برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آویزان

/'AvizAn/

مترادف آویزان: آویخته، آویز، معلق
آویزان
نشب
چندین دانه میوه به هم پیوسته که از شاخه آویزان باشد
خوشه
ریسمان آویزان کننده میوه به سقف
اونک
پا در هوا و آویزان
معلق
معکوس و آویزان
وارون
سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش يزدی از کلمه ی اولنگون /olengun / به همین معنی آویزان استفاده می شود.


نام نویسی   |   ورود