برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ضعیف النفس

/za'ifonnafs/

مترادف ضعیف النفس: بی اراده، بیچاره، حقیر، زبون، سست اراده، سست بنیاد، ناتوان

متضاد ضعیف النفس: بااراده

برابر پارسی: سست نهاد
ضعیف النفس
سست اراده
علی قناد
سست اراده


نام نویسی   |   ورود