معنی کلمه آگهی به انگلیسی

آگهی
flier
آگهی بازرگانی
advertising , promotion
آگهی درگذشت
obituary
آگهی ستونی
classified advertisement
آگهی کردن
ballyhoo
آگهی کننده
advertiser
بخش آگهی های دفتر تلفن
Yellow Pages
زدن آگهی به دیوار
post
ورقه آگهی
handout
آگهیدن
announce
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس