برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خطرناک

/xatarnAk/

مترادف خطرناک: بحرانی، پرخطر، مخاطره آمیز، پرمخاطره، حاد، خطیر، سخت، مهلک، کشنده، وخیم، هولناک

متضاد خطرناک: بی خطر

برابر پارسی: ترسناک، بیمناک، هراس انگیز
بازیگر زن آمریکایی با فیلم هایی چون روابط خطرناک | افسانه پسران بیکر و محدوده عشق که برای هر سه نامزد اسکار شد
فایفر
بیماری خطرناک قرن حاضر
ایدز
توهم خطرناک در روانشناسی
امرانه
سمی خطرناک و کشنده
سیانور
بیماری خطرناک
وبا
بیماری خطرناکی که خوشبختانه ریشه کن گردیده
طاعون
بیماری مسری و خطرناک
سل
بیمای خطرناک
وبا
تومور خطرناک
بدخیم
جانوری افسانه ای با زهر خطرناک
هلاهل
ســگ خطرناک
هار
سمی خطرناک
سیانور
گازی بسیار سمی و خطرناک
منواکسید کربن
مار خطرناک
بوا, کبرا
نوعی بیماری خطرناک
وبا
نوعی مار خطرناک
کبرا
ویروس خطرناکی که به تازگی شایع شده است
ابولا
کارهای نمایشی خطرناکی که شخص ورزیده ای در فیلم ها و نماهنگ ها به جای هنرپیشه اصلی انجام میدهد
بدلکاری
آبزی خطرناک
کوسه
از آبزیان خطرناک
کوسه
از انواع ماهی های خطرناک
ارهماهی
از بیمار یهای خطرناک
وبا
💖kaniyan💖
Dangerous
*Leopardisa dangerous animals
شهریار آریابد
سهمناک ، سهمگین
محسن میرزایی
هولناک
الحص مدحوال
دژ خیمان
جمشید احمدی
آسیبناک/ آسیب ناک
روشنگری:
در پندار نگارنده واژه خطر برابر با ترس و بیم نیست! بلکه خطر به چم آسیب و بویژه آسیب جانی است. بنابر این واژه خطرناک/ خطر ناک واژه ای آمیخته از دو پاره که پاره نخست تازی و پاره دوم پارسی است. بنابراین �آسیبناک� جایگزین بهتری است.


نام نویسی   |   ورود