برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مالیخولیا

/mAlixuliyA/

مترادف مالیخولیا: سودا، وسواس، صبارا، صباره، ماخول، ماخولیا، خیال فام، جنون، وهم، توهم
مالیخولیا
سودا
خالق اثر تشریح مالیخولیا
رابرت برتون
زهرا پناهی
شکاک
مونیکا
یک نوع بیماری عصبی است که باعث ایجاد توهم و هذیان گفتن و افسردگی شدید میشود.
شهریار آریابد
در پارسی " سیاه دریم " گونه ای بیماری روانی که از پندار های خام برمی آید.در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
بهنام
یعنی توهم ودیوانگی


نام نویسی   |   ورود