برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مغلوب

/maqlub/

مترادف مغلوب: بازنده، بی اعتبار، بی مقدار، ذلیل، زبون، تارومار، شکست خورده، مقهور، منکوب، منهزم، تسلیم، مجاب

متضاد مغلوب: فاتح

برابر پارسی: شکست خورده، درهم شکسته، ازپای درآمده
مغلوب طالوت | پادشاه بنی اسراییل شد
جالوت
مریم قاسمی
وارونه شده
شهریار آریابد
در پارسی " کالیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مریم
تأثیر پذیرنده
توحيد
هوالعلیم

مغلوب : شکست خورده ؛ تخت سلطه ؛ تسلیم شده...


نام نویسی   |   ورود