برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محتوای


برابر پارسی: درونمایه
محتوای ژنتیک یک موجود زنده
ژنوم
همه ژنها «متفاوت» در یک سلول یا ویریون یا به عبارتی محتوای ژنتیکی یک موجود زنده
زنوم
جمشید احمدی
درونداشت
امیر
دربردارنده


نام نویسی   |   ورود