گرای

معنی کلمه گرای به انگلیسی


inclination
fellow traveler
idealizer , quixotic , romantic
empiricist
dove , pacifist , pacific , peaceful
forward , futurist
syndicalist , unionist
positivist
libertarian
militarist
extremist , radical
eclectic
Humanist
Anglophile
supremacist
commercial
environmentalist
conservative , old-fashioned , traditionalist
Humanist
purist
nonresistant
liberal
nihilist
gregarious
nihilist
reactionary
liberal
skeptical
socialist
anchorite , retiring , seclusive
naturalist
antisocial
pragmatic
Freudian
conservative , old-fashioned
clericalist
Stoic
romanticist
Utopian

مترادف گرای


اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس