معنی کلمه احسن به فارسی

احسن
خوبتر, نیکوتر, بهتر
( صفت ) زه آفرین احسنت . قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه . ( فردوسی )
قریه ای است بین یمامه و حمی ضریه
احسن التقاسیم
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم 0 کتابی است معتبر در جغرافیا بزبان عربی تالیف مقدسی ( ه . م 0 )
احسن الخالقین
( صفت ) نیکوترین آفرییندگان خدای تعالی . توضیح ماخوذ است از آیه فتبارک الله احسن الخالقین .
نیکو ترین آفرینندگان
احسن الطلاق
( صفت اسم ) آنست که مرد زن خویش را در طهر طلاق دهد وبا او نیارامد و ترک او گوید ناعده وی بپایان رسد
آنست که مرد زن خویش را در طهر طلاق دهد
احسن القصص
( صفت ) بهترین قصه ها 2 - ( اسم ) نام سوره یوسف در قر آن مجید .
نام سوره از قر آن و نام دیگر آن یوسف است
احسن الله
( جمله دعایی ) خدا نیکو کناد یااحسن الله خلاصه . خدا رهایی او را نیکو انجام دهاد . : اگر رای عزیز فلان احسن الله خلاصه بجانب ماالتفاتی کند . یا احسن الله جزاک خدا پاداش ترا نیکو دهاد . بدوسه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک تابمنت احسان باشد احسن الله جزاک . ( رودکی )
احسن الله جزاک
نیکو کناد خدای پاداش ترا
احسن تقویم
روی خوب راست قامت
علی احسن الحال
به نیکوترین حال .
احسنت
کلمه مدح وتحسین یعنی خوب کردی, کارنیکوکردی, درفارسی به معنی مرحبا, آفرین, زه گفته می شود
( فعل ) مفرد مخاطب از فعل وماضی از مصدر احسان نیکو کردی . مرحبا . آفرین . زه . خه . : خسروا . خاقانی عذرا سخن هندوی تست هندویی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک . ( خاقانی ) و بسبب احسنت او سلطان مرا هزار دینار فرمود . یا احسنت زدن . آفرین گفتن . یا احسنت کردن . آفرین کردن تحسین گفتن : هر دم فلک الاعظم زواج شرف خویش احسنت کند برشرف چون تو پسر بر. ( سنائی ) یا احسنت گفتن . آفرین گفتن تحسین کردن : پراکنده گویی حدیثم شنید جزا حسنت گفتن طریقی ندید . ( سعدی ) یا احسنت یافتن . احسنت شنیدن آفرین شنیدن به غزل یافتم همی احسنت به ثنا یافتم همی احسان ( فرخی )
کلمه مدح بمعنی آفرین مرحبا
باحسن وجوه
ببهترین راه ببهترین صورت ببهترین روی ببهترین روش باحسن شقوق .
قراحسنلو
دهی است که در 502 هزار گزی طهران میان ریزمینی و آقداغ واقع و ایستگاه راه آهن است .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس