، جیغ‌ زدن‌، واغ‌ واغ‌.
Yelper
(ج‌.ش‌.) توله‌.
Yen
واحد پول‌ ژاپن‌، اصرار، تمایل‌، رغبت‌ شدید.
Yeoman
(ylnamoey) خرده‌ مالک‌، کشاورز، مالک‌ جزء.
Yeoman Of The Guard
گارد سلط‌نتی‌ محافظ‌ جان‌ پادشاه‌ انگلیس‌.
Yeoman"s Service
خدمت‌ صادقانه‌ و از روی‌ وفاداری‌ و صمیمیت‌.
Yeomanly
(namoey) خرده‌ مالک‌، کشاورز، مالک‌ جزء.
Yeomanry
خرده‌ مالکین‌، سواره‌ نظ‌ام‌، سرباز داوط‌لب‌.
Yerk
سیخ‌ زدن‌، سک‌ زدن‌، برانگیزاندن‌، شلاق‌ زدن‌ کوبیدن‌،
Yerk
قاپیدن‌ وبردن‌، محکم‌ بستن‌، فشار دادن‌، هل‌ دادن‌، شکاف‌
Yerk
برداشتن‌، لگد، مشت‌، ضربت‌، حرکت‌ سریع‌ و شدید.
Yes
بله‌، بلی‌، اری‌، بلی‌ گفتن‌.
Yes Man
ادم‌ بله‌ بله‌ گو، نوکر.
Yester
مربوط‌ به‌ دیروز.
Yesterday
دیروز، روز پیش‌، زمان‌ گذشته‌.
Yesteryear
سال‌ گذشته‌، پارسال‌.
Yestreen
دیروز عصر، دیشب‌.
Yet
هنوز، تا ان‌ زمان‌، تا کنون‌، تا انوقت‌، تاحال‌، باز
Yet
هم‌، بااینحال‌، ولی‌، درعین‌ حال‌.
Yew
(گ‌.ش‌.) سرخدار.
Yiddish
زبان‌ عبری‌ رایج‌ میان‌ کلیمیان‌ روسیه‌ ولهستان‌ والمان‌
Yiddish
وغیره‌(مخلوط‌ی‌ازالمانی‌وعبری‌).
Yield
ثمر دادن‌، واگذارکردن‌، ارزانی‌ داشتن‌، بازده‌، محصول‌،
Yield
حاصل‌، تسلیم‌ کردن‌ یا شدن‌.
Yielder
تسلیم‌ کننده‌، بدهکار، پاداش‌ دهنده‌، حاصل‌ دهنده‌.
Yip
جیر جیر کردن‌، زوزه‌ کشیدن‌، عوعو کردن‌، واغ‌ واغ‌.
Yippee
هیپ‌ هیپ‌ هورا.
Yodel
صدای‌ اواز مانند دلی‌ دلی‌ که‌ اهالی‌ سویس‌ و مردم‌
Yodel
کوهستانی‌ دراواز خود تکرار میکنند.
Yodeler
اواز خوان‌، دلی‌ دلی‌ گو.
Yoga
(cigoy) ریاضت‌، فلسفه‌ جوکی‌.
Yoghurt
(trugoy) (امر.) ماست‌، یوقورت‌.
Yogi
(nigoy) جوکی‌، مرتاض‌ هندی‌.
Yogic
(agoy) ریاضت‌، فلسفه‌ جوکی‌.
Yogin
(igoy) جوکی‌، مرتاض‌ هندی‌.
Yogurt
(truhgoy) (امر.) ماست‌، یوقورت‌.
Yoicks
صید روباه‌، علامت‌ تعجب‌ در هیجان‌ و خشم‌ و خوشی‌ و
Yoicks
وجد.فریاد تحریک‌ و تشویق‌ برای‌ تازی‌ شکاری‌ مخصوص‌
Yoke
یوغ‌، (مج.) اسارت‌، بندگی‌ عبودیت‌، در زیر یوغ‌ اوردن‌،
Yoke
جفت‌ کردن‌، (مج.) وصل‌ کردن‌.
Yoke
(kloy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زیست‌ شناسی‌) محتویات‌ نط‌فه‌.
Yokefellow
یار، رفیق‌، هم‌ تراز، شریک‌، شریک‌ زندگی‌.
Yokel
روستایی‌، برزگر، دهاتی‌، نادان‌.
Yolk
(ekoy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زیست‌ شناسی‌) محتویات‌ نط‌فه‌.
Yolk Sac
(جنین‌ شناسی‌) کیسه‌ زرده‌ دورتادور جنین‌.
Yon
شخص‌ ان‌ ط‌رفی‌، ان‌ یکی‌ دیگر، ان‌.
Yond
دورتر، عقب‌ تر، ان‌، انها.
Yonder
انجا، انسو، انط‌رف‌، واقع‌ در انجا، دور.
Yonker
(reknuoy) نجیب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌.
Yoohoo
اهوی‌، اهای‌.
Yore
در زمانی‌ بسیاردور، در گذشته‌، در قدیم‌.
Yorkshire
(ج‌.ش‌) خوک‌ سفید از نژاد یورکشایر، ایالت‌ یورکشایر
Yorkshire
درشمال‌ انگلستان‌.
You
شما، شمارا.
You All
همه‌ شما.
You"d
dah uoy، dluow uoy =.
You"ll
llahs uoy، lliw uoy =.
You"re
(era uoy=) شما هستید.
You"ve
(evah uoy=) شما دارید.
Young
جوان‌، تازه‌، نوین‌، نوباوه‌، نورسته‌، برنا.
Young Turk
افسر جوان‌ افراط‌ی‌.
Youngest
جوانترین‌.
Youngger
جوانتر، بچه‌ تر.
Youngish
جوان‌وار، نسبتا جوان‌.
Youngling
جوانه‌ (درگیاهان‌)، جوانک‌، مبتدی‌.
Youngster
نو باوه‌، جوانک‌، پسر بچه‌، (گ‌.ش‌.) برگچه‌.
Younker
(reknoy) نجیب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌.
Your
مال‌ شما، مربوط‌ به‌ شما، متعلق‌ به‌شما.
Yours
مال‌ شما، مال‌ خود شما(ضمیر ملکی‌).
Yourself
خود شما، شخص‌ شما.
Yous Truly
ارادتمند شما.
Youth
نوباوگان‌، جوانی‌، شباب‌، شخص‌ جوان‌، جوانمرد، جوانان‌.
Youth Hostel
شبانه‌ روزی‌ جوانان‌، مهمانسرای‌ جوانان‌.
Youthful
دارای‌ نیروی‌ شباب‌، جوان‌، باط‌راوت‌.
Yowl
صداهای‌ ناهنجار ایجاد کردن‌، ناله‌ و شیون‌ کردن‌، زوزه‌
Yowl
کشیدن‌، عوعو کردن‌، زوزه‌.
Yoyo
یویو، نوعی‌ اسباب‌ بازی‌ بچگانه‌.
Yucca
(گ‌.ش‌.) درخت‌ یوکای‌ امریکایی‌.
Yule
جشن‌ میلاد عیسی‌ مسیح‌.
Yule Log
کنده‌ بزرگی‌ که‌ شب‌ میلاد بمناسبت‌ اغاز مراسم‌ عید در
Yule Log
بخاری‌ منزل‌ گذارند.
Yuletide
ایام‌ عید تولد عیسی‌.
Yummy
جالب‌، زیبا، جالب‌ توجه‌، لذیذ، خوشمزه‌.
Yurt
(atruy) خیمه‌ کروی‌ قرقیزهای‌ ساکن‌ سیبریه‌.
Yurta
(truy) خیمه‌ کروی‌ قرقیزهای‌ ساکن‌ سیبریه‌.
yahoo
جانوری که درقالب انسانی باشد - ادم حیوان صفت
yah
اه ha
yashmak
روبند - پیچه
yhis port is not yet peopled
این بندر هنوزاباد نشده است
yourselves
خودتان - خود شماها
you did right
خوب کردید - کارصحیحی کردید
you have been seen
دیده شده اید
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس