برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مارس

/mArs/

برابر پارسی: زبانزدی دربازی نرد
نویسنده لهستانی رمان سولاریس(12 سپتامبر 1921 | 27 مارس 2006 )
استان یسلاولم
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان
سیسییو
بیمارستان
هروانه
بیمارستان تهران
اراد
بیمارستان کوچک
درمانگاه
بیمارستانی در تهران
اراد
تخت روان بیمارستان ها
برانکار
در بیمارستان خدمت می کند
جوان, نرس
فاز اول بیمارستان امام حسین (ع) با حضور مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری در این استان افتتاح شد
بوشهر
مدیر بیمارستان
مترون
ممارست
تمرین
آنکه به علت بیماری در بیمارستان می خوابد
بستری
مهنوش
مارس.مریخ.بهرام
علی سیریزی
خدا و الهه جنگ در روم و همتای آن در اساطیر یونان، آرس است.


نام نویسی   |   ورود