اسنان

معنی کلمه اسنان به فارسی


دندانها, سالهای زندگی, جمع سن
( اسم ) جمع سن . 1 - سالهای زندگی . 2 - دندانها .
دهی از دهستان شاخنات بخش در میان شهرستان بیرجند 78000 گزی شمال باختری در میان 12000 گزز جنوب خاوری شاخن . کوهستانی - معتدل .
بلغت فارسی دندان گرگ خوانند و بسریانی شنتدنیا و شوشیدما گویند . جبرئیل و صهار بخت گویند او را بعربی بقله الیهود گویند و ابو حداد گوید که پلنگ بخوردن او مانوس است .
زواید دقیقه که در اصل ظفره روید
دندانهای نیش
( اسم ) بارزد

معنی اسنان در لغت نامه دهخدا


اسنان. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ سِن ّ. سالها. (غیاث ). || دندانها. (غیاث ): حَدثنا ابراهیم بن عبدالرحمن ابوسهل مولی موسی بن طلحة قال رأیت موسی بن طلحة قد شد اسنانه بذهب. (الکنی و الاسماء للدولابی ).

اسنان. [ اِ ] (ع مص ) کلانسال شدن. (منتهی الارب ). بزاد برآمدن. (تاج المصادر بیهقی ). بسیارسال شدن. || برآمدن دندان. || رویانیدن دندان را. (منتهی الارب ). || اسنان سدیس ناقه ؛ نبت آن. رستن دندان هشت سالگی اشتر و رویانیدن آن. (تاج المصادر بیهقی ).

اسنان. [ ] (اِخ ) یکی از نوکران شهزاده یساور که از جانب وی ودیگر شهزادگان با جمعی دیگر بعنوان ایلچی نزد ابوسعید رفت. (ذیل جامعالتواریخ رشیدی حافظ ابرو ص 81).

اسنان. [ اَ ] (اِخ ) قریه ای از قرای هرات. (معجم البلدان ) (مرآت البلدان ).

اسنان. [ اَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند، 78000 گزی شمال باختری درمیان ، 12000 گزی جنوب خاوری شاخن. کوهستانی ، معتدل. سکنه 231 تن. شیعه. زبان : فارسی. آب از: قنات. محصول : غلات ، تریاک. شغل : زراعت ، گله داری. قالیچه و پلاس بافی. راه : مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی اسنان در فرهنگ لغت معین


( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ سِن . 1 - دندان ها. 2 - دندانه داس . 3 - تیزی مهرة پشت . 4 - سال های زندگی .

معنی اسنان در فرهنگ عمید


= سنّ
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس