برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خطر کردن


مترادف خطر کردن: ریسک کردن، مخاطره جویی کردن، خطر پذیرفتن، به استقبال خطر رفتن

متضاد خطر کردن: عافیت طلبیدن، سلامت جستن، سلامت جویی کردن
خطر کردن
ریسک
hadi_g.a
ریسک
جمشید احمدی
بی پروایی


نام نویسی   |   ورود