برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حقوق بگیر

/hoquqbegir/

مترادف حقوق بگیر: کارمند، مزدبگیر، جیره خوار، مزدور

برابر پارسی: مزدبگیر
حقوق بگیر دولت
کارمند

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

حقوق و دستمزد