اسنان

معنی کلمه اسنان به فارسی


دندانها, سالهای زندگی, جمع سن
( اسم ) جمع سن . 1 - سالهای زندگی . 2 - دندانها .
دهی از دهستان شاخنات بخش در میان شهرستان بیرجند 78000 گزی شمال باختری در میان 12000 گزز جنوب خاوری شاخن . کوهستانی - معتدل .
بلغت فارسی دندان گرگ خوانند و بسریانی شنتدنیا و شوشیدما گویند . جبرئیل و صهار بخت گویند او را بعربی بقله الیهود گویند و ابو حداد گوید که پلنگ بخوردن او مانوس است .
زواید دقیقه که در اصل ظفره روید
دندانهای نیش
( اسم ) بارزد

معنی اسنان در لغت نامه دهخدا


اسنان .
[ اَ ] (ع اِ) ج ِ سِن ّ.
سالها.
(غیاث ).
|| دندانها.
(غیاث ): حَدثنا ابراهیم بن عبدالرحمن ابوسهل مولی موسی بن طلحة قال رأیت موسی بن طلحة قد شد اسنانه بذهب .
(الکنی و الاسماء للدولابی ).

اسنان .
[ اِ ] (ع مص ) کلانسال شدن .
(منتهی الارب ).
بزاد برآمدن .
(تاج المصادر بیهقی ).
بسیارسال شدن .
|| برآمدن دندان .
|| رویانیدن دندان را.
(منتهی الارب ).
|| اسنان سدیس ناقه ؛ نبت آن .
رستن دندان هشت سالگی اشتر و رویانیدن آن .
(تاج المصادر بیهقی ).

اسنان .
[ ] (اِخ ) یکی از نوکران شهزاده یساور که از جانب وی ودیگر شهزادگان با جمعی دیگر بعنوان ایلچی نزد ابوسعید رفت .
(ذیل جامعالتواریخ رشیدی حافظ ابرو ص 81).

اسنان .
[ اَ ] (اِخ ) قریه ای از قرای هرات .
(معجم البلدان ) (مرآت البلدان ).

اسنان .
[ اَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند، 78000 گزی شمال باختری درمیان ، 12000 گزی جنوب خاوری شاخن .
کوهستانی ، معتدل .
سکنه 231 تن .
شیعه .
زبان : فارسی .
آب از: قنات .
محصول : غلات ، تریاک .
شغل : زراعت ، گله داری .
قالیچه و پلاس بافی .
راه : مالرو.
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).<

معنی اسنان در فرهنگ لغت معین


( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ سِن . 1 - دندان ها. 2 - دندانه داس . 3 - تیزی مهرة پشت . 4 - سال های زندگی .

معنی اسنان در فرهنگ عمید


= سنّ
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس