برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاده

/sajjAde/

مترادف سجاده: جانماز، مصلی

برابر پارسی: جانماز
سجاده
جانماز
قسمی سجاده
احرامی
نوعی سجاده
احرامی
qoqnus
محل سجدگاه
مونث سجاد و سجده کننده( مونث)
Negin
"سجاده"
مونث سجاد(سجده کننده)
ریشه عربی


نام نویسی   |   ورود