معنی کلمه گرای به انگلیسی

گرای
inclination
آرمان گرای
idealizer , quixotic , romantic
آرمان گرای افراطی
visionary
آروین گرای
empiricist
آشتی گرای
dove , pacifist , pacific , peaceful
آینده گرای
forward , futurist
اتحادیه گرای
syndicalist , unionist
اثبات گرای
positivist
اختیار گرای
libertarian
ارتش گرای
militarist
افراط گرای
extremist , radical
التقاط گرای
eclectic
انسان گرای
Humanist
انگلیسی گرای
Anglophile
برتری گرای
supremacist
بهره گرای
commercial
پیشروی گرای
liberal
تردید گرای
skeptical
جامعه گرای
socialist
خلوت گرای
anchorite , retiring , seclusive
رواق گرای
Stoic
رومانتیک گرای
romanticist
رویا گرای
Utopian
زیست بوم گرای
environmentalist
سنت گرای
conservative , old-fashioned , traditionalist
طبیعت گرای
naturalist
عزلت گرای
antisocial
عمل گرای
pragmatic
فروید گرای
Freudian
گذشته گرای
conservative , old-fashioned
گرای گر
fellow traveler
مردمی گرای
Humanist
ناب گرای
purist
ناپایداری گرای
nonresistant
ناسنت گرای
liberal
نیست گرای
nihilist
هم گرای
gregarious
هیچ گرای
nihilist
واپس گرای
reactionary
کشیش گرای
clericalist
آخوند گرایی
clericalism
آرامش گرایی
quietism
آرمان گرایانه
Utopian
آرمان گرایی
idealism , idealization
آرمان گرایی کردن
idealize , romanticise , romanticize
آروین گرایی
empiricism
آشتی گرایی
pacifism
آینده گرایانه
futuristic
آینده گرایی
futurism
اتحادیه گرایی
syndicalism , trade unionism , unionism
اثبات گرایی
positivism
احساس گرایی
sensationalism
احساسات گرایی
emotionalism , sentimentalism
احیاگرای مذهبی
revivalist
احیاگرایی مذهبی
revivalism
اراده گرایی
voluntarism
ارتش گرایانه
militaristic
ارتش گرایی
militarism
افراط گرایی
extremism
التقاط گرایی
eclecticism
امریکا گرایی
Americanism
انحراف گرایی
deviationism
انسان گرایی
humanitarianism
انسانیت گرایی
humanitarianism
ایل گرایی
tribalism
برتری گرایانه
imperious
برداشت گرایی
impressionism
برهنه گرایی
nudism
برونگرایی
extroversion
برین گرایی
transcendentalism
بنیاد گرایی
purism
بنیادگرایی
radicalism
بهزان گرایی
favoritism
بهگرایی
convalescence
بودا گرایی
Buddhism
پویش گرایی
dynamism
تاریک گرایی
obscurantism
تجربه گرایی
empiricism
تخصص گرایی
specialism
تدریج گرایی
gradualism
تعالی گرایی
transcendentalism
تفنن گرایی
dilettantism
توسعه گرایی
expansionism
تک بودگرایی
individualism
جامعه گرایی
socialism
جبرگرایی
determinism
جمع گرایی
collectivism
جمهوری گرایی
republicanism
جنسیت گرایی
sexism
جهانگرایی
internationalism
چپ گرایی
leftism
چند گانه گرایی
pluralism
چند گرایی
pluralism
حمایت گرایی
protectonism
خردگرایی
rationalism
خواست گرایی
voluntarism
خود گرایی
autism
درون گرایی
subjectivism
دسته گرایی
factionalism
دولت گرایی
loyalism
ذهن گرایی
subjectivism
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس