برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ترابری

/tarAbari/

مترادف ترابری: حمل ونقل
ترابری
حمل و نقل
ترابری ریلی
راه اهن
سینا
ترابری انتقال انسان و کالاست از جایی به جای دیگر. این واژه از پیشوند پارسی ترا- به معنی فراسو و آنسو، و واژهٔ بری از فعل بردن ساخته شده است. پیشوند ترا- از پیشوندهای کهن زبان پارسی است که در پارسی باستان نیز همین گونه کاربرد را داشته است. ترابری از دید واژگانی به معنی بردن به آنسوی دیگر است.


نام نویسی   |   ورود