معنی کلمه امشی به فارسی

امشی
دارویی از مواد نفتی که آنرا برای دفع حشرات بخصوص مگس با تلمبه بهوا می پاشند .
امشی پاش
تلمبه ای که با آن امشی می پاشند
امشی زدن
زدن تلمبه امشی تا امشی بپاشد
الجامشی
( اسم ) اطاعت فرمانبرداری .
تگامشی
کلمه مرکب است از تگ و مشی و الف برای اتصال است چنانکه در تگاپو و دوادو
جامشید
جمشید
خامشی
خاموشی
خامشی گزیدن
خامشی برگزیدن خامشی انتخاب کردن
رامشی
منسوب به رامش, نوازنده, خواننده
( صفت ) نوازنده و خواننده رامشگر .
ابو اسحاق ابراهیم رامشی محدث بود . وی از ابو عمر و محمد بن محمد بن صابر بخاری و دیگران روایت کرد و ابو محمد نخشبی از او روایت دارد.
رامشی نامه
نامه شادی . طرب نامه
رامشین
دهیست از دهستان براکوه بخش چغتای شهرستان سبزوار .
رامشینی
شیرویه مظفربن حسن بن حسین بن منصور رامشینی او از ابو محمد حسن بن احمد بن محمد ابهری صفار حدیث روایت کرد و معدانی ازو روایت دارد .
فرامشی
از یاد رفتگی نسیان مقابل یاد ذکر یا بباد فراموشی دادن 0 کاملا از یاد بردن
مشک طرامشیر
گیاهی است از تیره نعنائیان که خود رواست و آنرا ریحان الارض و دیقط امون نیز گویند .
مشکطرامشیع
( اسم ) مشکطرامشیر
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس