معنی کلمه خراسان به فارسی

خراسان
1 - خراسان قدیم شامل تمام خراسان امروزی و ناحیه شرقی و شمالی آن تا ماورا ئالنهر بوده است. 2 - خراسان امروزی (استان نهم )از شمال محدود است به شوروی از مشرق به افغانستان از جنوب به کرمان و سیتان از مغرب به اصفهان و گرگان . وسعت آن قریب 320000 کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود 3264398 تن است . مرکز آن شهر مشهد است .شهر ستانهای آن عبارتند از :گناباد بیرجند کاشمر قوچان سبزوار تربت حیدریه نیشابور دره گز فردوس و بجنورد .خراسان و سیعترین استانهای ایران و شمال آن تمام کوهستانی و مرکب از سه رشته کوه است که یکرشته از بلخان و دو رشته دیگر آن از البرز منشعب شده است . بطور کلی از شمال بجنوب مندرجا زمین های کوهستانی و دره های عمیق به کوههای منفرد و دشتهای وسیع تبدیل گردیده در مغرب به کویر منتهی میشود . از قوت اقتصادی و درجه تجمع نباتات و حیوانات و درجه اجتماع و آبادی نیز از شمال بجنوب کاسته میشود و در حوالی کویر بصفر میرسید بطوری که از همه وسعت خراسان نصف آن قابل زرع و سکونت نیست . خراسان چون ناحیه پهناوری است قسمتهای شمال آن دارای آب و هوای سرد و جنوب آن دارای آب و هوای گرم است . رودهای مهم آن سمباراترک گرگان کشف رود و هریرود است . معادن آن :مس نقره آهن فیروز سرب نفت لعل پنبه نسوز و طلاست . صنایع و کارخانه های آن : کارگاههای صنعتی بطور تقریب در خراسان بشرح زیر است : 9 کارخانه پنبه پاک کنی 5 کارخانه حلاجی پشم 91 کارخانه سماور سازی و ورشو سازی یک کارخانه سیمان 6 کارخانه چرم سازی 21 کارخانه تهیه آرد 3 کارخانه قند سازی و یک نوشابه سازی الکلی وده نوشابه سازی غیر الکلی وتعدادزیادی کارگاههای چوب بری وغیره .تعداد کارخانه ها مرتبا در حال ازدیاد است . صنعت قالی بافی در خراسان یکی از صنایع دستی مهم صادراتی است و قالیهای خراسان در بازارهای دنیا معروفیت بسزا دارد .
1 - مشرق مقابل بابل مغرب . 2 - نغمه ایست از موسیقی قدیم .
دهی است از دهستان نجف آباد شهرستان بیجار واقع در 12 هزار گزی جنوب خاوری نجف آباد کنار راه مالرو نجف آباد به شیرکش .
ام خراسان
لقب شهر مرو است
جاحظ خراسان
ابو زید احمد بن سهل بلخی
خراسان پشته
دهی است جزئ بلوک طارش دهستان اشکور پائین بخش رودسر شهرستان لاهیجان واقع در 48 هزار گزی جنوب رودسر و 5 هزار گزی شوک .
دریای خراسان
دریای آبسکون . دریای خزر
سلطان خراسان
لقب حضرت رضا امام هشتم علیه السلام است .
شاه خراسان
لقبی است که شیعیان ایران امام هشتم ( ع ) را داده اند .
طریق خراسان
ولایتی معتبر است و شهرش قصبه یعقوبا و آن را دختری از تخم کسری قوبا نام ساخت و بیعت قوبا خواند به مرور زمان بعقو باشد بر کنار آب نهروان است و جویی از آن در میان شهر می گذرد و تمات دیها بر آن نهر زارعت می کنند .
عمید خراسان
محمد ابن منصور وزیر طغرل بیک سلجوقی
آلو خراسانی
آلو بخارا
آلوی خراسانی
آلو بخارا
ابن الثلجی خراسانی
از پیروان مذهب عدل و توحید
ابوالجیش خراسانی
از متکلمین شیعه
اجواین خراسانی
بزرالبنج
اشتر خراسانی
بختی
الفت خراسانی
میر عبدالله شاعر قرن یازدهم معاصر نصر آبادی .
انصاف خراسانی
محمد ابراهیم شاعر و اصلش از خراسان و نشو و نمایش در هند بوده و در اوائل قرن دوازدهم به جوانی در گذشته است .
بصیری خراسانی
یکی از مشاهیر خراسان در اوایل قرن دهم هجری است غزلهای نوایی و جامی را همراه سفارشنام. نزد سلطان بایزید ثانی آورد و در استانبول اقامت کرد و شاه بر او مقرری تعیین کرد 0 نامش در مجالس النفایس نوابی آمده و بسال 941 ق درگذشت 0
بیخ انجدان خراسانی
اشتر غاز است 0
تر خراسانی
رستنی باشد ترش مزه و آنرا در خراسان ساق ترشک خوانند چه ساق آن بسیار ترش میباشد و در عربی حامضه گویند 0
تسلیم خراسانی
نام وی شاهرضا و مرید میرزا حسین سبزواری بود .
جنتی خراسانی
از شاعران خراسان است اگر چه طبع خوب داشت ولی طالعی نیکو نداشت و بفقر و فاقه میگذرانید .
حبق الخراسانی
( اسم ) ترشک
حبق خراسانی
تره خراسانی است و آن رستنی باشد ترش مزه
حسن خراسانی
شاعر از فرزندان شیخ داود و از نزدیکان شیخ جعفر سرو قد بوده است
حشیشه الخراسانیه
( اسم ) درمنه
وخشبزگ
خاکی خراسانی
اسمش امامقلی و معاصر شاه عباس اول و دوم بود .
خراسانی
( صفت ) منسوب به خراسان از مردم خراسان اهل خراسان .
نهشل بن سعید بن وردان مکنی به ابو عبدالله از اهل نیشابور بود ولی اصل او از بصریان بوده است .
خراسانی محله
مرکز بلوک ساسی کلوم است در ناحیه بارفروش .
خضر خراسانی
او از شاعران دوره قاجار بود
رستم خراسانی
یا رستمعلی
رضی خراسانی
میرزا رضی فرزند شفیعا
سراجی خراسانی
معروف به جمال الدین فخر الشعرائ محمد بن علی السراجی که شمع جمع افاضل بود .
سنجری خراسانی
از قدما و شعرا بوده و مداحی سلطان سنجر سلجوقی مینموده .
سیفی خراسانی
از جمله امرای ظریف گوی خراسان است .
صالح خراسانی
شیخ طوسی در رجال ویرا در عدد اصحاب امام صادق شمرده و ظاهرا امامی مجهول الحال می باشد
طین خراسانی
طین نشابوری است که گفته شد گلی است بسیار سفید و خوشبو و خوش طعم و با اندک شوری و ضرر خوردن او کمتر از سایر خاکهاست و بعضی که عادت بخوردن گل داشته باشند بجهت کمی مضرت از آن میخورند و شرب آن بعد از خوردن چربیها و چیزهای رطوبت دار که قی آرند مانع قی میگردد .
علی اکبر خراسانی
ابن اسماعیل بن خلیل خراسانی متولد در سال 1187 قمری وی نزد محمد حسین بن معصوم قزوینی تحصیل علم کرد و در شیراز بتدریس مشغول شد و در سال 1263 قمری درگذشت
علی خراسانی
در جزینی ملقب به معین الدین
علینقی خراسانی
مشهور به میرزا هادی خراسانی حایری متولد در سال 1297 قمری اوراست : حاشیه بر تفسیر علی بن ابراهیم حاشیه بر مکاسب شیخ مرتضی و ...
غذای خراسانی
خورش خراسانی از جمله طعامها و غذاهای مطبوع بود که برای خسرو پرویز تهیه میکردند و آن از گوشت کباب شده بسیخ و گوشت پخته در دیگ و کره و عصارات ترکیب مییافت
فاضل خراسانی
حاجی محمد علی فاضل پسر عباس علی متولد مشهد .
گل خراسانی
گلی است که آنرا بریان کرده خورند و بعربی طین ماکول و طین نیشابوری خوانند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی گل سفید گویند منع قی کردن کند .
معصوم خراسانی
از شاعران قرن دهم هجری است
نازکی خراسانی
یا نازک خراسانی از شاعران قرن دهم و معاصر با جامی است .
نظمی خراسانی
از شاعران قرن نهم و معاصر با سلطان حسین بایقر است 0
نغم خراسانی
عبدالوهاب از شاعران قرن سیزدهم و از معاصران هدایت است در شیراز نشو و نما یافته و از مریدان حاج میرزا ابوالقاسم شیرازی است 0
والهی خراسانی
از پارسی گویان مقیم هندوستان و معاصر اکبر شاه هندی است .
وجدی خراسانی
از شاعران است . وی بسال 1232 در گذشت .
کاتب خراسانی
مححمد بن عثمان
کامل خراسانی
ملا محمد اسماعیل و اصلس از قریه ارغد بوده است
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس