برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی که نماد آن Nو عدد اتمی آن ۷ است
نیتروژن
از عناصر شیمیایی با عدد اتمی 24
کروم
از عناصر شیمیایی با عدد اتمی3
لیتیم
از عناصر شیمیایی فلزی
باریم
از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب
گالیم
از عناصر شیمیایی که عدد اتمی آن ۱۰۷ است
بوریم
از عناصر شیمیایی که عدد اتمی آن ۴ است
بریلیم
از عناصر شیمیایی
هلیم

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود