برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عالم ملکوت


برابر پارسی: سپهرگردون، جهان دیگر
عالم ملکوت
ناسوت
علی سیریزی
عالم ملکوت یا مثال عالمی است برتر از طبیعت و در آن صور و ابعاد وجود دارد اما از حرکت و زمان و تغییر در آن خبری نیست


نام نویسی   |   ورود