برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افراطی

/'efrAti/

برابر پارسی: گزاف گرا، گزاف اندیش، زیاده رو، تند رو، پی فراخ
بازیگر کمدین فیلمهای اخراجی ها و افراطی ها
عبدی
از بازیگران فیلم افراطی ها
اکبر عبدی
قوم پرستی افراطی
شووینیسم
مینا
تندرو
جمشید احمدی
افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری
تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گری
mahdi
بی حدومرز
زیاده روی
زیاده خواهی
ولی
وابستگی


نام نویسی   |   ورود