کره

معنی کره به انگلیسی


ball , butter , globe , moon , offspring , orb , sphere , spread , youngling
foal
bronco
Korean
globe
eyeball
foal
earth , terra firma , world
filly
butter
buttery , coltish
ghee
margarine
atmosphere
cocoa butter
hydrosphere
foal
hemisphere
globe
hemisphere
shortbread

مترادف کلمه کره


اسم
butter
کره , روغن , روغن زرد , کره مالیدن روی
globe
زمین , گوی , حباب , قطره , کره , کره خاک
sphere
محیط , حوزه , گوی , قلمرو , رشته , دایره , کره , فلک , گردون , جسم کروی , حدود فعالیت , دایره معلومات
butterfat
کره , روغن شیر
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس