کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه هویت به فارسی

هویت
حقیقت شی یاشخص که مشتمل برصفات جوهری اوباشد, شخصیت, ذات, هستی ووجود, منسوب به هو, شناسنامه
1- ذات باری تعالی . 2- هستی وجود. 3- آنچه موجب شناسائی شخص باشد. یا ورق. هویت .شناسامه 4- هویت عبارت از حقیقت جزئیه است یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ واعتبارشود هویت گویند و گاه هویت بمعنی وجودخارجی است ومرادت شخیص است و هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است .
هو هویت
( مصدر ) یا حمل هو هو آنست که دو چیز با هم در وجود و حقیقت یکی باشند هر چند بووجهی مغایرت داشته باشند که میتوان بفارسی آنرا این همانی تعبیر کرد . بعبارت دیگر اگر بین دو امر تغایر اعتباری و اتحاد وجودی باشد هوو هویت حاصل است خواه اتحاد در وجود ذاتی باشد مانند : علی انسان است یا عرضی باشد مانند : علی نویسنده است .
تهویت
بانگ کردن
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس