برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاتح

/fAteh/

مترادف فاتح: پیروز، پیروزمند، جهانگشا، جهانگیر، چیره، غالب، فایق، فیروز، فیروزمند، قاهر، مظفر، منصور، ناصر

متضاد فاتح: مغلوب

برابر پارسی: پیروزمند، پیروز، چیره
فاتح
پیروز
فاتح روم
اسکندر
فاتح مقدونی
اسکندر
حاکم مغول فاتح بغداد
هلاکو
جایگاه سوره فاتحه در قرآن
اول
سروره فاتحه
الحمد
سوره فاتحه
الحمد
لقب سوره فاتحته
امالکتاب
لقب سوره فاتحه
ام الکتاب
نویسنده مطرح فرانسوی با آثاری چون فاتحان و وضعیت بشری
مالرو
باران
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هَپتاک (هَپت از اوستایی: هَپتی= فتح + «اک»)
اَوَژاک avažãk (اَوَژ از سنسکریت: اَوَجی= فتح + «اک»)
پَراجاک (پَراج از سنسکریت: پَراجی= فتح + «اک»)
حمیدرضاداعی
پرویز
Fatima
پیروز
مظفر
احمد رضا
کشور گشا. چیره. قالب. پیروز


نام نویسی   |   ورود