برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سود

/sud/

مترادف سود: استفاده، بهره، دخل، ربح، صرف، صرفه، عایدی، فایده، فرع، مداخل، منفعت، نتیجه، نزول، نفع، محصول، حاصل، ثمره
سود بردن
استفاده
سود پول
رانت
سود پول حرام
ربا
سود حرام
ربا
سود حرام پول
ربا
سود سوز آور
پتاس
سود و بهره
منفعت
سود و بهره کسب و کار
درامد
سود و فایده
راده
سود و منفعت
فایده
سود و نفع
بهره
سود وزیان
نفع
سود کننده
رابح
استفاده از امکانات دولتی یا افراد با نفوذ در نهادها و سازمان ها برای کسب سود شخصی
رانت
استفاده از امکانات دولتی یا افراد با نفوذ در نهادهای دولتی برای کسب سود شخصی
رانت
استفاده از امکانات دولتی یا افراد و شخصیت های دارای نفوذ در نهادهای دولتی برای کسب سود شخصی
رانت
اقتصاددان فرانسوی متولد 1834 که فعالیت های زیادی در ارتباط با سود اضافی و موازنه عمومی انجام داده است | او در سوئیس در گذشت
والرا
اقتصاددان فرانسوی که فعالیت های بسیاری در ارتباط با سود اضافی و موازنه عمومی انجام داده است
والرا
داوری کردن به سود خود
تنها به قاضی رفتن
روحانی بزرگ مغان که تغییراتی در نظام اقتصادی و اجتماعی به سود طبقه پایین به وجود آورد
گیومات
عمل از دست دادن ارزشی سود آور
زیان
مبالغی که پس از کسی هزینه عملیات از سود ناویژه بنگاه اقتصادی باقی می ماند
سود ویژه
یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ بسیار لطیف که میتوان در آش از آن سود جست
اسفناج
آسودگی
آسایش
آسودگی طلب
تناسان
آسودگی و آسایش
امنیت
آسودگی و فراغ
رامش
آسوده
امن, فراغ, راحت
آسوده | آسان
راحت
آسوده از وضعی دشوار یا ناخوشایند
فارغ
آسوده از وضعی ناخوشایند
فارغ
آسوده خاطر
مطمین
آسوده شدن
فراغ
آســوده و آرام
امن
آسوده و بی تشویش
خاطر جمع
اسودگی خاطر
فراخ بال
اسوده | اسان
راحت
اقیانوس آسوده
ارام
امر به آسودن
اسای
بعد از مرگ سهراب چه سود؟
نوش دارو
به فرموده حضرت امیرالمؤمنین (ع) سپاس و شکر خدا را مغتنم شمارید که کمترین سودش فزونی••••••است
نعمت
به هم سودن
تماس
به هم سوده شدن
تماس
بیماری سودا
مالیخولیا
پوسیده و فرسوده
چروک
پول سودی
ربا
تاجر | سوداگر
بازرگان
تنبل | آسوده
تناسان
جامه کهنه و فرسوده
مندرس
حسود
بخیل
خیط اسود
سیاهی شب
دست سودن
مس
دیرینه و فرسوده
کهنه
رفاه و آسودگی
اسایش
ساخته دیگری از مجتبی راعی با بازی محمود پاک نیت | سودابه آقاجانیان و حسن جوهرچی
جای امن
ساخته مجتبی راعی در سال 72 با شرکت محمود پاک نیت | سودابه آقا جانیان | حسن جوهرچی و مرحوم فریبرز سمندرپور
جای امن

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود