برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
غیث
باران
سیدحسین اخوان بهابادی
�ﻏَﻴﺚ� ﺍﺯ �ﻏﻴﺎﺙ� ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ �ﻣﻄﺮ� ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻀﺮّ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻟﻪ ﻭﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩم ﺍﺳﺖ، �ﻏﻴﺚ� ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.


نام نویسی   |   ورود