برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

روابط

/ravAbet/

برابر پارسی: پیوندها
بازیگر زن آمریکایی با فیلم هایی چون روابط خطرناک | افسانه پسران بیکر و محدوده عشق که برای هر سه نامزد اسکار شد
فایفر
به کشوری گفته میشود که دارای موقعیت ممتازی در روابط بین الملل باشد و توانایی تاثیرگذاری در طرح ها و رخدادها در مقیاس جهانی را داشته باشد
ابرقدرت
تحقیق در باره روابط بین موجودات زنده
بوم شناسی
مطالعه روابط بین افراد و گروه ها و طبقات اجتماعی
جامعه شناسی
کارشناس موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه با نام کوچک «الکساندر»•
بیکایف
کشور ممتاز در روابط بین الملل
ابرقدرت
جمشید احمدی
درود
روشنگری :
در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده( پیوند، پیوستگی، پیوستار) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که "ارتباط" گونه ای از به هم پیوستن است که هر آن می شود از سوی هر کدام از دو کس یا چند کس براحتی بدون آسیب ساختمانی آ ن را گسست. اما این معنا در واژه ی "پیوند" چنین مفهومی را به ذهن وارد نمی کند. انگار در واژه ی پیوند گونه ای پیوستگی پایا و گسست ناپذیر پنهان شده است؛ که در واژهی "ارتباط" و هم خانواده های آن فراهم نیست. وارون آن، در واژه ی "ارتباط" گونه ای ناپایایی و گسلش دیده می شود. بنابراین من واژه " هم رسش/هم رسشی/ هم رسشیها" را برای این واژگان پیشنهاد می کنم. سپاس
ارتباط/ رابطه = همرسش/ همرسشی
ارتباطات = هم رسشیها


نام نویسی   |   ورود