برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قلوه

/qolve/

مترادف قلوه: کلیه

برابر پارسی: کُلوه
قلوه
کلیه


نام نویسی   |   ورود