برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارتعاش

/'erte'AS/

مترادف ارتعاش: تزلزل، رعشه، لرز، لرزش، لرزه، نوسان

برابر پارسی: لرز، لرزاندن، لرزش، لرزه، لرزیدن، لزرش، نوسان
ارتعاش
لرزش
ارتعاش ساز فیزیک
دیاپازن
به ارتعاش درآورنده تارهای ویولن
ارشه
RAHA
نوسان،حرکت های ریز،لرزش
یاسین
لرزش


نام نویسی   |   ورود