کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه تسلی به فارسی

تسلی
خرسندی یافتن, خرسندوبی غم شدن, بی اندوهی
1-( مصدر ) آرام یافتن از اندوه خشنودی ( اندک ) یافتن .2- خشنودی ( اندک ) جمع : تسلیات .
ابوالحسن پسر میرزا جعفر سادات شیراز معروف به دست غیب است و تولیت امامزاده محمد بدست نیاکان او بود .
تسلی بخش
( صفت ) تسلی بخشنده آرام بخش .
تسلی بخشیدن
( مصدر ) آرام بخشیدن از اندوهتسلی دادن.
تسلی دادن
( مصدر ) اندوه کسی را بر طرف کردن خاطر کسی را شاد کردن .
تسلی شیرازی
اسمش آقا رجبعلی و شغلش مذهبی در تذهیب اوراق و تهیب اخلاق .
تسلی گاه
( اسم ) جایی که در آن تسلی یابند.
تسلی کردن
آرامش دادن آرام کردن
تسلی یاب
تسلی یابنده آرام
تسلی یافتن
( مصدر ) رهایی یافتن از اندوه آرامش یافتن دلشاد شدن .
پیر تسلیم
لقب مولانا نظام الدین عبدالرحیم خوافی از علمائ معاصر
تسلیات
( مصدراسم ) جمع تسلی .
تسلیب
سلاب پوشانیدن کسی رالباس عزا پوشانیدن
تسلیت
دلخوشی دادن, شخص عزاداررامصبیت زده راتسلی دادن
1- ( مصدر ) دلخوشی دادن رهایی بخشیدن از اندوه تسلی دادن ( مخصوصا عزا دار را ) .2- ( اسم ) دلخوشی دادن سر سلامتی .
تسلیت آمیز
( صفت ) مقرون به تسلیت همراه تسلیت .
تسلیت دادن
( مصدر ) رهایی دادن از اندوه ( مخصوصا عزا دار را ) .
تسلیت گفتن دلداری دادن
تسلیت گفتن
( مصدر ) جمله های تسلیت آمیز گفتن .
تسلیت نامه
( اسم ) نامه ای که بعنوان تسلیت بعزا دار نویسند.
سوگ نامه
تسلیت کردن
آرام کردن و غم اندوه از دل کسی بیرون نمودن .
تسلیح
سلاح دادن, سلاح پوشاندن, مسلح ساختن
( مصدر ) سلاح دادن سلاح پوشانیدن. جمع تسلیحات .
تسلیح اخلاقی
جمعیتی است که بر اساس آن چهار اصل استوار است 1 - راستی مطلق 2 - پاکیزگی یا صفای مطلق 3 - محبت مطلق 4 - عدم خودخواهی .
تسلیحات
( مصدراسم ) جمع تسلیح . یا ادار. تسلیحات. اداره ایست جزو وزارت جنگ که وظیف. وی تولید و جمع آوری انواع اسلحه است .
تسلیخ
( اسم ) سجاده .
سجاده و جانماز را گویند و باین معنی با شین نقطه دار هم آمده است .
تسلیس
درنشاندن جواهر و ترکیب دادن زیور غیر شبه را .
تسلیط
( مصدر ) گماشتن چیره دست کردن مسلط ساختن .
تسلیع
شکافتن آویزان کردن سلع
تسلیف
نهاری دادن
تسلیم
گردن نهادن, رام شدن, واگذارکردن, سلام کردن
1-( مصدر ) گردن نهادن ( بحکم قضایا امر شخصی را ) رام شدن . 2- سلام گفتن تحیت دادن . 3- پذیرفتن اسلام . 4- واگذار کردن سپردن . جمع : تسلیمات .
محمد طاهر شیرازی که به شغل صحافی اشتغال داشت .
تسلیم اصفهانی
میرزا صادق نام داشته و چند لوای سیاحت افراشته ارادت غلام علی شاه هندی را گزیده
تسلیم خراسانی
نام وی شاهرضا و مرید میرزا حسین سبزواری بود .
تسلیم شدن
( مصدر ) 1- گردن نهادن رام شدن. 2- خود را در اختیار دیگری گذاشتن . یا تسلیم دشن دختر یا زنی بمردی راضی شدن دختر یا زن بارمیدن مرد با وی .
تسلیم کردن
( مصدر ) وا گذار کردن سپردن.
تسلیمات
( مصدراسم ) جمع تسلیم
ماخوذ از تازی تحیات و تکریمات
تسلیمی
از سادات آن دیار کاشان است . به غیر از این مطلع شعری از او مسموع نشد .
تسلیه
اندوه ببردن و سلوت فرمودن
تسلیه بخش
هر چیز که موجب تسکین و تسلی گردد آرام کننده .
گوسفند تسلیم
گوسفندی که در قربانگاه برای قربان کردن حاضر سازند و به مجاز بر شخصی که در کمال تسلیم باشد اطلاق کنند .
نیم تسلیم
( اسم ) نوعی از سلام و تعظیم و آن چنانست که دست را بر ناف گذارند و کرنش کنند و تمام تسلیم آنست که دست را بر زمین گذارند و کرنش کنند و سپس بر پیشانی گذارند .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس