برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تثبیت

/tasbit/

مترادف تثبیت: اثبات، استقرار، استواری، برقراری، تحکیم، ثابت سازی، استوار داشتن، برقرار کردن، برجای داشتن

برابر پارسی: پابرجا کردن، پایدار کردن، استوار کردن
به فرموده امام باقر(ع)••• تثبیت کننده اخالص و دورکننده تکبر است
نماز
به فرموده امام باقر(ع)••• تثبیت کننده اخلاص و دور کننده تکبر است
نماز
بفرموده امام باقر(ع)••••••تثبیت کننده اخلاص و دورکننده تکبر است
نماز
بهرام س
پایاندن
نیازعلی شمس
پی‌افزایی


نام نویسی   |   ورود