مترجم

دیکشنری
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

بر انگیختن

معنی بر انگیختن در لغت نامه دهخدا

-

معنی بر انگیختن به فارسی

( مصدر ) از جای حرکت دادن اسب برای رفتن .
( مصدر ) از جای حرکت دادن اسب برای رفتن .
نقش باختن 0 رل بازی کردن 0 یا صورت ساختن 0 صورت تصویر کردن 0

معنی بر انگیختن در فرهنگ معین

-

معنی بر انگیختن در فرهنگ فارسی عمید

-

معنی بر انگیختن به انگلیسی

- فعل -
abet
تشویق کردن ، جرات دادن ، تربیت کردن ، معاونت کردن ، بر انگیختن
cheer
تشویق کردن ، بر انگیختن ، هلهله کردن ، دلخوشی دادن ، ترغیب کردن
prod
بر انگیختن ، سک زدن ، سیخ زدن ، سیخونک زدن
arouse
بر انگیختن ، تحریک کردن ، بیدار کردن
infuse
بر انگیختن ، پاشیدن ، ریختن ، دم کردن ، القاء کردن
roust
بر انگیختن
excite
بر انگیختن ، تحریک کردن ، اشوبناک کردن ، تهییج کردن ، براشفتن ، القاء کردن
abrade
بر انگیختن ، پاک کردن ، تحریک کردن ، ساییدن ، خراشیدن زدودن ، حک کردن
stimulate
بر انگیختن ، تحریک کردن ، انگیختن ، تهییج کردن
act
بر انگیختن ، عمل کردن ، رفتار کردن ، کنش کردن ، کار کردن ، جان دادن ، روح دادن ، اثر کردن ، بازی کردن ، نمایش دادن
actuate
بر انگیختن ، تحریک کردن ، سوق دادن ، بکار انداختن
evince
بر انگیختن ، نشان دادن ، موجب شدن ، ابراز داشتن
exacerbate
بر انگیختن ، بدتر کردن ، خونکسی را بجوش اوردن ، تشدید کردن
exasperate
بر انگیختن ، بدتر کردن ، خشمگین کردن ، تشدید کردن ، اوقات تلخی کردن ، از جا در بردن
nettle
بر انگیختن ، خونکسی را بجوش اوردن ، رنجه داشتن ، بوسیله گزنه گزیده شدن ، ایجاد بی صبری و عصبانیت کردن
sick
بر انگیختن ، کیش کردن
heat
بر انگیختن ، گرم کردن ، بهیجان امدن
irritate
بر انگیختن ، ازردن ، خشمگین کردن ، رنجاندن ، عصبانی کردن ، سوزش دادن
whet
بر انگیختن ، تهییج کردن ، تیز کردن
impulse
بر انگیختن ، تکان دادن ، انگیزه دادن به
put out
بر انگیختن ، تهیه کردن ، تقلا کردن ، رنجاندن ، ایجاد کردن ، اشفته کردن ، خاموش کردن ، از ساحل عازم شدن
impassion
بر انگیختن ، تحریک کردن ، به هیجان اوردن ، شوراندن ، بر سر شهوت اوردن
prompt
بر انگیختن ، بفعالیت واداشتن ، سوفلوری کردن
foment
بر انگیختن ، تحریک کردن
instigate
بر انگیختن ، تحریک کردن ، وادار کردن
provoke
بر انگیختن ، تحریک کردن ، خشمگین کردن ، بر افروختن ، دامن زدن

معنی کلمه بر انگیختن به عربی

ثب , حک , قوت الدفع
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس