اسامی

معنی کلمه اسامی به فارسی


نامها, جمع اسم
( اسم ) جمع اسم نامها اسمها
اسامه بن زید حب رسول

معنی اسامی در لغت نامه دهخدا


اسامی. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اسماء. جج ِ اسم. (غیاث اللغات ). نامها : حاضران گفتند تفصیل اسامی ایشان بازگوی. (کلیله و دمنه ).
اسامی ساکنان کوی او دریک ورق دیدم
در آن دیباچه ٔ دولت حدیث ما نمیگنجد.
امیرحسن دهلوی.

اسامی. [ اُ می ی ] (ص نسبی ) منسوب به أسامةبن زید حب ّ رسول (ص ). (انساب سمعانی ).

معنی اسامی در فرهنگ لغت معین


( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ اسم ؛ نام ها، اسم ها.

معنی اسامی در فرهنگ عمید


= اسم
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس