برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مقلوب

/maqlub/

مترادف مقلوب: قلب شده، باژگونه، برگردانیده، وارونه شده، واژگون
مقلوب
وارونه شده
بندی مقلوب
ریسا
از حالات مواد مقلوب
زاگ
Dr.imanalizadeh
دگرگون شده, برگردانده شده, وارونه شده


نام نویسی   |   ورود