معنی کلمه جهان به فارسی

جهان
جهیدن, گیتی, دنیا, عالم, کیهان, کره زمین
( اسم ) 1- عالم از زمین و کرات آسمانی دنیا گیتی . 2- آنچه تحت فلک قمراست. 3- کر. ارض زمین . یا جهان آبگون . دنیای روشن عالم درخشان .یا جهان امتحان . دنیای آزمایش عالم مادی . یا جهان پیچ پیچ . 1- دنیای پر مشقت و رنج عالم مادی . 2- دنیای کثرت و تعدد. یا جهان جستجو .دنیای امتحان عالم کشش و کوش عالم مادی و ظاهری. یا جهان راستان . دنیای نیکو کاران عالمی که انبیا و اولیا در آن میزیند عالم امر. یا جهان زنده. دنیای باقی عالم امر عالم ملکوت . یاجهان ساده . دنیای بدون رنگ عالم ارواح عالم معنی . یا جهان کهین . انسان بشر عالم صغیر عالم اصغر. یا جهان مرگ . دنیای نیستی عالم مادی . یا جهان مهین . عالم دنیا انسان کبیر.
دهی است از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار و دارای 594 تن سکنه .
آرامش جهان
بیست و سومین لحن از الحان باربدی آرامش جان رامش جهان .
آرایش جهان
هفدهمین لحن از الحان باربدی بعضی آنرا آرایش خورشید یاد کرده اند.
آن جهان
( اسم ) آخرت عقبی اخری مقابل این جهان دنیا.
ابنائ جهان
خلق
افتخار جهان
برادر امام برهان الدین محمد معروف بصدر جهان بود .
این جهان
آن جهان .
باغ جهان شاهی
باغ بوده به تبریز
باغ نقش جهان
باغ بزرگی در اصفهان
برگی جهان
یا برگ جهان دهی است از دهستان لواسان بزرگ بخش افجه شهرستان تهران .
پری جهان خانم
نام دختر کریم خان زند
پهلوان جهان
ضیائ الدین قاضی تولک
تختگاه جهان بخش
دهی از بخش گوران در شهرستان شاه آباد است که در بیست هزار گزی شمال گهواره و در کنار راه فرعی تفنگچی به سنجابی قرار دارد کوهستانی و سردسیر است و 220 تن سکنه دارد آب آن از چشمه و محصول آن غلات حبوبات لبنیات صیفی و توتون است و شغل اهالی آنجا زراعت و گله داری است و از تیره دانیالی هستند ده کوچک تختگاه درویش نزدیک به این آبادی است .
جام جهان آرا
فردوسی در (( داستان بیژن با منیژه )) پس از تشریح زندانی شدن بیژن بامر افراسیاب در چاه و جستجوی گیو پدر وی و مایوس شدن او در عنوان (( دیدن کیخسرو و بیژن را در جام گیتی نمای )) گوید : (( پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو هفت کشور همی بنگرید زکار و نشان سپهر بلند همه کرد پیدا چه و چون و چند ز ماهی بجا اندرون تابره نگاریده پیکر بدو یکسره چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر چه مهر و چه ماه چه ناهید و تیر همه بودنیها بدواند را بدیدی جهاندار افسونگرا . )) ( شا. بخ . 1099:4 ) این جام به (( جام کیخسرو )) مشهور بود تا در قرن ششم به مناسبت شهرت جمشید و یکی دانستن او با سلیمان جام مزبور را بجمشید انتساب دادند و (( جام جم )) و (( جام جمشید )) گفتند : (( آب حیوان چون به بتاریکی در است جام جم در دست جان خواهد نهاد . )) ( عطار نیشابوری ) جام مزبور را (( جام گیتی نما )) و (( آینیه گیتی نما)) و ((جام جهان نما )) و (( جام جهان آرا )) و (( جام جهان بین )) و (( جام عالم بین )) نیز نامیده اند .
جام جهان نما
جام جهان بین
فردوسی در (( داستان بیژن با منیژه )) پس از تشریح زندانی شدن بیژن بامر افراسیاب در چاه و جستجوی گیو پدر وی و مایوس شدن او در عنوان (( دیدن کیخسرو و بیژن را در جام گیتی نمای )) گوید : (( پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو هفت کشور همی بنگرید زکار و نشان سپهر بلند همه کرد پیدا چه و چون و چند ز ماهی بجا اندرون تابره نگاریده پیکر بدو یکسره چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر چه مهر و چه ماه چه ناهید و تیر همه بودنیها بدواند را بدیدی جهاندار افسونگرا . )) ( شا. بخ . 1099:4 ) این جام به (( جام کیخسرو )) مشهور بود تا در قرن ششم به مناسبت شهرت جمشید و یکی دانستن او با سلیمان جام مزبور را بجمشید انتساب دادند و (( جام جم )) و (( جام جمشید )) گفتند : (( آب حیوان چون به بتاریکی در است جام جم در دست جان خواهد نهاد . )) ( عطار نیشابوری ) جام مزبور را (( جام گیتی نما )) و (( آینیه گیتی نما)) و ((جام جهان نما )) و (( جام جهان آرا )) و (( جام جهان بین )) و (( جام عالم بین )) نیز نامیده اند .
جام جم
جام جهان نما
فردوسی در (( داستان بیژن با منیژه )) پس از تشریح زندانی شدن بیژن بامر افراسیاب در چاه و جستجوی گیو پدر وی و مایوس شدن او در عنوان (( دیدن کیخسرو و بیژن را در جام گیتی نمای )) گوید : (( پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو هفت کشور همی بنگرید زکار و نشان سپهر بلند همه کرد پیدا چه و چون و چند ز ماهی بجا اندرون تابره نگاریده پیکر بدو یکسره چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر چه مهر و چه ماه چه ناهید و تیر همه بودنیها بدواند را بدیدی جهاندار افسونگرا . )) ( شا. بخ . 1099:4 ) این جام به (( جام کیخسرو )) مشهور بود تا در قرن ششم به مناسبت شهرت جمشید و یکی دانستن او با سلیمان جام مزبور را بجمشید انتساب دادند و (( جام جم )) و (( جام جمشید )) گفتند : (( آب حیوان چون به بتاریکی در است جام جم در دست جان خواهد نهاد . )) ( عطار نیشابوری ) جام مزبور را (( جام گیتی نما )) و (( آینیه گیتی نما)) و ((جام جهان نما )) و (( جام جهان آرا )) و (( جام جهان بین )) و (( جام عالم بین )) نیز نامیده اند .
جامی که همه عالم در آن نموده می شد
جان جهان
خطابیست بمعشوقه
جهان آب و گل
کنایه از قالب آدمی زاد یا عالم دنیا
جهان آباد
دهی است از دهستان همت آباد شهرستان بروجرد جلگه و معتدل است سکنه آن 440 تن .
جهان آبگون
دنیا روشن عالم درخشان
جهان آرا ی
( صفت ) 1- زینت دهند. جهان آرایش کنند. دنیا. 2- ماه ششم از ماههای فلکی .
جهان آرای
جهان آراینده آرایش کننده جهان
جهان آزمای
آزماینده جهان تجربه گیرنده از جهان
جهان آفرین
( صفت ) آفرینند. دنیا خدا.
جهان آفریننده
جهان آفرین خالق گیتی
جهان ارغیان
دهی است از ولایت اسپراین بالای شهر سبزوار که بطراوت هوا و غزارت ماه و سرسبزی و خرمی معروف است .
جهان افروز
( صفت ) روشن کنند. عالم جهانتاب . توضیح صفتی است برای خورشید.
جهان امتحان
دنیای آزمایش عالم مادی
جهان بیگلو
ایلی کرد که صفویان آنانرا از ارزروم باستراباد ( کتول و فندرسک ) انتقال دادند و آنان در آنجا املاکی تهیه کردند . آقا محمد خان قاجار این ایل را از استر آباد بمازندران ( سواحل جنوب بحر خزر حدود فرح آباد قاجار خیر گل نشین ) کوچ داد و وظیفه مرز داری بعهده آنان بود . شرح خدمات روسای این ایل در تتمه روضه الصفا آمده .
جهان بین
( صفت ) 1- بینند. جهان آنکه یا آنچه دنیا را ببیند .2- چشم عین . 3- چشم باطنی . 4- فرزند. 5- گردش کننده در اقطار عالم سیاح جهانگرد. 6- روحی که در باطن آدمی نهفته است .
جهان پناه
پناه جهان
جهان پناهی
اسم مصدر از جهان پناه بمعنی پناه جهان .
جهان پهلوان
( صفت اسم ) بزرگترین پهلوان دنیا قهرمان گیتی .
از اتابکان آذربایجان که بسال 568 ه. ق . بحکومت رسید .
جهان پهلوانی
مقام و شغل جهان پهلوان
جهان پیچ پیچ
دنیای پر مشقت و رنج عالم مادی یا دنیای کثرت و تعدد .
جهان پیما
پیماینده جهان جهانگرد
جهان پیمای
جهان پیما
جهان پیمایی
عمل جهان پیما سیاحت
جهان تیمور
یکی از ایلخانان که بر ایران حکومت داشتند .
جهان جستجو
دنیای امتحان عالم کشش و کوشش
جهان جویی
کشور گشایی یا دنیا طلبی و جهان خواهی
جهان خاتونلو
از ایلات ساکن اطراف اردبیل
جهان خداوند
خداوند جهان
جهان خدیو
شاه جهان خدیو جهان
جهان خوش
دهی از دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد جلگه معتدل است .
جهان راستان
دنیای نیکوکارین عالمی از انبیا و اولیا در آن میزیند .
جهان زنده
دنیای باقی عالم امر
جهان ساده
دنیای بدون رنگ عالم ارواح
جهان شناسی
کیهان شناخت
جهان قبری
ده کوچکی است از دهستان انگوران بخش ماه نشان شهرستان زنجان .
جهان گذران
جهان گذرنده
جهان مرگ
دنیای نیستی عالم مادی
جهان مهین
عالم را گویند که ماسوی الله است وعرب عالم کبیر خوانند .
جهان نما
( کاخ ) یکی از بنا های شاه عباس کبیر در اصفهان که در محل دروازه دولت فعلی اصفهان مقابل کاخ شهرداری قرار داشته . این عمارت برای بانوان حرم بنا شده بود تا بتوانند بتماشای مراسمی از قبیل ورود سفیران و تفریحات درباری بپردازند . در جانب چپ عمارت دروازه شاهی و در جانب راست آن مدخل حرمسرا قرار داشت که فقط شاه زنان حرم و خواجه ها از آن رفت و آمد میکردند .
جهان نما ی
1- ( صفت ) نشان دهند. عالم : جام جهان نما. 2- ( اسم ) نقش. جغرافیا که زمین را بصورت دو نیمکر. شمالی و جنوبی نشان دهد.
جهان نورد
سیاح جهانگرد کیهان نورد
جهان کیهن
اشاره به آدم صفی علیه السلام است یا انسان بشر .
چراغ جهان
چراغ آسمان و یا چراغ جهانتاب . آفتاب و مهتاب . یا روشنی جهان .
حسین صدر جهان
ابن روح الله طبسی متخلص به لسان وی صدریه و ذخیره را برای قطب شاه دکن نگاشته است
خاتون جهان
کنایه از خورشید است .
خارهای جهان تیز کردن
و همچنین سرخارهای جهان تیز کردن که بیاید بخود گمان کارهای عمده داشتن .
خشک جهان
روزگار و زمانه ای که مردم کریم و صاحب همت در آن نباشد .
خلق جهان
مردمان عالم مردم جهان
خواجه جهان
نخستین سلطان از سلاطین شرقی جونپور که باول وزیر محمود از خاندان تغلقی بود و بعد خدمت مخدوم جوان خویش را ترک گفت و بتاسیس دولتی مستقل در جونپور قیام کرد و بمرور او و اخلاف او بهار قنوج و برائح را ضمیمه ملک خویش کردند
خوره جهان
ملک یا قوه که نضارت و طراوت جهان را دارد .
خون جهان
کنایه از سرخی است یا کنایه از شفق
دو جهان
دنیا و عقبی این جهان و آن جهان .
( اسم ) دنیا و آخرت .
رامش جهان
یکی از الحان باربدی است .
شاه جهان
قطب الدین بن تاینگو بن براق حاجب هشتمین از امرای قراختایی کرمان ( قتلغ خانیان ) ( جل. 701 ه.ق / 1301م .- ف. 703 ه.ق / 1303 م .)
ده 0 از بخش میان کنگی شهرستان زابل آب : رودخانه 0 محصول : غلات 0
شاه جهان آباد
ده 0 از دهستان میبد بخش اردکان شهرستان یزد 0 آب : قنات 0 محصول : غلات 0
شاه جهان احمد
ده 0 از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون 0 آب : رود خانه 0 محصول : غلات برنج و لوبیا 0
شاه جهان بیگم
دخت جهانگیر خان نایب السلطنه در هوپال هند از جانب دولت انگلیس 0 مادر او سکندر بیگم در سال 1254 بدنیا آمد و با سید محمد صدیق حسینخان ازدواج کرد پس از مرگ پدر در سال 1285 بجای او نشست و از طرف ویکتوریا ملک. انگلستان لقب بوی اعطا شد و دیوان شعر دارد .
شاه جهان پور
شهریستجزو رهیلخندمرکز ایالات متحده اتحادیه هند شمالی واقع در شمال غربی لنکهودارای 110 163 تن سکنه ( 1941 م .). این شهر در سال 1647 م . توسط نواب بهادر خان از رهبران در زمان سلطنت شاه جهان ساخته شد.
شاه جهان ثالث
از سلسل. بابری و از نواده های امیر تیمور گورکان است که در سال 1145 تا 1173 حکومت میکرده است 0
شاه جهان ثانی
رفیع الدوله از سلسل. بابری و از نواده های امیر تیمور گورکان است و در سال 1131 ه17190 م حکومت میکرده است 0
صدر جهان
عنوان هر یکی از پیشوایان خانواده آل برهان ( ه.م . ) یا بنی مازه یا آل عبدالعزیز بود .
عروس جهان
کنایه از جهان باشد بطریق اضافه یعنی عروسی که آن جهان است کنایه از کوکب زهره
قاضی جهان
دهی از دهستان گاوگان بخش دهخواران شهرستان تبریز و در چهار هزار گزی شمال باختر دهخوارقان - 3 هزار گزی شوسه تبریز گاوگان و در جلگه واقع و هوای آن معتدل است .
مر آت جهان نما
کتابی در تاریخ عمومی که تکمله کتاب مر آت العالم است و مولفش نیز همان مولف کتاب مزبور است .
مزرعه جهان
دهی در خیاو
مقصود جهان آبادی
از شعراست . صاحب تذکره صبح گلشن آرد .
ملکه جهان
دختر کامران میرزا نایب السلطنه و زوجه محمد علی شاه قاجار و مادر احمد شاه قاجار. وی بعد از عزل محمد علی شاه در 1326 قمری در اروپا در حال تبعید میگذراند و در سن قریب 70 بسکته قلبی درگذشت . او شش فرزند داشت .احمد شاه محمد حسن میرزا ولیعهد ( این دو قبل از او درگذشتند ) سلطان محمود میرزا سلطان عبدالحمید میرزا و یک دختر که زوجه مجید میرزا پسر سالارالدوله است.
نقش جهان
میدان وسیعی است در شهر اصفهان که مسجد شاه در جنوب مسجد شیخ لطف الله در مشرق و عمارت عالی قاپو در مغرب و قیصریه و بازار در شمال آن میباشد . قبل از صفویه چون در مجاورت آن باغی معروف بباغ نقش جهان بوده آن را میدان نقش جهان میگفتند ولی بعدا در زمانی که شاه عباس اصفهان را مقر سلطنت قرار داد و بساختن عمارات در اطراف آن پرداخت به میدان شاه معروف شد . طول میدان 500 متر و عرضش 140 متر و تقریبا 70 هزار متر مربع وسعت دارد .
نیست اندر جهان
( صفت ) نیست در جهان .
نیست در جهان
(صفت) معدوم ( در هنگام نفرین گویند ) : (( بعد از شش سال ببینم از شر این نیست در جهان خانم آسوده خواهم شد . ))
نیکو جهان
دهی است از بخش نیک شهر شهرستان چاه بهار . در 18 هزار گزی جنوب نیک شهر کنار جاد. ایرانشهر به چاه بهار و در منطقه کوهستانی گرمسیری واقع است . آبش از رودخانه . محصولش غلات خرما برنج . شغل اهالی زراعت است .
کاخ جهان نما
از ابنیه دوره صفویه مقابل کاخ شهرداری اصفهان
کعبه جهان گرد
کنایه از آفتاب و خورشید است .
آن جهانی
( صفت ) اخروی مربوط بعقبی مقابل این جهانی دنیوی .
این جهانی
(صفت ) منسوب به (این جهان ) دنیوی
برجهانیدن
جهانیدن باعث برجهیدن گشتن .
بنه جهانشاه
دهی از دهستان قیلاب بخش اندیمشک است که در شهرستان دزفول واقع شده است .
جنگ جهانی اول
جنگ بین المللی اول جنگ جهانگیر اول . این جنگ از 1914 تا 1918 م . طول کشید . درین جنگ طرفین متخاصم عبارت بودند از : متحدین مرکب از دول اروپای مرکزی یعنی آلمان اتریش و هنگری که بعد ها ترکیه و بلغارستان نیز بدانها پیوستند و متفقین شامل فرانسه بریتانیا روسیه بلژیک صربستان و ژاپن و سپس ایتالیا رومانی و ممالک متحده آمریکا یونان پرتغال و چند کشور دیگر بیاری آنان وارد جنگ شدند . بهانه این جنگ کشته شدن آرشیدوک ولیعهد اتریش فرانسوا فردیناند در شهر سرایو و بدست یک دانشجو بود . این جنگ موجب مغلوبیت متحدین شد .
جنگ جهانی دوم
جنگ بین المللی دوم جنگ جهانگیر دوم . این جنگ از 1939 تا 1945 م . طول کشید . طرفین متخاصم عبارت بودند از : 1 - متفقین شامل لهستان انگلیس فرانسه که بعدها روسیه ممالک متحده آمریکا و چین نیز بکمک آنها وارد جنگ شدند 2 - محور که مرکب بود از: آلمان ایتالیا و ژاپن و در درجه دوم هنگری رومانی بلغارستان و غیره .این جنگ بدو دوره تقسیم میشود : دوره اول از سپتامبر 1939 شروع و باخر سال 1942 ختم میگردد و آن دوره پیروزیهای دول محور است . دوره دوم از 1943 تا 1945 طول کشیده . دراین دوره متفقین زمینهای از دست را مجددا بتصرف در آوردند و عاقبت دشمن را مجبور بتسلیم بلا شرط کردند .
جهانبان
نگهبان جهان, نگاهدارنده جهان, صفت پادشاه بزرگ
( صفت ) نگاهبان عالم نگهدارند. جهان . توضیح صفتی است برای پادشاهان بزرگ .
جهانبانی
سلطنت پادشاهی .
جهانتاب
1-( صفت ) نور دهنده بجهان تابنده بر عالم آفتاب جهانتاب . 2- ( اسم ) ماه پنجم از ماههای ملکی .
جهانجو ی
( صفت ) 1- جویند. عالم طالب جهان . 2- پادشاه بزرگ سلطان کشور گشا.
جهانجوی
جهانخو
جهاندار
( صفت ) 1- نگهبان جهان پادشاه سلطان . 2- مدیرامور جهان پادشاهی که مملکت را نیکو اداره کند مقابل جهانگیر.
جهانداری
عمل جهاندار. 1- سلطنت . 2- ادار. مملکت بنحوی نیکو مقابل جهانگیری .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس