معنی کلمه تب به انگلیسی

تب
fever , temperature
با تب و تاب
feverishly
پر تب و تاب
fervent , flaming , rabid , tempestuous , feverish , sultry
تب آفتی
foot-and-mouth disease
تب آور
feverish , pyretic
تب بر
febrifuge, antipyretic
تب برفکی
foot-and-mouth disease
تب جنگل
jungle fever
تب دار
fevered , feverish
تب روماتیسم
rheumatic fever
تب عرق گز
prickly heat
تب گونه
feverish
تب گیر
thermometer
تب نوبه
malaria
تب و تاب
dramatics , ecstasy , edge , fire , flush , glow , vigor , vigour
تب و تاب داشتن
sizzle
تب و تاب عشق
fervor
تب و لرز
shakes
تب وتاب
glow
تب یونجه
hay fever
دارای تب
feverish
داروی تب بر
refrigerant
در تب و تاب بودن
agonize , smoulder , simmer , smolder
سرخ در اثر تب
hectic
وابسته به تب
pyretic
آمیخته تبار
mongrel
اتباع
citizenry
اختبار
gaining knowledge by experiment or experience
ارتباط
communication , communion , contact , correlation , interrelation , interrelationship , liaison , linkage , links , perspective , touch
ارتباط داخلی
intercommunication
ارتباط داخلی داشتن
intercommunicate
ارتباط داشتن
communicate , touch
ارتباط ذهنی
telepathy
ارتباط غیرکلامی
body language
ارتباطات راه دور
telecommunications
ارتباطی
pertaining to communications, connecting
ارتقای رتبه دادن
elevate
ارزیابی اعتبار
credit rating
از اشتباه در آوردن
undeceive
از اعتبار افتادن
lapse
استبداد
absolutism , autocracy , dictatorship , tyranny, despotism
استبدادی
dictatorial , totalitarian , despotic, absolute
استبرا
purification
استبصار
observing attentively
اشتباه
error, mistake,fallacious , fallacy , false
اشتباه آمیز
erroneously
اشتباه آمیزانه
erroneously
اشتباه خواندن
misread
اشتباه در محاسبه
miscalculation
اشتباه فاحش
blunder
اشتباه فهمیدن
misconstrue
اشتباه لپی
flub,balk
اشتباه لپی کردن
blunder , bumble
اشتباه نشدنی
unmistakable
اشتباه نقل قول کردن
misquote
اشتباه کار
blunderer , goofy , muddle-headed , tinker
اشتباه کاری
bungle
اشتباه کردن
err , goof , perpetrate , mistake , slip , snafu , trip
اشتباه کردنی
mistakable
اشتباه کوچک
flyspeck
اشتباها
by mistake, erroneously
اشتباهی
bum , erroneous , false , mistaken , wrong , wrongly
اطلاع کتبی دادن
write
اعتبار
credit
اعتبار اسنادی
letter of credit
اعتبار اوراق قرضه
rating
اعتبار بخشیدن
accredit , validate
اعتبار دادن
trust
اعتبار دهنده
creditor
اعتبار فراهم کردن
finance
اعتبارنامه
letter of credit
اعتبارنامه دادن
accredit
اعتباری
nominal
افزودن تبصره
attach
اقتباس
borrowing, acquiring, extract
اقتباس ناپذیر
inimitable
اقتباس و تنظیم
adaptation
اقتباسی
scissors-and-paste
انتباه
waking, vigilance
اندام تباهی
lesion
انقلاب اکتبر
Russian Revolution
انگلیسی و آمریکایی انگلیسی تبار
Anglo-
اهل تبت
Tibetan
اکتبر
October
ایل و تبار
family , people
با تبر قطع کردن
ax , axe
باز کردن به روی همه برای رفع تبعیض
integrate
بازیکن بسکتبال
cager
بالارتبه
senior, of a high position
باند تبهکاران
gang
بد تبار
half-breed
بدتبار
low-born
برائت از اشتباه
infallibility
بریده شده با تبر
hewn
بسکتبال دخترانه
netball
بسکتبالیست
cager
بسیار پاک و مرتب
antiseptic
بلا اعتبار کردن
nullify
بلند مرتبگی
sovereignty
بلندمرتبه
eminent
به اشتباه
amiss
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس