بر انگیختن

معنی کلمه بر انگیختن به فارسی


( مصدر ) از جای حرکت دادن اسب برای رفتن .
( مصدر ) از جای حرکت دادن اسب برای رفتن .
نقش باختن 0 رل بازی کردن 0 یا صورت ساختن 0 صورت تصویر کردن 0

معنی بر انگیختن در لغت نامه دهخدا


-

معنی بر انگیختن در فرهنگ لغت معین


-

معنی بر انگیختن در فرهنگ عمید


-

معنی بر انگیختن به انگلیسی


فعل
abet
تشویق کردن , جرات دادن , تربیت کردن , معاونت کردن , بر انگیختن
cheer
تشویق کردن , بر انگیختن , هلهله کردن , دلخوشی دادن , ترغیب کردن
prod
بر انگیختن , سک زدن , سیخ زدن , سیخونک زدن
arouse
بر انگیختن , تحریک کردن , بیدار کردن
infuse
بر انگیختن , پاشیدن , ریختن , دم کردن , القاء کردن
roust
بر انگیختن
excite
بر انگیختن , تحریک کردن , اشوبناک کردن , تهییج کردن , براشفتن , القاء کردن
abrade
بر انگیختن , پاک کردن , تحریک کردن , ساییدن , خراشیدن زدودن , حک کردن
stimulate
بر انگیختن , تحریک کردن , انگیختن , تهییج کردن
act
بر انگیختن , عمل کردن , رفتار کردن , کنش کردن , کار کردن , جان دادن , روح دادن , اثر کردن , بازی کردن , نمایش دادن
actuate
بر انگیختن , تحریک کردن , سوق دادن , بکار انداختن
evince
بر انگیختن , نشان دادن , موجب شدن , ابراز داشتن
exacerbate
بر انگیختن , بدتر کردن , خونکسی را بجوش اوردن , تشدید کردن
exasperate
بر انگیختن , بدتر کردن , خشمگین کردن , تشدید کردن , اوقات تلخی کردن , از جا در بردن
nettle
بر انگیختن , خونکسی را بجوش اوردن , رنجه داشتن , بوسیله گزنه گزیده شدن , ایجاد بی صبری و عصبانیت کردن
sick
بر انگیختن , کیش کردن
heat
بر انگیختن , گرم کردن , بهیجان امدن
irritate
بر انگیختن , ازردن , خشمگین کردن , رنجاندن , عصبانی کردن , سوزش دادن
whet
بر انگیختن , تهییج کردن , تیز کردن
impulse
بر انگیختن , تکان دادن , انگیزه دادن به
put out
بر انگیختن , تهیه کردن , تقلا کردن , رنجاندن , ایجاد کردن , اشفته کردن , خاموش کردن , از ساحل عازم شدن
impassion
بر انگیختن , تحریک کردن , به هیجان اوردن , شوراندن , بر سر شهوت اوردن
prompt
بر انگیختن , بفعالیت واداشتن , سوفلوری کردن
foment
بر انگیختن , تحریک کردن
instigate
بر انگیختن , تحریک کردن , وادار کردن
provoke
بر انگیختن , تحریک کردن , خشمگین کردن , بر افروختن , دامن زدن
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس