مخفف

معنی کلمه مخفف به فارسی


تخفیف دهنده, سبک کننده
( اسم ) 1- سبک کننده 2- کاهنده .

معنی مخفف در لغت نامه دهخدا


مخفف. [ م ُ خ َف ْ ف ِ ] (ع ص ) سبک کننده. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). آنکه سبک می کند و خفیف می گرداند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخفیف شود.

مخفف. [ م ُ خ َف ْ ف َ ] (ع ص ) سبک و سبک شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). سبک وزن. آنچه بردن آن آسان باشد. آنچه حمل آن دشوار نباشد : علی تکین بخارا به غازیان ماوراءالنهر سپرد و خزانه و آنچه مخفف داشت با خویشتن برد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 348). || سبکبار. بی بار و بنه : چون شنود که موکب سلطان از پروان به غزنین روی دارد با پسرش سلیمان و این طغرل کافرنعمت و غلامی پنجاه به خدمت استقبال آمدند سخت مخفف. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 251). سپهسالار علی نیز از بلخ دررسید با غلامان و خاصگان خویش مخفف. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 533). || بی تشدید. مقابل مشدد: حرف «س » در حسام مخفف است خلاف «د» در شدّاد. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- بطور مخفف ؛ بطور سبکی و بی پیرایگی. (ناظم الاطباء).
- حرف مخفف ؛ حرفی که سبک تلفظ شود. ضد مشدد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).
- های مخفف ؛ های غیر ملفوظ که در آخر کلمه واقع میشود مانند های خانه و مایه و جز آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

معنی مخفف در فرهنگ لغت معین


(مَ خَ فِّ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - سبک کننده . 2 - کاهنده .
(مُ خَ فَّ) [ ع . ] 1 - (اِمف .) تخفیف داده شده ، سبک شده . 2 - (اِ.) حرف بدون تشدید. 3 - در فارسی گاهی بعضی حروف را حذف کنند و آن را مخفف نامند: همواره = هماره . سپاه = سپه .

معنی مخفف در فرهنگ عمید


۱. سبک شده؛ تخفیف یافته. ۲. [مقابلِ مشدد] بی تشدید. ۳. ویژگی کلمه ای که حرفی از آن حذف شده، مانندِ «هماره» (= همواره).

معنی مخفف به انگلیسی


اسم
abbreviation
مخفف , اختصار , کوته سازی , تلخیص
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس