برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حتمی

/hatmi/

مترادف حتمی: جزمی، بطورحتم، بی گمان، جزم، قطعی، یقینی، بایسته، ضروری

متضاد حتمی: محتمل

برابر پارسی: بایست، بایسته، بی چون و چرا، رخ دادنی، سد درسد
حتمی
مسجل
یکی از نشانه های حتمی منجی از دیدگاه شیعیان که بنابر روایات این نشانه در ماه رمضان رخ می شود
صیحه اسمانی
اسما
ین واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وینیژی (وینیژ از سنسکریت: وینیشچَیَ= حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
سونیشی (سونیش از سنسکریت: سونیشچیتَم = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
نیگْمی (نیگم از سنسکریت: نیگَمَ = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
پیوبی pyubi (پیوب از کردی: پیوبِست = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)


نام نویسی   |   ورود